mUs;kpF ghlNy];tuu; jpUf;Nfhtpy; (flY}u;)


மூலவர் ghlNy];tuu;
அம்மன்/தாயார் ngupaehafp
ஸ்தல விருட்சம் jpUehTf;furu;> jpUQhdrk;ge;ju;> Re;juu; MfpNahupd; gjpfq;fs; ngw;w ];jyk;. mUzfpupehjupd; jpUg;Gfo;  nfhz;l ];jyk;. ];jy tpUl;rk;: ghjpup kuk;>  rptfu jPu;j;jk;.
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் filQhoy;> jpUg;ghjpupGypA+u> tlGypA+u;> flY}u;
கோயில் சிறப்பம்சம் Ie;J GypA+u;fspy; xd;W
ஊர்/வட்டம் Cuddalore Cuddalore
மாவட்டம் Cuddalore
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.30 kzp Kjy; Kw;gfy; 11.30 kzp tiu khiy 4.30 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா rpj;jiu khrk; mg;gu; tpoh> mg;gu; fiuNawpa tpoh> tre;Njhj;]tk; 10 ehl;fs;
itfhrpapy; 13 ehl;fs; g;uk;Nkhj;]tk;. 9k; ehs; NjNuhl;lk;>10k; ehs; njg;Nghj;]tk;> 11k; ehs; jPu;j;jthup 11k; ehs; jPu;j;jthup> Mdp jpUkQ;rdk;> Mb G+uk; 10 ehl;fs;> Mbnts;sp jpUtpsf;F G+i[> MUj;uh> ij mkhthir> khrp kfk; jPu;j;jthup
போன் njhlu;gpw;F: (04142) 236728> 289689 > 98949 27573

 • %ytu;: ghlNy];tuu; > mk;ghs;: ngupaehafp
  %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; ghlNy];tuu;. caukhd ghzj;Jld; $ba ngupa jpUNkdp. ftrkzpe;J juprdk; jUfpd;whu;. ,tUf;F Njhd;whj; Jiz ehjd;> filQhoYila ngUkhd;> rptf;nfhOe;jPrd;> fiu Vw;Wk; gpuhd; Mfpa ngau;fSk; cz;L. Rak;G %u;j;jk;.
  ghjpup kuj;jpw;F tlnkhopapy; ghlyk; vd;W ngau;. ghjpup kuj;jbapy; ,iwtd; vOe;jUsp fhl;rp je;jjhy; ghlNy];tuu; vdg; ngau; nfhz;lhu;;. flYf;Fs; ehTf;furu; kpje;jNghJ u~pj;jjhy; Njhd;whj; Jiz ehju; vd;Wk;> fy;iy kpjf;f nra;J fiuNaw;wpajhy; fiuNaw;Wk; gpuhd; vd;Wk; gy tpjkhd jpUehkq;fs;.
  mk;ghs; gpu`e;ehafp vdg;gLk; ngupaehafp epd;w jpUf;Nfhyj;jpy; juprdk; jUfpd;whs;. ghjpup kuj;jbapy; m&gkhf ,Ue;J jtk; nra;jjhy; mUe;jtehafp vd;w ngaUk; cz;L. mk;kd; ,Uf;Fk; gpufhuj;jpy; guhrf;jp re;epjp cs;sJ. etuhj;jpup jpdq;fspy; kl;Lk; jpwg;gjhy; etuhj;jpup thry; vd;gu;.
  jdJ md;idia ghjpup kyu;fshy; G+[pj;j fd;dp tpehafiuf; fhzyhk;. ghrhq;Frk; Nghd;w MAjq;fs; VJkpd;wp> fuq;fspy; ghjpup kyu;fs; itj;jgb juprdk; jUfpd;whu;. nrhd;dthW mwp tpehafu; - ];jy tpehafuhf vOe;jUspAs;shu;.
  gQ;r gpufhuq;fisf; nfhz;l Myak;. tyr;Rw;wpy; tpahf;ughj ypq;fk;> mf];jpa ypq;fk;> kPdhl;rp Re;jNu];tuu; Mfpa %u;j;jq;fis juprpf;fyhk;. ehd;F Afq;fSf;F xUtu; tPjk; G+[pj;j AfKdP];tuiuAk; juprpf;fyhk;.
  tlf;F Rw;wpy; Mjpghjpupkuk; ftrkplg;gl;L mjidaLj;Js;s re;epjpapy; mUe;jtehafp vOe;jUspAs;shu;. [lhKbia ms;sp Kbj;J jtk; nra;Ak; Nfhyj;jpy; ,Uf;fpd;whs;. eluh[u; rig> fhy igutu;> tp];tg;uk;kh MfpNahupd; jpUTUtq;fis juprpf;fyhk;. rg;j fd;dpau;fs; jdpf;Nfhtpy; nfhz;Ls;sdu;.
  ntspgpufhuj;jpy; mofpa ee;jtdKk; NrhiyAkha; gRikahf cs;sJ.. ,jkhd G+q;fhw;W tPRfpd;wJ. khrpy; tPizAk;... khiy kjpaKk; ... vdj; njhlq;Fk; ghliy jpUehTf;furu;> ,q;F ghbajhf Fwpg;G xd;W cs;sJ.
  njw;F Rw;wpy; tyk; tUifapy; ,uz;L ghjpup kuq;fSk;> tyk;Gup tpehafUk;> ehfg; gpujp\;ilfSk; fhzyhk;.
  %ytuhf jpUehTf;furu; cothuj;ij Njhspy; rhj;jpagb mku;e;j Nfhyj;jpy; ,Ug;gJ rpwg;G. cj;]t %u;j;jp mofhf ,Uf;fpd;whu;.
  mk;kd; re;epjpf;Fs; ,Uf;Fk;; gs;sp miwapy; ];thkp vOe;jUStJjhd; ngUk;ghyhd rpthyaq;fspy; eilKiw. Mdhy; ,q;F mk;ghs;> rptd; re;epjpapy; cs;s gs;spaiwf;F vOe;jUSfpwhs;. rptd; Mapuk; fiyfNshL(ngUk; rf;jpNahL) ,Ug;gjhy;> mk;gpifNa nry;tjhf IjPfk;.
  gQ;r gpufhu tyk; nra;fpd;wdu;.

