mUs;kpF fhQ;rp fhkNfhb = fhkhl;rpak;kd; jpUf;Nfhtpy; (fhQ;rp)


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் = fhkhl;rp mk;kd;
ஸ்தல விருட்சம் ];jy tpUl;rk;: n\z;gfk;> jPu;j;jk;: gQ;r fq;if
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் fhkf;Nfhl;lk;> fhQ;rpGuk; - rpt fhQ;rp
கோயில் சிறப்பம்சம் அம்மன் கோயில்
மாவட்டம் Kanchipuram
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 5.30 kzp Kjy; Kw;gfy; 12.30 kzp tiu - khiy 4.00 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;. mgpN\fk;: fhiy 5.30 kzp> fhiy 10.30 kzp> khiy 4.30 kzp - %d;W Ntis re;jdf;fhg;G: xt;nthU Gjd; kw;Wk; rdpf; fpoikfspy; ngsu;zkp kw;Wk; ethuz G+i[ - ,uT 9.30 kzp (khje;NjhWk;) r`];uehk mu;r;rid: fhiy 9 kzp Kjy; 10 kzp tiu> ,uT 7 kzp Kjy; 8.00 kzptiu m\;Nlhj;u mu;r;rid: fhiy 7 kzp Kjy; kjpak; 12 kzp tiu
திருவிழா
itfhrp khrk;: Mjprq;fu gftj; ghjhs; n[ae;jp 10 ehl;fs;> tre;j cj;]tk;> = k`h ngupath n[ae;jp
Mb khrk;: = n[Nae;jpu ru];tjp ];thkpfs; n[ae;jp > filrp nts;sp - yl;r jPgk;
Mtzp khrk;: tpehaf rJu;j;jp
Gul;lhrp khrk;: etuhj;jpup > ru];tjp G+i[> tp[a jrkp
Ig;grp khrk;: md;dG+uzpf;F md;dhgpN\fk;
fhu;j;jpif jPgk;
khu;fop khrk;: jDu; khr G+i[> MUj;uh> fD cj;]tk;
ij khrk;: rq;fuhe;jp
khrp khrk;: g;uk;Nkhw;rtk;> 7k; ehs; nts;sp ujk;> filrp ehspy; cja tp];t&g Nrit.
jPu;j;jthup> = ghyngupath n[ae;jp > k`hrptuhj;jpup
khrp-gq;Fdp: njg;Nghj;]tk;
fhQ;rp k`h ngupath = re;jpuNrfu ru];tjp ];thkpfshy; toq;fg;gl;l jq;fujk; mk;ghspd; el;rj;jpuj;jd;Wk; (G+uk;)> jkpo; tU\g; gpwg;G> khrg;gpwg;G> ngsu;zkp> mkhthir> kw;Wk; nts;spf; fpoik Mfpa jpdq;fspYk; uj cj;]tk; eilngWfpwJ.
போன்

njhiyNgrp: (044) 2722 2609>
rp.vd;.uhkr;re;jpu rh];jpupfs; - ];jhdpfu;> kpuhR (044) 2723 3437> 2722 1214> 2723 3433 fz;zd; - 96262 72525>

 • Mjp rf;jp gPlk; - = fhkNfhb gPlk; - = rf;fu gPlk; - rg;j Nkhl;r ];jyq;fSs; xd;W
  %y];jhdj;jpy; %ytuhf md;id fhkhl;rp mku;e;J mUs; ghypf;fpd;whs;. rhe;jNk cUthf rfyhguz G+\pijahf fhaj;up kz;lgj;jpDs;> gj;khrdj;jpy; mku;e;j Nfhyj;jpy; fhl;rp jUfpd;whs;. rJu;-G[q;fspy; ghrk;> mq;Frk;> Itif G\;g ghzq;fs;> fUk;G tpy; Mfpad nfhz;L njd;jpir Nehf;fp> gug;uk;k ];t&gpzpahf juprdk; jUfpd;whs;.
  = rf;fuj;jpy; gpe;J kz;ly thrpdpahf Kf;Nfhzj;jpy; ciwgts; vd;gjhy; %y];jhdKk; Kf;Nfhz tbtpy; mike;Js;sJ. %d;wiu Rw;Wg; gpufhuNk ,Ug;gjhy; gpuj~pzk; nra;a ,ayhJ.
