mUs;kpF mf];jP];tuu; jpUf;Nfhtpy; (gQ;Nr\;b - gQ;nrl;b)


மூலவர் mf];;jP];tuu;
அம்மன்/தாயார் Mde;jty;yp
ஸ்தல விருட்சம் ];jy tpUl;rk;: tpy;tk;> mf];j;jpa jPu;j;jk;  
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் gQ;Nr\;b> gQ;nrl;b
கோயில் சிறப்பம்சம் பிற சிவன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Panjetty Ponneri
மாவட்டம் Tiruvallur
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 7.00 kzp Kjy; kjpak; 12.00 kzp tiu -khiy 4.30 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiuapYk; Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா ithrp ngsu;zkp jpUf;fy;ahzk;> itfhrp tprhfk;> k`h rptuhj;jpup> Ig;grp ngsu;zkpapy; md;dhgpN\fk;> fhu;j;jpif Nrhk thuq;fs;ijg;G+rk;> gq;Fdp cj;jpuk;> gpuNjh\ jpdq;fs; rpwg;ghf nfhz;lhLfpd;wdu;
போன் njhlu;gpw;F: gp.vd;.Nkh`d; FUf;fs; - 94441 46752> gp.vd;. ghG FUf;fs; - 98413 17500> gp.vd;.fe;j FUf;fs; - 99625 70445> gp.vd; fNz\; FUf;fs; - 98413 44867 97898 92925
gp.vd;. uh[hkzp FUf;fs; (044) 2680 0242 > 94442 20780> gp.v];. eluh[ FUf;fs; 95411 928437

 • %ytu;: mf];;jP];tuu;> mk;ghs;: Mde;jty;yp
  %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUsp mUs; Gupgtu; mf];jP];tuu;. Rak;G ypq;fk;. fpof;F ghu;j;j re;epjp. mf];jpau; topgl;ljhy; mf];jP];tuu; vdg; ngau; nfhz;lhu;.
  ];thkpapd; thk ghfj;jpy; mk;gpifapd; kNdhd;kzp Kf &gk;> fyr tbtpy;> m&g Njhw;wkhf tpsq;FfpwJ. rptrf;jp ];t&gkhf mf];jpau; G+[pj;Js;shu;.
  njw;F Nehf;fpa jdp re;epjpapy;> mk;ghs; Mde;jty;yp vOe;jUsp juprdk; jUfpd;whs;. gr;ir kufjf; fy;yhy; cUthd mofpa jpUNkdp. ghy; mgpN\fk; nra;Ak;NghJ> gr;ir epwk; kpspu;fpwJ.
  j;upNej;ujhuzpahf> rj;U rk;`hupzpahf - mk;ghs; ,q;F ,Ug;gjhy;> mk;ghSf;F Kd;ghf> Ju;fh k`h ae;jpuj;ij> mf];jpau; gpujp\;il nra;Js;shu;. mf];jpaupd; jpUTUtKk; juprpf;fyhk;.
  Nfh\;lj;J %u;j;jq;fs; mofhf ,Uf;fpd;wd. gpufhu tyr;Rw;wpy; rpj;jp tpehafu;> KUfd;> ,\;lypq;Nf];tuu;> etfpufq;fs; - juprpf;fyhk;.
  fuq;fspy; ml;r khiyAk;> fpz;bAk; nfhz;l mG+u;tkhd KUfg;ngUkhd; tpj;ahrkhd Nfhyk;. NfhGuj;jpYk;> kz;lgq;fspYk;> J}z;fspYk; fhzg;gLk; rpw;gq;fs; ahTk; mw;Gjkhdit. cs;NfhGuj;jpy; mk;ghis Nehf;fpathW fOF thfdj;jpy; ,Uf;Fk; rdP];tuu; jpUTUtk; mofhf ,Uf;fpwJ.
  <rhd %iyapy; cs;s re;epjpapy;> Uj;uhl;r ge;jypd; fPo; vOe;jUspAs;shu; ,\;lypq;Nf];tuu;. mf];jpaupd; rp\;auhd Gy];jpau; topgl;l ypq;fk;. nra;ahj Fw;wq;fSf;fhf> Nfhu;l; Nf];fspy; f\;lg;gLgtu;fSk;> tof;F tpf;dq;fs; cs;stu;fSf;Fk;> ,tiu topgl;lhy; > ed;ikAk;> kd mikjpAk; fpilf;fpwJ.

