mUs;kpF = Ju;fh y~;kp ru];tjp jpUf; Nfhtpy; (Ngh&u;)


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் = Ju;fh> = k`hy~;kp> = ru];tjp
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் Ngh&u;
கோயில் சிறப்பம்சம் அம்மன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Porur Ambattur
மாவட்டம் Tiruvallur
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.00 kzp Kjy; fhiy 10.30 kzp tiu - khiy 5.00 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jUf;Fk;
திருவிழா etuhj;jpup jpdq;fspy; tpNr\ myq;fhu - Muhjidfs;> khu;fop khr g[idfs;> uhjh fy;ahz cj;]tq;fs;> epj;a G+i[fs; midj;Jk; rpwg;ghf nra;fpd;wdu;.
போன் Nfhtpe;juh[d; - 98416 46847 - epu;thfp. Mya njhlu;gpw;F: (044) 2482 6224

 • Myaj;Js; Eioe;jJk; = rf;jp fzgjpia juprpj;J Mrp ngw;W gpujhd re;epjpfSf;F nry;fpNwhk;.
  mLj;jLj;Js;s %d;W re;epjpfspy; = Ju;fh> = k`hy~;kp> = ru];tjp Mfpa %d;W NjtpfSk; vOe;jUspas;sdu;. kpfg; ngupa mofhd jpUTUtq;fs;.
  tyr;Rw;wpy; jl;rpzh%u;j;jpiaAk; eu;j;j fzgjpiaAk; juprpf;fyhk;. moNf cUthf = nre;jpy; Mz;ltu; vOe;jUspAs;shu;. uh[ myq;fhuj;jpy; n[hypf;fpd;whu;. etfpufq;fs; Nfhtpy; nfhz;Ls;sdu;.
  etuhj;jpup jpdq;fspy; tpNr\ myq;fhu - Muhjidfs;> khu;fop khr g[idfs;> uhjh fy;ahz cj;]tq;fs;> epj;a G+i[fs; midj;Jk; rpwg;ghf nra;fpd;wdu;.
  nrt;tha; fpoikfspy; uh`{ fhy Neuq;fspy; uh`{ fhy G+i[ - khiy 3.00 kzp Kjy; 4.30 kzp tiu Gjd; fpoikfspy; = ru];tjp r`];uehkk; khiy 6.00 kzp Kjy; 7.00 kzp tiu nts;spf; fpoikfspy; = y~;kp r`];uehkk; - khiy 6.00 kzp Kjy; 7.00 kzp tiu

 • miktplk;:
  kjhde;jGuj;jpYs;s re;Njh\; efupy; uhkr;re;jpuh njUtpy; mike;Js;sJ. Fd;wj;J}u; Nuhl; - Kfpypthf;fk; Nuhl; top
  tlgoepapypUe;J 7.5 fp.kp> jp.efu; 9.6 fp.kp> irjhg;Ngl;il 11 fp.kp> nrd;idapypUe;J 17.1fp.kp


அம்மன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF gr;irak;kd; jpUf;Nfhtpy; (jpUKy;iythapy;) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; tPw;wpUf;Fk; gr;ir mk;kd; kpFe;j tug;urhjp. mofhd jpUTUtk;. ru;g;gf; Filapd; fPo;  fq;ifak;kDf;Fk; Ntq;ifak;kDf;Fk; ,ilNa gr;irak;kd; fk;gPukhd mku;e;Js;...

mUs;kpF ney;Yf;fil khupak;kd; jpUf;Nfhtpy; (ehfg;gl;bdk;) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; vOe;jUsp mUs; ghypf;Fk; khupak;kd; kpFe;j tug;urhjp. fz;fz;l nja;tkhfg;  Nghw;wg;gLk; ,ts; GfOk; fPu;j;jpAk; nfhz;lts;. vl;lb cauk; nfhz;Ls;s mofpa jpUNk...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Tiruvallur
வாசகர் விமர்சனம்