  = fhkhl;rpapd; vjpupy; cs;s = rf;fuj;jpw;Nf mu;r;rid kw;Wk; G+[h topghLfs; elj;jg;gLfpd;wd. tof;fkhf gPlj;jpd; fPo; = rf;fuk; mikg;ghu;fs;. cf;u ];t&gpzpahf ,Ue;j md;idapd; cf;uj;ij jzpg;gjw;fhf> = Mjp rq;fuu; Njtpapd; Kd;Gwkhf = rf;fuj;ij mikj;J> rhe;j ];t&gpzpahf khw;wpdhu; vd IjPfk;. = rf;fuj;jpy; m\;l y~;kpfs; ,Uf;fpd;wdu;.
  %ytUld; Nru;j;J jg]; fhkhl;rp> gpyfh] fhkhl;rp> cj;]t fhkhl;rp> kw;Wk; gq;fhU fhkhl;rp vdg;gLk; fhkhl;rpapd; ghjq;fs; vd gQ;r fhkhl;rpfis juprpf;;fyhk;.
  %y];jhdkUNfAs;s rpwpa re;epjp xd;wpy; jg]; fhkhl;rpia juprpf;fyhk;. rptngUkhid Ntz;b md;id jtk; nra;j ,lk; vd;gu;. gug;uk;k ];t&gpzpahd %ytuhf juprdk; jUk; Kd;Mfh]j;jpy; xU Jisapy; ,Ue;jtNs gpyfh] fhkhl;rp vd IjPfk;. epd;w jpUf; Nfhyj;jpy; moNf cUthf fhl;rp jUgts; cj;]t fhkhl;rp. ghj tbtpYs;s gq;fhU fhkhl;rpia> fhZk; nghq;fyd;W tpNr\ Muhjid nra;fpd;wdu;.
  m\;lG[f; fiykfs;> gq;fhU fhkhl;rp MfpNahupd; re;epjpfs; cl;gpufhuj;jpNyNa ,Uf;fpd;wd.
  %y];jhdj;J thrypd; vjpupy; md;dG+uzpia juprpf;fyhk;. ,e;j re;epjpapy; ju;k Jthuk;> gp~h Jthuk; Mfpa Jthuq;fs; cs;sd. Ig;grp khrj;jpy; md;dhgpN\fk; nra;thu;fs;. ghu;f;f Mde;jkhf ,Uf;Fk;.
  Kd; kz;lgj;jpd; njd;Gwk; thuh`p mk;kidAk;> vjpNu re;jhd ];jk;gj;ijAk; juprpf;fyhk;. ];jk;gj;ij gpuj~pzk; nra;J topgLgtu;fSf;F tk;r tpUj;jp cz;lhFk;.
  Kjy; gpufhuj;J jdp re;epjpapy; Mjp rq;fuu; Nahfhrdj;jpy; j;ahd epiyapy; mku;e;Js;shu;. cj;]t tpf;u`Kk; cz;L.
  Ju;thr Kdptu;> Jz;Bu kfhuh[h> fhrp N~j;uj;J fhy igutu;> k`p\h#uku;j;jpdp> G+uzh - G\;fsh rNkj rh];jh MfpNahiu juprdk; nra;ayhk;.
  ];jk;g gpujp\;lh tpehafu;> tpf;d epthuz fzgjp> ,\;l rpj;jp tpehafu;> nrsghf;a fzgjp> re;jhd fzgjp> jpUkQ;rd tpehafu;> = turf;jp tpehafu; vd VO mofpa tpehafu;fs; ,j;jyj;jpy; mku;e;J Mrp toq;Ffpd;wdu;.
  ntsp gpufhuj;J jdpf; Nfhtpypy; vOe;jUspAs;s ypq;fNgriu> jw;NghJ tp];tehju; Nfhtpy; vd;fpd;wdu;.
  ehd;F GwKk; thry;fs; nfhz;l MyakhfpDk;> gpujhd thry; fpof;F Nehf;fpNa cs;sJ. thriy xl;bAs;s Kd; kz;lgj;jpy; nekpyp ghyh jpupGu Re;jupapd;> Foe;ij tbt glk; itf;fg;gl;Ls;sJ.
