mUs;kpF jd;te;j;up MNuhf;a gPlk; (thyh[hg;Ngl;il)


மூலவர் = jd;te;j;up gfthd;
அம்மன்/தாயார் MNuhf;a y~;kp
ஸ்தல விருட்சம் 12 uhrpfSf;Fk;> 27 el;rj;jpuq;fSf;Fk; cupa tpUl;rq;fs;
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் thyh[hg;Ngl;il
கோயில் சிறப்பம்சம் பிற விஷ்ணு கோயில்
ஊர்/வட்டம் Walajahpettai Walajah
மாவட்டம் Vellore
மாநிலம் Tamil Nadu
திருவிழா Ig;grp khr `];j el;rj;u ehSld; $ba jpupNahjrp jpjpapy;(jPghtspf;F Ke;ija ehs;) = jd;te;j;up gfthdpd; n[ae;jp nfhz;lhLfpd;wdu;.md;W kUj;Jt cilapy; juprdk; jUfpd;whu;. jd;te;j;up ijyk;> Rf;F nty;yk;>Nyfpak; Mfpad tpNr gpurhjq;fshFk;.
jrk`h jd;te;j;up ahfk;> k;Uj;AQ;ra N`hkk;> el;rj;u gupfhu N`hkk;> jd;te;j;up Neha; epthuz N`hkk;> md;dG+uzp N`hkk;> gpujaq;fpuh Njtp N`hkk;> m\;lehf fUld; N`hkk;> mDRah N`hkk;> fhu;j;j tPu;ah[{z N`hkk; Mfpad gf;ju;fspd; gpuhu;j;jidapy; Ngupy; nra;fpd;wdu;.
போன் njhlu;gpw;F: (04172) 230274> 230033 > 94433 30203