  கோவில் கட்டிட அமைப்பு

  Ie;J GypA+u;fs;:
  1. jpUg;ghjpupg;GypA+u; - (m) tl GypA+u; - flY}u;
  2. ngUk;gw;wGypA+u; - (m) njd; GypA+u; - rpjk;guk;
  3. jpU Xkhk;GypA+u; - rpjk;guj;jpw;F mUfpy; cs;sJ
  4. vUf;fj;jk;GypA+u; - tpUj;jhryk; mUfpy; cs;sJ (m) uhN[e;jpugl;bdk;)
  5. rpW GypA+u; - jpUitahW mUNf cs;sJ

 • khj;ae;jdu; vDk; Kdptu; rptG+i[ nra;a kyu;fis gwpg;gjw;F VJthf> kuj;ijg; gw;wpf; nfhz;L Vw> Gypf;fhy; Ntz;Lnkd g;uhu;j;jpj;J> Gypf;fhiy tukhf ngw;whu;. ,jdhy; ,tiu tpahf;ughju; vd;Wk; Gypf;fhy; Kdptu; vd;Wk; $Wtu;. Gypf;fhy; Kdptu; topgl;l ];jyk; vd;gjhy; GypA+u; vdg;gl;lJ. ghjpup kuq;fs; kpFe;j gFjpahdjhy; ghjpupg;GypA+u; vd;whdJ.Qhoy; vDk; Gypeff; nfhd;iw kuq;fs; cs;sjhy; filQhoy; vDk; Guhjdg; ngaUk; cz;L.
  #upaidAk; re;jpuidAk; ,U fz;fshf nfhz;l rptngUkhdpd; fz;fis> ghu;tjp Njtp> jdJ iffshy; tpisahl;lhf nghj;jp %bdhu;. ~z Neuk; cyfpy; ,Us; #o;e;jJ. jdJ nra;iff;F tUj;jk; njuptpj;jhs; ghu;tjp. mjw;F gupfhukhf G+Nyhfj;jpYs;s rpthyaq;fs; nrd;W> rptG+i[ nra;ag; Nghtjhf $wpdhs;. ve;j ];jyj;jpy;... cdJ ,lJ fz;Zk;... ,lJ NjhSk;Jbf;fpd;wNjh mq;F te;J cd;id kzg;Ngd; vd;W $wpdhu; rptngUkhd;.
  gy rpthyaq;fs; nrd;W rptG+i[ nra;J kfpo;e;jpUe;j ghu;tjpf;F> ,e;j ];jyk; te;jJk; ,lJ fz;Zk;... ,lJ NjhSk;... Jbj;jJ. clNd ,q;Fs;s ghjpup tpUl;rj;jpd fPo; mku;e;J jtk; Nkw;nfhz;lhs;. ,tsJ jtj;jpdhy; kfpo;e;j rptngUkhd; up\gthfduhf fhl;rp je;J mk;gpifia ,lg;gf;fkhf vOe;jUsr; nra;J mk;gpif G+[pj;j ypq;fj;jpDs; kiwe;jhu;.
  ghjpup kuk; nel;ilahf tsUk; ,ay;Gilajhf ,Ue;jhYk;> mk;gpif rptG+i[ nra;tjw;fhf ehw;GuKk; fpisfisg; gug;gp> jioj;J> Fil Nghy; epoy; je;jjhy; jioj;j ghjpup vd miog;gu;.