 • jtk; nra;tjw;F> mikjpahd ,lk; Njba - trp\;lu;> nfsjku;> fz;tu; Mfpa %d;W kfup\pfSk;> g;uk;kdpd; Nahridg;gb> ju;g;igapdhy; xU Nekp (rf;fuk;) nra;J> iekprhuz;aj;jpypUe;J cUl;b tpl> me;j Nekp te;J epd;w ,lk; gQ;Nr\;b> vd Guhz Fwpg;Gf;fs; njuptpf;fpd;wd.
  RNfJ vDk; al;rd; jdJ mwpahikahy;> rptepe;jid nra;J tpLfpwhd;. Nfhgk; nfhz;l \z;Kfu; mtid> muf;fdhf khw rgpj;J tpLfpwhu;.rhg tpNkhrdk; Ntz;b> mtdJ gps;isfs; %tUk;> guhrf;jpaplk; Ntz;b> NjtpaplkpUe;J rf;jpfisAk; tukhf ngw;wdu;.
  RNfJTk;> mtdJ %d;W kfd;fSk; ml;lfhrk; nra;ayhapdu;. kfp\huz;ak; nrd;w RNfJ> mq;Fs;s mRuu;fsplk; rz;ilapl;L> gpd; ,isg;ghw flYf;Fs; kiwe;jhd;. je;ijia Njba gps;isfs;> fliyf; fyf;fp Jtk;rk; nra;ayhapdu;.
  fly; tho; [Ptuhrpfisf; fhg;ghw;w Ntz;b> mf];jpau; fliy Fbj;J tpl;lhu;. muf;fu;fs; mf];jpaupd; tapw;Wf;Fs; If;akhapdu;. tUzd; kw;Wk; FNgudpd; Ntz;Ljyhy;> kPz;Lk; fly ePiu ckpo;e;jjpy;> RNfJTk; mtdJ kfd;fSk; ntspNa te;jdu;.
  ntspte;j mRuu;fs;> rhg tpNkhrdk; ngw Ntz;bdu;. mf];jpaupd; Nahridg;gb> ,j;jyj;jpw;F te;J> Ie;J tpj ahfq;fis nra;jdu;.
  ,\;b vd;why; ahfk; vdg; nghUs;. Njtahfk;> g;uk;k ahfk;> G+jahfk;> gpJu;ahfk;> khD\ahfk; Mfpa Ie;J ahfq;fs;> mjhtJ gQ;r ,\;b elj;jpajhy;> ,t;T+Uf;F gQ;N[\;b vdg; ngau; te;jJ.
  ,j;jyj;jpy; Ie;J ahfq;fis nra;J> me;j ahf tpG+jpia G+rpf;nfhz;L> rhg tpNkhrdk; ngw;wdu; vd ];jy tuyhW.
  kpj;jpuj;Jtrd; vDk; kd;dd;> jd; ehl;by; thOk; kf;fs; kl;Lkpd;wp> fhl;by; thOk; Gyp $l grpahy; thlf;$lhJ> vd vz;zp Ml;rp Gupe;j ];jyk;. ,j;jyj;jpy; xU gpb md;dkhtJ jhdkhf je;jhy; Gz;ak; fpl;Lk;> vd;W IjPfk;.
  Xt;NthU gpuNjh\ ehSk;> ,q;F jpUtpoh Nghy; nfhz;lhLfpd;wdu;. rdpg; gpuNjh\kd;W md;djhdk; nra;fpd;wdu;.

 • trp\;lu;> nfsjku;> fz;tu;> ,e;jpud;> ,e;jpuhzp> mf];jpau;> RNfJ vDk; mRud;> kpj;jpuj;Jtrd; vDk; kd;dd;> MfpNahu; topgl;l ];jyk;.

 • nra;ahj Fw;wq;fSf;fhf> Nfhu;l; Nf];fspy; f\;lg;gLgtu;fs; ,\;lypq;Nf];tuiu gpuhu;j;jpf;fpd;wdu; etfpuf Njh\k;> rj;U gak; tpyfTk;; mk;ghis gpuhu;j;jpf;fpd;wdu;. gpwtpg;gaid mila ];thkpia gpuhu;j;jpf;fpd;wdu;;. ehb N[hjp\ gupfhu ];jykhfTk; tpsq;FfpwJ.

 • top:
  nrd;id - nfhy;fj;jh NjrPa neLQ;rhiyapy; tUk;> fhuNdhil Nkk;ghyj;jpw;Fk;> Nlhy;Nfl; kw;Wk; jr;#u; f;uh]; Nuhl;bw;Fk;> ,ilNa fhzg;gLk; A lu;d; jpUk;gp 1 fp.kp. Nghf Ntz;Lk;.
  (ghb [q;\dpypUe;J jr;#u; f;uh]; Nuhl; 26 fp.kp.> jr;#u; f;uh]; Nuhl;bypUe;J> gQ;nrl;b fl; Nuhl; 1 fp.kp.)
  nrd;idapypUe;J 30.5 fp.kp> Mz;lhu;Fg;gj;jpypUe;J 23 fp.kp> nghd;Ndup 8.3 fp.kp> Fk;kpbG+z;b 16.3 fp.kp> nul; `py;]; 13.6 fp.kp.


பிற சிவன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples
இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Tiruvallur
வாசகர் விமர்சனம்