 • Kjypy; ehk; juprpf;Fk; re;epjpapy; = rQ;rPtp MQ;rNeau; jdJ ,lf;ifahy; rQ;rPtp gu;tjj;ij J}f;fpg; gpbj;jgb juprdk; jUfpd;whu;. $iu ,y;yhj re;epjpapy; ,tiu juprpf;fyhk;. ,tuJ jpUkhu;gpy; = uhkuJ jpUTUtk; nghwpf;fg;gl;Ls;sJ. Xd;gJ gbfs; Vwpr; nrd;W ghu;f;f Ntz;Lk;. gbfspy; MQ;rNeaupd; xd;gJ tifahd Rij rpw;gq;fisf; fhzyhk;. cw;rt %u;j;jpahd MQ;rNeaupd; gQ;rNyhf tpf;u`j;ij Nrtpf;fyhk;.
  cs;Ns gpuNtrpj;jJk; ehk; fhz;gJ %ypif tdk;. ,q;F KdP];tuu;> et fd;dpiffs;> mj;up ghjk;> jq;f ghgh> #upa ghgh>ts;syhu;> k`h ngupath MfpNahupd; jpUTUtq;fis juprpf;fyhk;. = ru];tjp> = gQ;rKf fhaj;up> = jj;jhj;Nuau;> = y~;kp `af;uPtu; re;epjpfisf; fhzyhk;.
  Ie;J Kfq;fs;> gj;Jf; fuq;fs; nfhz;L; Rfhrdf; Nfhyj;jpy;> gj;k gPlj;jpy; vOe;jUspAs;s = fhaj;upapd; jpUTUtk; gQ;rNyhfj;jpy; tbf;fg;gl;lJ vd;gu;. = k`hNkU = rf;fukhf mikj;Js;sdu;.
  %d;W Kfq;fs;> MW fuq;fs; nfhz;Ls;s = jj;jhj;Nuau; cUtk;> gr;ir fy;ypdhy; cUthf;fpAs;sdu;. khd;> kO> rf;fuk;> fkz;lyk;> [gkhiy Ve;jpa fuq;fs;. ntspu;gr;ir fy;ypdhy; tbf;fg;gl;l = y~;kp `af;uPtu; jpUTUtk; mofhdJ. fPNo = Ntjhe;j Njrpfu; jpUTUtKk; fhzyhk;.
  = tpid jPu;j;j tpehafu; xU gf;fKk;> gpzp jPu;f;Fk; jd;te;j;up kW gf;fKk; ,Uf;Fk; xNu tbtk; mw;GjkhdJ. jpUNthz el;rj;u ehl;fspy; ijyf;fhg;G nra;fpd;wdu;.
  12 uhrpfSf;Fk;> 27 el;rj;jpuq;fSf;Fk; cupa tpUl;rq;fs; elg;gl;L fhy rf;fuk; mikj;Js;sdu;. gf;ju;fs; jhq;fNs [yk; tpl;L> tyk; tuyhk; vd;fpd;wdu;.
  m\;ljrG[ kfp\hRuku;j;jpdpapd; g;uk;khz;lkhd Njhw;wk; g;uk;kpf;f itf;fpd;wJ. gjpndl;Lf; fuq;fspYk; gjpndl;L tpj MAjq;fSld; fhl;rp jUfpwhs;. fhybapy; cs;s kfp\dpd; cUtk; tpj;ahrkhdJ. kdpj clYk; vUikj; jiyAk; nfhz;l Njhw;wk;. kfp\id tijj;J> gpd; rpdk; ePq;fp> rhe;j ];t&gpahf ,Uf;fpwhs;.
  R+ypdp ahfk;> k;Uj;AQ;ra N`hkk; Mfpad elf;Fk; re;epjp. vYkpr;rk; gok;> khq;fy;a ruL Mfpad jUfpd;wdu;. Mjhu gPlj;jpd; fPo; gj;J Nfhb k`hke;j;u ypfpjq;fs; itf;fg;gl;Ls;sd.
  gjpdhW fuq;fSld; fhl;rp jUk; fhu;j;jtPu;ahu;[{du; fhty; nja;tkhf tpsq;Ffpwhu;. G+[pj;j ui~ jUfpd;wdu;.
  gQ;r gl;rp Njh\q;fs;> ru;g;g Njh\q;fs; tpyf m\;lehf fUlid topgLfpd;wdu;. ,tu; jdJ clk;gpy; vl;L ehfq;fis Mguzq;fshf jupj;Js;shu;. mLj;J tp\;Z ghjq;fs; gpujp\;il nra;ag;gl;Ls;s = ghj gPlj;ij juprpf;fyhk;. gpj;U Njh\k; Nghf;f ty;yJ.
  %y];jhdj;jpy; jd;te;j;up gfthd; %ytuhf fk;gPukhf vOe;jUspAs;shu;. Mwb cauk; nfhz;l mofhd jpUNkdp. rq;F> rf;fuk;> mkpu;j fyrk;> rPe;jpy; nfhb nfhz;l rJu;G[q;fSld; gj;k gPlj;jpy; epd;w jpUf;Nfhyj;jpy; juprdk; jUfpd;whu;. fj;jp> ];nljh];Nfhg;> iff;fbfhuk; Mfpad itj;Js;s kUj;Jtf; flTs; khu;gpy; rhsf;uhk khiyfSk;> Jsrp khiyfSk; mzpe;J fhzg;gLfpwhu;.
  54 Nfhb ke;j;uq;fs; nfhz;l ypfpjq;fis cs;slf;fpa epytiwapy; ae;j;uq;fshf g;ujp\;il nra;ag;gl;L> mjd; Nky; vOg;gg;gl;l fUtiwapy; = jd;te;j;up gfthdpd; jpUTUtk; epWtg;gl;Ls;sJ.
  Ig;grp khr `];j el;rj;u ehSld; $ba jpupNahjrp jpjpapy; (jPghtspf;F Ke;ija ehs;) = jd;te;j;up gfthdpd; n[ae;jp nfhz;lhLfpd;wdu;. md;W kUj;Jt cilapy; juprdk; jUfpd;whu;. jd;te;j;up ijyk;> Rf;F nty;yk;> Nyfpak; Mfpad tpNr\ gpurhjq;fshFk;.
  MNuhf;a y~;kp tpNr\ %u;j;jpahf vOe;jUsp juprdk; jUfpd;whu;.
  gjpdhW fuq;fspy;> gjpdhW MAjq;fSld; juprdk; jUfpd;whu; rf;fuj;jho;thu;. gpd;Gwk; eurpk;ku; ,y;iy. Vf ruPuj;jpy; uhF-NfJ jpUTUtk;. muR/Ntk;G gpize;j kuj;jbapy;gpujp\;il nra;Js;sdu;. kufNj];tuu;> th];J gPlk; Mfpad juprpf;fyhk;.
  = ];tu;zhfu;\z igutupd; jpUTUtk; kpfTk; mofhf ,Uf;fpd;wJ. mk;gpifia kbapy; ,Uj;jp cs;shu;. tyf;fuj;jpy; mkpu;j fyrk; Ve;jpAs;shu;. gpujp Nja;gpiw m\;lkpapy; ahfk; elj;Jfpd;wdu;;.
  gQ;r gl;rp Njh\q;fs;> ru;g;g Njh\q;fs; tpyf m\;lehf fUlid topgLfpd;wdu;. tp\;Ztpd; = ghjgPl juprdk; gpj;U Njh\k; Nghf;f ty;yJ. Muhf;akhd tho;tpw;F jd;te;j;up gfthidAk; MNuhf;a y~;kpiaAk; gpuhu;j;jpf;fpd;wdu;.
  ,ij ];jhgpj;jtUk; gupghypg;gtUk; = Kuspju ];thkpfs;