  mk;gpif rpt G+i[f;fhf kyu;fis Njb miyahkypUf;f> jd;dplNk 12 tpjkhd G+f;fis G+f;f itj;J> mk;gpiff;F cjtpajhk;. ,g;NghJ gl;L NghapUe;jhYk; mjd; nja;tPfj;jd;ik fUjp nrg;Gj; jfL Nta;e;J ghJfhj;J tUfpd;wdu;.
  jUkNrduhf rkz kjj;jpypUe;J khwp> irtj;jpw;F te;J> jpUehTf;furuhd gpd;du;> gytpjkhd Jd;gq;fSf;F Mshdhu; mg;gu; ngUkhd;. mtiu kPz;Lk; rkzj;jpw;F nfhz;Ltu> Nrhw;wpy; tp\k; itj;J nfhLj;jdu;> jg;gpg; gpioj;jhu;. ahidahy; ,lwg;glNtz;Lk; vd Mizaplg;gl;lhu;. ahid ehturiu tyk; te;J tzq;fp te;j topNa nrd;wJ. Rz;zhk;G fhsthapy; 7 ehl;fs; itj;jpUe;jpdu;. GJg; nghypTld; ntspg;gl;lhu;. ,g;gbahf xt;nthU NrhjidapYk; ntspg;gl;L irt rkaj;jpw;F njhz;lhw;wpdhu; vd tuyhW.
  ngupa fUq;fy; xd;wpy; fl;b> flypy; J}f;fp tPrpdhu;fs;. fy; kpje;jJ. fw;W}zpy; G+l;bNahu; flypy; gha;r;rpDk; ew;WizahtJ ekr;rpthaNk vdg; ghbf; nfhz;Nl kpje;j fy; kPJ mku;e;J mg;gu; ngUkhd; fiu Nru;e;jhu;. njg;gkhf kpje;J te;J mg;gu; fiuNawpa ,lk; fiu Vwtpl;lhd; Fg;gk; vDk; Cu; mUfhikapy; cs;sJ.
  rpj;ju; tbtpy; te;J ,iwtd; kf;fspd; Jd;gq;fis ePf;fpajhf $Wtu;.
  Njthuj;jpUj;jyk; - Ie;J GypAu;fspy; xd;W

 • tpahf;ughju;> kw;Wk; md;id ghu;tjp topgl;l ];jyk;.

 • kd epk;kjp fpilf;Fk; ];jyk;. ePbj;j MA+s; Ntz;b gpuhu;j;jpf;fpd;wdu.;

 • top:
  nrd;id - GJr;Nrup - flY}u; (,.rp.Mu;.top) 173 fp.kp> njhiytpYs;sJ. GJr;NrupapypUe;J 22.1 fp.kp. nrd;id - tpOg;Guk; - GJr;Nrup - flY}u; 190 fp.kp (vd;.vr;.45> vd;.vr;.66) tpOg;Guj;jpypUe;J 41.9 fp.kp . gz;Ul;bapypUe;J 24.3 fp.kp. njhiyT. jpUtz;zhkiyapypUe;J 105 fp.kp njhiyT.
  miktplk;:
  flY}u; uapy; epyaj;jpd; tlNkw;Nf Kf;fhy; fp.kp. J}uj;jpy; mike;Js;sJ Nfhtpy;.

