= tpl;ly; - Uf;kzp rk];jhd; - = ghz;Luq;f g[dh];ukk; (Nfhtpe;jGuk;)


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் -
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் Nfhtpe;jGuk;
கோயில் சிறப்பம்சம் klhyaq;fs; - M];ukq;fs;
ஊர்/வட்டம் Govinthapuram Thiruvidaimaruthur
மாவட்டம் Thanjavur
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் juprd Neuq;fs;: fhiy 8.30 kzp Kjy; Kw;gfy; 11.30 kzp tiu - khiy 4.45 kzp Kjy; Kd;dpuT 07.30 kzp tiu
ghj Nrit : fhiy 8.00 kzp Kjy; fhiy 11.00 kzp tiu - khiy 4.30 kzp Kjy; ,uT 8.00 kzp tiu Nfhrhiy juprdk;: fhiy 8.00 kzp Kjy; fhiy 11.30 kzp tiu - khiy 4.30 kzp Kjy; ,uT 7.30 kzp
fhiy 07.00 kzpf;F - Rg;ughjk;> g;uNghjhdk; > 09.00 kzpf;F - r;Uq;fhuk; > 12.00 kzpf;F - tp];uhdk; > 01.30 kzpf;F - uh[; Nghf; > khiy 07.00 kzpf;F - re;jpah Muj;jp > ,uT 09.00 kzpf;F - NlhNyhj;]tk; .
திருவிழா = ghftj rk;Nksdk;> uhjh fy;ahzk;> Uf;kzp fy;ahzk;> fPj Nfhtpe;j rg;jh`k;> ehk rq;fPu;j;jdk;> NfhFyh\;lkp Mfpad rpwg;Gw eilngWfpd;wd.
= n[ae;jp tpoh 8 ehl;fSf;F eilngWfpwJ . 4k; ehs; fUl Nrit> 6k; ehs; ntz;izj;jhop - cwpab cj;]tq;fs;> 8k; ehs; jpUf;fy;ahzk;.
போன் njhlu;gpw;F: (0435) 2472300

 • N`khz;l ge;jp vdg;gLk; k`huh\;bu ghzpapy;> gz;lupGuj;jpy; cs;sJ NghyNt> kpfg; ngupa Nfhtpiy epu;khzpj;Js;sdu;. 132 mb cauk; nfhz;l NfhGuk; - mjpy; 18 mb cau fyrk;. k`hJthuk; vdg;gLk; gpujhd thry; 80 mb cauKk; 62 mb mfyKk; nfhz;L k`huh\;bu fl;llf; fiyia gpd;gw;wpAs;sdu;.
  = uFkhap rNkj ghz;Luq;fdpd; mofpa jpUTUtq;fis Nrtpf;fyhk;. ru;thyq;fhuj;Jld; kpfg; ngupa jpUNkdpfSld; fhl;rp jUfpd;wdu;. Fwpg;gpl;l Neuq;fspy; = tpl;ly; - Uf;khap ghjq;fisj; njhl;L tzq;fyhk;. cj;]t %u;j;jq;fs; mofhf ,Uf;fpd;wd. 16 tpj fpU\;z yPiyfis ngupa ngupa rpw;gq;fshf tbj;Js;sdu;.
  = fpU\;z gpUe;jhtdj;jpy; cs;sJ Nghy 150 gRf;fis guhkupj;J tUfpd;wdu;. F[uhj;jpy; ,Ue;J fpu; ,dg; gRf;fis tutioj;Js;sdu;. ePz;l fhJfs;> nre;epwk;> g;uk;khz;lkhd cly; mikg;G nfhz;l mofpa gRf;fs;. gRf;fspd; ghiy fwg;gjpy;iy. fd;W Fl;bfs; Fbf;f tpl;L tpLfpd;wdu;.
  2000 Ngu; mkUk; trjp nfhz;l tre;j kz;lgk; - = ghftj rk;Nksdk;> uhjh fy;ahzk;> Uf;kzp fy;ahzk;> fPj Nfhtpe;j rg;jh`k;> ehk rq;fPu;j;jdk;> NfhFyh\;lkp Mfpad rpwg;Gw eilngWfpd;wd.

  fhiy - khiy Ntisfspy; Ntj mg;ahrk; elf;Fk; Ntj ghlrhiy xd;Wk; tshfj;Js; mike;Js;sJ.