 • gQ;r gl;rp Njh\q;fs;> ru;g;g Njh\q;fs; tpyf m\;lehf fUlid topgLfpd;wdu;. tp\;Ztpd; = ghjgPl juprdk; gpj;U Njh\k; Nghf;f ty;yJ. Muhf;akhd tho;tpw;F jd;te;j;up gfthidAk; MNuhf;a y~;kpiaAk; gpuhu;j;jpf;fpd;wdu;.

 • top:
  Nrhspq;fu; nry;Yk; ghijapy; nrd;why; tUk; fPo;GJg;Ngl;ilapy;/ntq;$u; $l; Nuhl;by; 300 kPl;lu; J}uk; Nghf Ntz;Lk;. Nrhspq;fupypUe;J 24.7 fp.kp> NtY}upypUe;J 25 fp.kp Nkw;fpy; cs;sJ. nrd;idapypUe;J - NtY}u; ghijapy; 110 fp.kp (vd;.vr;.4) thyh[hg;Ngl;il NgUe;J epyaj;jpypUe;J 3 fp.kp.


பிற விஷ்ணு கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF itFe;jthrg; ngUkhs; jpUf; Nfhtpy; (gioa rPtuk;) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf = itFe;jthrg; ngUkhs; fpof;Nf jpUKf kz;lyk; nfhz;L tPw;wpUe;j  Nfhyj;jpy; Nrit rhjpf;fpd;whu;. fhiy klf;fp mku;e;Js;shu;. = Njtp - G+ Njtp Njtpau;...

mUs;kpF Ntjehuhazu; jpUf; Nfhtpy; (kd;dhu;Nfhtpy;) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf = Ntj ehuhazu; fpof;Nf jpUKf kz;lyk; nfhz;L  epd;w jpUf; Nfhyj;jpy; Nrit  rhjpf;fpd;whu;. Ntjty;yp> Gtdty;yp jhahu;fs; cld; vOe;jUspAs;sdu;.&...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Vellore

mUs;kpF kzpfz;Nl];tu; jpUf;Nfhtpy; (jpUkhy;G+u;) சிறப்பு

%ytu;: = kzpfz;Nl];tuu;> mk;ghs;: mQ;rdhl;rp  %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUsp cs;shu; = kzpfz;Nl];tuu;. khy;tzq;fP];tuu; vd;w ...

mUs;kpF = itFz;lg; ngUkhs; jpUf; Nfhtpy; (nekpyp) சிறப்பு

%ytu;: = itFz;lg; ngUkhs;> cw;rtu;: = itFz;l thru; %y];jhdj;jpy;  = itFz;lg; ngUkhs; fpof;Nf jpUKf kz;lyk; nfhz;L tPw;wpUe;j Nfhyj;jpy; ...

வாசகர் விமர்சனம்