  ஊர் வரலாறு:

  flY}upy; jq;Fkplq;fs;:
   N`hl;ly; #upagpupah> Nejh[p Nuhl;> kQ;rFg;gk;> flY}u; - (04142) 233178> 233179> 292779 .  N`hl;ly; Jiu> ,k;gPupay; Nuhl;> jpUg;ghjpupGypA+u;> flY}u; - (04142) 224746> 224846> 224946 .  N`hl;ly; Nf.b.Mu;> flY}u; [pgpX> vr;.b.vg;.rp Ngq;f; muNf> flY}u; - (04142) 224117> 224515 .  Mw;fhL cl;yz;l;]; N`hl;ly;> ghujp Nuhl;> flY}u; - (04142) 230707> 230717 .
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  flY}upy; rhg;gpLkplq;fs;:
   = md;dy~;kp V.rp nu];lhuz;l;> ehu;j; ftiu ];BuPl;> flY}u; .  = md;dG+u;zh fpshrpf;> fpU\;zhyah fhk;g;sf;];> Nejh[p Nuhl;> flY}u; - njhlu;gpw;F: 99940 34885  jkpo;ehL tp[pNlupad; nu];lhuz;l;> yhud;]; Nuhl;> flY}u; - njhlu;gpw;F: 98433 15589 .  N`hl;ly; rutzh gtd;> Fk;gNfhzk; Nuhl;> flY}u; - (04142) 213797 .  V2gp tp[; nu];lhuz;l;> ghz;b nkapd; Nuhl;> flY}u; - (04142) 222992 .  milahW Mde;j gtd;> flY}u; - (04142) 235457 .  = fNz\; gtd;> ,k;gPupay; Nuhl;> flY}u; - (04142) 289020 .  Mde;j; gtd;> V.vy;.rp fhkg;;sf;];> ghujp Nuhl;. flY}u; - (04142) 235657 .  N`hl;ly; FU> Nejh[p Nuhl;> kQ;rFg;gk;> flY}u; - (04142) 232766 .






Ie;J GypA+u;fspy; xd;W - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF jpU%yl;lhdehju; jpUf;Nfhtpy; (rpjk;guk;) சிறப்பு

ehd;F jpirfSf;F ehd;F NfhGuq;fs; - rpe;ijia kfpo;tpf;Fk; vopy; rpw;gq;fSld; fhzyhk;. ehd;F  gpufhuq;fSk;> Ie;J rigfSk;> kz;lgq;fSk;> gj;J jPu;j;jq;fSk; cs;slf;fpa ngup...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Cuddalore

mUs;kpF = jd;te;j;up gfthd; jpUf;Nfhtpy; (gz;Ul;b) சிறப்பு

gRikahd %ypiffSila NrhiyAld; $ba ee;jtdj;jpy; mofhd Fsk;. mjd; eLNt mofpa ePuhop  kz;lgk;. kz;lgj;ij Rw;wpYk; gjpndz; rpj;ju;fspd; jpUTUtq;fs;. ...

mUs;kpF tPul;Nl];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUtjpif) சிறப்பு

vz;Nfhz tpkhdKk;> Nju; Nghd;w tbt mikg;Gk; nfhz;l %y];jhdk;. %y];jhdj;jpy; rptypq;f ];t&gkhf vOe;jUspAs;shu; tPul;Nl];tuu;. gjpdhW gl;ilfSld; $b...

mUs;kpF tPul;Nl];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUtjpif) சிறப்பு

vz;Nfhz tpkhdKk;> Nju; Nghd;w tbt mikg;Gk; nfhz;l %y];jhdk;. %y];jhdj;jpy; rptypq;f ];t&gkhf vOe;jUspAs;shu; tPul;Nl];tuu;. gjpdhW gl;ilfSld; $b...

வாசகர் விமர்சனம்