mUs;kpF N\hl]p mk;kd; jpUf;Nfhtpy; (njd;dhq;$u;)


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் kfhN\hl]p md;id
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் jl;rpz `hyh];ak;> njd;dhq;$u;
கோயில் சிறப்பம்சம் அம்மன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Thennangur Vandavasi
மாவட்டம் Tiruvannamalai
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.00 kzp Kjy; kjpak; 12.00 kzp tiu - khiy 4.00 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா ngsu;zkpNjhWk; rpwg;G G+i[fs; elj;Jfpd;wdu;.
போன் njhlu;gpw;F: (04183) 225997> itj;jP];tu ru;kh 75022 22850

 • kfhN\hl]p re;epjp:
  Mjprq;fuupd; MW khu;f;fq;fisAk; jd;Ds; mlf;fp> eL ehafkhf tPw;wpUf;fpd;whs; kfhN\hl]p. ,uz;L gf;fq;fspYk; y~;kp-ru];tjp ntz;rhkuk; tPr> gupthu NjtijfSld; vOe;jUspAs;shu;.
  Kg;ngUe;Njtpaupd; mk;rkhf mku;e;jpUf;Fk; kfhN\hl]p md;id> jdJ gd;dpnuz;L fuq;fspy; - tPiz> khzpf;fkhiy> G];jfk;> mq;Frk;> fUk;Gtpy;> ghrf;fapW> gQ;r G\;g ghzq;fs;> mga-tuj Kj;jpiufs; Mfpad nfhz;L juprdk; jUfpd;whs;.
  mq;f-g;uj;aq;f Njtijfshd Kg;gj;jp ,uz;L gupthuq;fSld; md;id vOe;jUsp juprdk; jUfpd;whs;.
  = ghyjpupGuRe;jup> md;dG+uzp> m];t&lh> uh[khjq;fp> thuh`p> #ypdp> g;uj;aq;fpuh> ruNg];tuu;> rf;fuj;jho;thu;> Nahf eurpk;ku;> mNfhu%u;j;jp> tdJu;f;if> Nkjh jl;rpzh%u;j;jp> KUfd;> rg;j khjhf;fs; Mfpa %u;j;jq;fis juprpf;fyhk;.

 • Mjprq;fuuhy; epu;khzpf;fg;gl;l gPlq;fSs; xd;W [;Nahjpu;klk;. ,J gj;upehj; mUNfAs;sJ. ,jd; MwhtJ gPlhjpgjp =Qhdhde;j fpup ];thkpfs;. ,tu; 1974k; Mz;L kfhrkhjp mile;jhu;.
  = Qhdhde;j fpup ];thkpfSf;F> ,q;F xU re;epjp Vw;gLj;jp> epj;a topghLfs; nra;fpd;wdu;. ,tu; [;Nahjpu; klj;ijr; Nru;e;j rptuj;d fpup ];thkpfspd; rp\;au;. • top:
  nrd;id - nrq;fy;gl;L - ghijapy; tp[afhe;jpd; Mz;lhs; mofu; fhNy[; jhz;baJk;> tyJ gf;fkhf jpUk;gpdhy; tUk; cj;jpuNk&u; ghijapy; gazpf;f Ntz;Lk;. (Gj;j`j;Jiw [q;\dpy; jpUk;GfpwJ).
  [p.v];.b Nuhl;by; nrd;idapypUe;J - Gj;j`j;Jiw [q;\d; 64 fp.kp. Gj;j`j;Jiw [q;\dpypUe;J - khdhk;gjp vDk; Cu; 35 fp.kp. khdhk;gjpapypUe;J - njd;dhq;$u; 6 fp.kp. nkhj;j J}uk; 105 fp.kp. (my;yJ)
  fhQ;rpGuk; - te;jthrp rhiyapy;> fhQ;rpGuj;jpypUe;J 35 fp.kp. J}uk;> te;jthrpapypUe;J 6 fp.kp. J}uk;. nrq;fy;gl;bypUe;J 50.9 fp.kp njhiyT> cj;jpuNk&upypUe;J 22.6 fp.kp njhiyT.
  miktplk;:
  ghz;Luq;fd; Nfhtpypd; vjpu;Gwk; cs;sJ. g;Ue;jhtdj;jpw;F ,lg;Gwkhf tlf;F Nehf;fp mike;Js;sJ.
  g]; &l;: nrd;idapypUe;J 104> 148 - te;jthrpapypUe;J =uhk;> cku; (jdpahu;)

  ஊர் வரலாறு:

  Nfhtpypd; gpd;Gwkhf Jsrp gpUe;jhtdk; vDk; klk; cs;sJ. [p.V.l;u];l; vd;gtu;fshy; elj;jg;gLfpd;wJ. ,tu;fs; nra;Ak; Nritfs; mNefk;. Nfhrhiy xd;Wk; elj;Jfpd;wdu;.
  njhlu;Gf;F : 31.rilag;gd; njU. ke;ijntsp. nrd;id (044) 2495 2498> 2499 3062> 5528 4757
  Nfhtpypd; md;djhdf; $lj;jpy; ,ytr czT fpilf;fpwJ


அம்மன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF fPoj;njU khupak;kd; jpUf;Nfhtpy; (rpjk;guk;) சிறப்பு

gpujhd fUtiwapy; %ytuhf juprdk; jUk; = khupak;kd; kpfTk; rf;jp tha;e;jts;. fpof;F Nehf;fp mku;e;j  Nfhyj;jpy; fhl;rp jUfpwhs;. fj;jp> cLf;if> ghk;G> #yk;>  kz;il XL Mfpad ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Tiruvannamalai

mUs;kpF N\hl]p mk;kd; jpUf;Nfhtpy; (njd;dhq;$u;) சிறப்பு

kfhN\hl]p re;epjp: Mjprq;fuupd; MW khu;f;fq;fisAk; jd;Ds; mlf;fp> eL ehafkhf tPw;wpUf;fpd;whs; kfhN\hl]p.  ,uz;L gf;fq;fspYk; y~;k...

வாசகர் விமர்சனம்