  = fpU\;z gpUe;jhtdj;jpy; cs;sJ Nghy 150 gRf;fis nfhz;l Nfhrhiy xd;Wk; ,Uf;fpwJ.

 • = tpl;ly;jh]; vd;wiof;fg;gLk; g;uk;k= tpl;ly;jh]; n[afpU\;z jPl;rpju; 1998k; tU\k; ,q;F g[dh];ukj;ij epWtpdhu;. ,tu; Nrq;fhypGuk; g;;uk;k= mde;juhk jPl;rpjupd; NguDk;> cgd;ahrfuhd uhk jPl;rpjupd; kfDk; Mthu;. Qhdhee;jfpup gPlhjpgjp `upjh];fpup ];thkp mtu;fspd; rp\;ad;. gpd;du; gbg;gbahf cUthf;fpa = tpl;ly; - uFkhap Nfhtpiy> 15.7.2011md;W Fk;ghgpN\fk; nra;J epiwT nra;jhu;.

 • top:
  Fk;gNfhzk; - kapyhLJiw khu;f;fj;jpYs;sJ .> Fk;gNfhzj;jpypUe;J 10.6 fp.kp njhiytpYs;sJ .> kapyhLJiwapypUe;J 23.7 fp.kp njhiytpYs;sJ .>
  jpUtpilkUJ}u; - MLJiw ,ilNa cs;sJ. jpUtpilkUJ}upypUe;J 2.1 fp.kp njhiytpYs;sJ .> MLJiwapypUe;J 19 fp.kp njhiytpYs;sJ .>
  jpUehNf];tuk; 7 fp.kp njhiytpYs;sJ.

  ஊர் வரலாறு:

  Mjpj;a n`upNl[; ru;tP]; tpy;yh> (irt czTld;) njhlu;gpw;F : 0435 - 2461144 / 2460499 / 2462499 , 87544 79256 / 87544 79257 / 87544 79258.


klhyaq;fs; - M];ukq;fs; - மேலும் படிக்க All Temples

= cgep\j; g;uk;Nke;jpu klk; (fhQ;rp) சிறப்பு

cgep\j; g;uk;Nke;jpuu; vd;w ngupa kfhdhy; epWtg;gl;l cgep\j; klk;. gy kfhd;fspd; rkhjpfs;  ...

mUs;kpF = Kj;J];thkp jPl;rpju; epidthyak; (vl;laGuk;) சிறப்பு

= Kj;J];thkp jPl;rpjiu mlf;fk; nra;j ,lj;jpy; ngupa Nkil mikj;J rptypq;f gpujp\;il nra;Js;sdu;.  jPl;rpjupd; rpyh tpf;ufk; xd;Wk; ypq;fj;jpd; Kd;dhy; ,Uf;fpd;wJ. ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Thanjavur

mUs;kpF ePyfz;Nl];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUePyf;Fb - njd;dyf;Fb) சிறப்பு

%ytu;: ePyfz;Nl];tuu;> = mE}gk];jpdp> = gf;jhgP\;ljhapdp vd;w ,uz;L mk;gpiffs; %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; %ytuhd ePyfz;Nl];tuu;...

mUs;kpF muq;fehju; jpUf; Nfhtpy; ($j;jf;Fb) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf Nrit rhjpf;Fk; muq;fehjupd; jpUNkdpia Nrtpf;f Mde;jk; ngUFfpwJ.  radj; jpUf; Nfhyj;jpy; fhl;rp jUfpd;whu;. %y...

வாசகர் விமர்சனம்