= nrsupuh[g; ngUkhs; jpUf; Nfhtpy; (jpUf;fz;zGuk;)


மூலவர் %ytu;: ePyNkfg; ngUkhs;> cj;]tu;: nrsupuh[g; ngUkhs;
அம்மன்/தாயார் jhahu;: fz;zGu ehafp
ஸ்தல விருட்சம் kq;fshrh]dk; : ngupaho;thu;> FyNrfu Mo;thu;> jpUkq;if Mo;thu;> ek;kho;thu;> Mz;lhs; - cj;gyhtjf tpkhdk; > epj;a G\;fupzp
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் jpUf;fz;zGuk;.
கோயில் சிறப்பம்சம் 108 திவ்ய தேசம்
ஊர்/வட்டம் Thirukkannapuram Nagapattinam
மாவட்டம் Nagapattinam
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 7.00 kzp Kjy; kjpak; 12.00 kzp tiu - khiy 5.30 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா rpj;jpiuapy; jkpo; tU\g; gpwg;G> ml;ra j;Ujpia> = eurpk;k n[ae;jp> itfhrp khrk; g;uk;Nkhj;]tk;> 7k; ehs; jpup%u;j;jp ];t&g Nrit> Mbg;G+uk;> Mtzpapy; = n[ae;jp> Gul;lhrpapy; etuhj;jpup 10 ehl;fs;> tp[ajrkp> Ig;grpapy; jPghtsp - y~;kp FNgu G+i[> khu;fopapy; gfy; gj;J - itFz;l Vfhjrp - uhg;gj;J > mj;ahad cj;]tq;fs;> ij khrj;jpy fZ - gup Ntl;il> khrp kfg; ngU tpoh 14 ehl;fs; - 7k; ehs; Nju;> 14k; ehs; njg;gj;jpUtpoh> khrp kfk; jPu;j;jthup.
போன் njhlu;gpw;F (04366) 270557

v];.nrsupuh[d; gl;lu;> tlf;F khl tPjp> jpUf;fz;zGuk; - (04366) 270718 > 95971 14670 .
uhftd; gl;lu; - 89034 70374

 • %ytu;: ePyNkfg; ngUkhs;> cj;]tu;: nrsupuh[g; ngUkhs;> jhahu;: fz;zGu ehafp
  %y];jhdj;jpy; %ytuhf ePyNkfg; ngUkhs; fpof;Nf jpUKf kz;lyk; nfhz;L epd;w jpUf; Nfhyj;jpy; ru;thq;f Re;juuhf vOe;jUsp Nrit rhjpf;fpd;whu;. m\;lhl;ru G+u;z ];t&gpaha; vOe;jUspAs;shu;. mga `];jj;jpw;F gjpyhf tuj `];jk; nfhz;Ls;shu;. gpuNahf rf;fuj;Jld; jpUf;fuj;jy; - jpUr;rq;fk; nghypa fhl;rp jUfpwhu;. = Njtp - G+ Njtp> gj;kpdp> Mz;lhs; Mfpa ehd;F Njtpfs; cld; cs;sdu;.
  fz;t kfup\p> fUld;> jz;lf kfup\p MfpNahu;f;F gpuj;al;rkhdjhf IjPfk;. fUlho;thUk; jz;lf kfup\pAk; %ytupd; ,UGwKk; fhzg;gLfpd;wdu;.
  ngUkhs; re;epjpapd; tlGwkhf cj;]t %u;j;jpahd nrsupuh[g; ngUkhs; rpyh tbtj;jpYk;> gQ;rNyhf tbtj;jpYk; vOe;jUsp Nrit rhjpf;fpd;whu;. fd;dpfhjhdk; thq;f ifNae;jpa epiyapy; juprdk; jUfpd;whu;. ,tUf;F kzpak; nrsupuh[u; vd;Wk; ngau;. new;wpapy; xU tL fhzg;gLfpd;wJ. ,tu; xt;nthU gq;Fdp khr `];j el;rj;uj;jd;Wk; khl tPjpapy; vOe;jUSthu;.
  k`hkz;lgj;jpd; tlf;fpy; = uhkupd; re;epjp ,Uf;fpd;wJ. NfhtpYf;F njw;fhf fz;zGuj; jhahupd; re;epjp ,Uf;fpd;wJ. jdpf;Nfhtpy; ehr;rpahuhf gbj; jhz;lhj jhahuhf fz;zGuehafp vOe;jUsp Nrit rhjpf;fpd;whu;. kpFe;j tug;urhjp.
  tpgP\zDf;F jdp re;epjp cs;sJ. xt;nthU mkhthirad;W kjpaKk; ifj;jy Nrit eilngWk;. = nrsupuh[dpd; eilaoif tpgP\zd; fz;L kfpo;tjhf IjPfk;.
  jkpo; khrg;gpwg;G> Rf;u gl;r Vfhjrp> f;U\;z gl;r Vfhjrp> mkhthir kw;Wk; `];j el;rj;jpu jpdq;fspy; ngUkhSf;F jpUkQ;rdk; nra;thu;fs;.

  கோவில் கட்டிட அமைப்பு

  gQ;r f;U\;zhuz;aq;fs; :
  (;jpUf; NfhtpY}u;> jpUf;fz;zq;Fb> jpUf;fz;zGuk;> jpUf;fz;zkq;if> fgp];jyk;)

 • 108 jpt;a Njr N~j;uq;fSs;> ,e;j jpt;a Njrj;ij fPio tPL vd;gu;. Nkiy tPL = uq;fkhFk;. =ke; ehuhazd; vy;yh m~uq;fspYk; ,e;j N~j;uj;jpy; ]he;epj;ak; nra;fpwgbahy; m\;lhl;ru k`hke;j;u rpj;jp N~j;uk; vd;w ngUikf;FupaJ.
  fpU\;z N~j;uk;> fpU\;zhuz;ak;> fpU\;zGuk;> epj;a G\;fupzp> cj;gyhtjf tpkhdk;> fhtpup ejp> fpof;Nf rKj;uk; Mfpa VO Gz;aq;fSk; (N~j;uk;> tdk;> ejp> fly;> efuk;> G\;fupzp> tpkhdk;) xUq;Nf mike;Js;sjhy; jpUt\;lhl;ru ke;jpu ]pj;jp clNd fpilf;Fk; vd;gu;.
  gpuNahf rf;fuk; Ve;jpa %ytupd; tyJ fuk;> mbahd; xUtd; Jau; jPu;f;f tpflhl;rd; vd;w mRuidf; nfhd;w mtruj;ijAk;> cNge;jpudha; mtjupj;J ngUkiyfspd; rpwFfis rpijj;j mtruj;ijAk;> fhl;b epw;fpd;wJ.
  %ytupd; new;wpapy; cs;s tL> miwau;];thkp xUtu; ifj;jhsk; nfhz;L mbj;jjhy; Vw;gl;lJ vd;gu;. tp\;Z Myaq;fis ,bj;j Nrhod; xUtidg; gw;wp Kiwapl;lhuhk; miwau;. ngUkhs; thshtpUe;jhuhk;. ,jdhy; miwau; ifj;jhsk; nfhz;L new;wpapy; mbj;jhuhk;. mu;r;rfu; $wpa nra;jp ,J.
  NjNte;jpuDf;F cjTtjw;fhf NjtNyhfk; nrd;W mq;F Njtu;fis Jd;GWj;jpf; nfhz;bUe;j mRuu;fis ntd;W> Njtu;fis kPz;Lk; mtutu; ];jhdq;fspy; mkur; nra;J tpl;L G+Nyhfk; jpUk;gpdhd; cguprutR kd;dd;. ,wq;fpaJk; ,j;jyj;jpy; xU jpidj; Njhl;lKk; G\;fupzpAk; ,Uf;;ff;; fz;L> grpahw Kw;gl;lhd;. 16 taJ rpWtd; xUtd; kd;did jLj;jNjhly;yhky; iffyg;gpYk; ,wq;fpdhd;. rpWtdplk; Njhy;tpAw;whd; cguprutR. gpd;du; rpWtdpd; nrhy;gb jpUf;;Fsj;jpy; ePuhbtpl;L> fiuNawpaNghJ xU tpkhdj;ijAk; mjpy; = nrsupuh[g;; ngUkhs; ,Ug;gijAk; fz;lhd;.
  cj;gyu; vd;w up\pfNs jpidf; fjpu;fshf ,Ug;gjhf mwpe;J nfhz;lhd;. gpd;du; tp];tfu;kh Jiz nfhz;L jpUf;fz;zGuk; efiu mikj;jhd;. cguprutRtpw;F m\lhl;ru ke;jpuj;ij cgNjrpj;jUspdhu; vk;ngUkhd;.
  tp\;tf;Nrduplk; cj;juT ngwhky; efuj;ijtpl;L fpsk;gpajhYk;> Nts;tpr;rhiy xd;wpy; Njtu;fSf;Fk; - Kdptu;fSf;Fk; ele;j ju;f;fj;jpy; eLtuhf ,Ue;J Njtu;fSf;F rhjfkhf jPu;g;G $wg; Ngha; Kdptu;fspd; rhgj;jpw;F MshdhjhYk;> ,Wjpf; fhyj;jpy; ghjhsk; Nghf Neupl;l cguprutRit> fUlid mDg;gp mioj;J tur; nra;jhu; nrsupuh[g; ngUkhs;. gpd;du;ngUkhspd; cgNjrk; ngw;W Kf;jpaile;jhd; vd ];jy tuyhW.
  kPdt uh[hthd cguprputRtpd; kfs; gj;kpdp kdjpw;Fs; nrsupuh[g; ngUkhisNa tupj;jhs;. mtiuNa jpUkzk; nra;J nfhs;s gpbthjk; gpbj;jhs;. mtis kze;J nfhs;s ,ire;j ngUkhs;> itfhrp ngsu;zkpad;W mD\ el;rj;jpuk; $ba ehspy; mtis kze;jhu;.
  rfy rh];jpuq;fisAk; gapd;w mu;r;rfu; xUtu; - ngUkhisNa G+[pj;J te;jtu;> tpjp trj;jhy; Nfhtpypy; gzpahw;Wk; fzpif xUj;jpaplk; kdij gwp nghLj;jhu;. xU ehs; mu;j;j [hkj;jpd; NghJ> Nrho kd;dd; ngUkhis Nrtpf;f te;jhd;. ngUkhs; kPjpUe;j khiy xd;iw vLj;J kd;dDf;F mzptpj;jhu; mu;r;rfu;. me;j khiyapy; xU jiyKb ,Ue;jJ fz;L Nfhgk nfhz;lhd; murd;. mu;r;fiu fhtypy; itj;J kW ehs; muritf;F nfhz;L tu cj;jutpl;lhd;.
  fzpiff;F Nghl;L moF ghu;j;j khiyia ngUkhSf;F rhj;jpa ghtj;jpw;fhf tUe;jpa mu;r;rfu;> ,uT KOtJk; J}q;fhky;> nra;j gpioiag; nghWj;jUSk;gb ngUkhis Ntz;bdhu;. uh[jz;lidapypUe;J fhg;ghw;Wk;gb gpuhu;j;jpj;jhu;.
  kW ehs; fhiy ngUkhis juprpf;f te;j kd;dd;> mtuJ rpu]py; fw;iw Nfrq;fs; fl;Lf;FLkp Nghy; ,Ug;gijf; fz;L jpLf;fpl;lhd;. mzptpf;fg;gl;l khiyapy; Kb ,Ue;jjhd; fhuzj;ij mwpe;J nfhz;l kd;dd;> mu;r;rfiu tpLtpj;jhd;. mu;r;rfiu fhg;ghw;w ngUkhs; Mba ehlfk;. ,e;j epfo;tpdhy; ngUkhSf;F nrsupuh[g; ngUkhs; vd;w jpUehkk; fpilj;jJ.
  ngUkhsplk; mstw;w gf;jpAk; <LghLk; nfhz;l Kdpajud; vd;gtu;> jdJ kidtp rikj;j nghq;fiy rhg;gpLtjw;F Kd; ,t;tbrpy; nrsupuh[Df;F mu;g;gzk; vd;W $wptpl;L rhg;gpLtJ tof;fk;. xU ehs; ,uT mg;gb nrhy;yptpl;L rhg;gpl;lhu; .me;j nghq;fiy ngUkhs; Vw;Wf; nfhz;ljd; milahskhf> Kdpajud; tPl;bypUe;J %y];jhdk; tiuapYk;> ngUkhs kPJk; nghq;fy; rpe;jpapUe;jij kW ehs; Cu; kf;fs; fz;ldu;.
  md;W Kjy; mu;j;j [hkj;jpy; ngUkhSf;F nghq;fy; gilf;f Vw;ghL nra;jhu; Kdpajud;. mjw;F Ntz;ba khd;aKk; mspj;jhu;. md;W Kjy; me;j gpurhjk; KdpNahjud; nghq;fy; vd;w ngaUld; tpepNahfpf;fg;gLfpd;wJ. (5 ehop muprp> 3 ehop gUg;G> 2 ehop nea; vd;w tpfpjhrhuj;jpy; jahupf;fg;gLfpd;wJ.)
  ,q;Fs;s tpkhdj;jpw;F cj;gyhtjfk; vdg; ngau;. NjfRfq; fUjhJ tw;wp cyu;e;j cliy cilatuhfpaKK~{f;fis cj;gyu; vd;gu;. mtiu u~pf;fg; gupe;jUSk; ngUkhs; ciwAk; fUtiw tpkhdk; cj;gyhtjfk; vdg; ngau; nfhz;ljhf $Wtu;.
  ,q;Fs;s epj;a G\;fupzp kpfTk; tpNr\khdJ. Gz;a jPu;j;jq;fs; vy;yhk; xd;;W Nru;e;J> g;uk;kdplk; Ngha; jq;fsJ ghtq;fisj; njhiyf;f top Nfl;ld. jpUf;fz;zGuk; nrd;W mq;Fs;s epj;a G\;fupzpapy; ePuhb cq;fs; ghtq;fis njhiyj;Jf; nfhs;Sq;fs; vd;W g;uk;kd; $wpdhuhk;.
  tpUj;jpud; vd;w mRuidf; nfhd;W mjdhy; Vw;gl;l g;uk;k`j;jp Njh\k; ePq;f> epj;a G\;fupzp fiuapy; ,e;jpud; m];tNkj ahfk; nra;jjhf ];jy tuyhW. Fsf;fiuapy; tl;lj;jpd; kj;jpapy; uhrp kz;lyj;Jld; $ba el;rj;uq;fisAk;> Njtpau;fs; r`pj ngUkhisAk; gpujp\;il nra;J topgl;lhd; vd NkYk; $WfpwJ.
  ,e;j G\;fupzpapy; ePuhbtpl;L gpj;Uf;fSf;F fhu;ak; nra;jhy; Kd;Ndhu;fs; jpUg;jpailtu; vd IjPfk;. mg;gb nra;a Kbahjtu;fs; epj;a G\;fupzpapy; vs;isj; njspj;J gpuhu;j;jid nra;jhNy Kd;Ndhu;fspd; Mrp fpl;Lk; vd;gu;. ,jdhy; ,j;jyj;ij gpj;U Njh\k; Nghf;fty;y ];jyk; vd;gu;.
  khrp kfj;jd;W> jpUkiyuhad;gl;bdj;jpy; cs;s rKj;uj;jpy; VO ngUkhs;fs; #o jPu;j;jthup eilngWk;. mg;NghJ kPdtu;fs;ngUkhisj; Njhspy; J}f;fpagb nry;tu;. gj;kpdpia kze;J nfhz;ljhy; khg;gps;isia nfsutg;gLj;j ,jid nra;fpd;wdu;.

  108 jpt;a Njrq;fSs; xd;W - gQ;r f;U\;z N~j;uq;fSs;xd;W - m\;lhl;ru k`hke;j;urpj;jp N~j;uk;

 • ,e;jpud;> cguprut]{ topgl;l ];jyk;

 • m\;lhl;ru k`hke;j;u rpj;jp fpilf;Fk; ];jyk; . gpj;U Njh\k; Nghf;fty;y ];jyk;

 • top:
  kapyhLJiwapypUe;J 34.9 fp.kp njhiyT (v];.vr;.23/v];.vr;.67) > jpUg;GfY}upypUe;J 1.9 fp.kp njhiyT .
  Fk;gNfhzj;jpd; njw;Nf 41.5 fp.kp njhiyT (v];.vr;.65/v];.vr;.67) > ed;dpyj;jpypUe;J 11.2 fp.kp njhiyT .
  ehfg;gl;bdj;jpd; tlNkw;Nf 26.4 fp.kp njhiytpYs;sJ (vd;.vr;.45 v/v];.vr;.67) > jpUf;fz;zkq;if 22 fp.kp .
  jpUth&upypUe;J fpof;Nf 18.2 fp.kp - Mz;bge;jy; top> kd;dhu;FbapypUe;J 45 fp.kp njhiytpYs;sJ .
  nrd;idapypUe;J 308 fp.kp njhiytpYs;sJ (vd;.vr;.45> vd;.vr;.66> vd;.vr;.45V> v];.vr;.23> v];.vr;.67) .


108 திவ்ய தேசம் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF fr;rp epyhj;Jz;l ngUkhs; jpUf; Nfhtpy; (fhQ;rp) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf epyhj;jpq;fs;Jz;lg; ngUkhs; vdg;gLk;; re;jpu#lg; ngUkhs; Nkw;Nf jpUKf  kz;lyk; nfhz;L epd;w jpUf;Nfhyj;jpy;; Nrit rhjpf;fpd;whu;. jhahUf;F rd;djp ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Nagapattinam

mUs;kpF = ehfehju;;;; jpUf;Nfhtpy; (my;yptshfk;) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; = ehfehju;. ehfq;fs; topgl;ljhy;  %ytu;f;F  ehfehju; vdg; ngau;. Kd;dhspy; nrk;gjdpUg;G vdg; ngau; nfhz;bUe;jJ. ...

வாசகர் விமர்சனம்