  rg;j Nkhl;r ];jyq;fSs; fhQ;rpAk; xd;W vdg;gLtjhy; Kf;jp efu; vd;ghu;fs;. (mNahj;jp> kJuh> khia> fhrp> fhQ;rp> mte;jpif> Jthuif)

 • ];jy tuyhW
  Mjpapy;> ,f;Nfhtpy; ,Ue;j gFjpia Rw;wpYk; n\z;gff; fhlhf ,Ue;jJ. ,e;j fhl;by; jtk; nra;J nfhz;bUe;j Njtu;fisAk;> up\pfisAk; mr;RWj;jp ,k;rpj;J te;j ge;jfhRud; kpFe;;j gyrhypahf tpsq;fpdhd;. Ie;J taJ rpWkpahy; kl;LNk jdJ capu; gpupa Ntz;Lk; vd;w tuj;ijg; ngw;wtd;.
  Njtu;fSk; Kdptu;fSk; ,e;j mRuDf;F gae;J fhl;by; kiwe;J tho;e;J te;jdu;. xU ehs;> ,t;tdj;jpd; eLNt xU kz;lgj;jpy; md;id guhrf;jp mku;e;jpUe;jhs;. Njtu;fs; mUNf nrd;wJk; kiwe;J tpl;lhs; md;id.
  cUtk; - mUtk; MdNghjpYk;> fz;zpy ;Njhd;wp kiwe;j me;j jpUTUtj;ij kdjpy; epWj;jp topgl;ldu;. Njtu;fs; fpspfspd; tbtk; nfhz;L topgl;ljhf $Wtu;.
  cupa rkaj;jpy;> Ie;J taJ epuk;gpa ghyfpapd; tbtj;jpy; Njhd;wpa md;id> ge;jhfhRuid rk;`huk; nra;J> Njtu;fisAk; up\pfisAk; fhg;ghw;wpdhs;. md;idapd; cj;juTg;gb> mRudpd; gpNujj;ij> ,t;tdj;jpy; Gijj;J> [a];jk;gj;ij mjd; kPJ ehl;bdhu;fs;. fhaj;up ke;jpuq;fis 24 J}z;fshf mikj;J> mjd; kPJ kz;lgk; vOg;gpdhu;fs;.
  kz;lgj;Js; tpf;u` gpujp\;il nra;J> jpahdj;jpy; ,g;NghJ ehk; juprpf;Fk; md;idapd; jpt;a ];t&gk; ,Ue;jJ.
  Mjp rf;jpahd uh[ uhN[];tup> jhNd ghyfp tbtpy; te;J ge;jfhRuid tijj;jijAk;> gpujp\;il nra;ag;gl;l tpf;u`j;jpy; vOe;jUspapUg;gijAk;> midtu;f;Fk; czu;j;jpdhs;.
  fh vd;fpw fiykfisAk;> kh vd;fpw jpUkfisAk;> ~ vd;fpw kiykfisAk;> %d;W Nej;uq;fshf nfhz;l guhrf;jp vd;gjhy; fhkh~p vd;Dk; jpUehkk; nfhz;lhs;. mbahu;fs; tpUk;gpatw;iw> tukhf mUStjhYk; fhkh~p vd;w ngau; nfhz;lhs;.
  Mjp rq;fuu; ];jhgpj;j = rf;fu ae;jpu gpujp\;ilapy; md;id #l;Rk &gj;jpy; vOe;jUsp ,Uf;fpd;whs;. ,e;j = rf;fuk;jhd; fhk Nfhb gPlk;. ,e;j = rf;fuj;ij G+i[ nra;J> g;uk;kd; ,oe;j jd; fz; ghu;itiag; ngw;wjhf ];jy tuyhW.
  rf;jp gPlk; :
  Mjp rf;jp gPlk; - = fhkNfhb gPlk; - = rf;fu gPlk; vd Nghw;wg;gLk; ];jyk;.
  jl;rdhy; mtkhdKw;w jhl;rhapzp ahfj;jPapy; Fjpj;J jdJ ];J}y cliy ePj;jJk;> mtsJ ruPuj;ij jd; jiy kPJ itj;Jf; fhz;L> rptngUkhd; jhz;ltkhbdhu;. mg;NghJ mk;gpifapd; jpUNkdp Jz;L Jz;lhf rpjwp tpOe;j ,lq;fNs rf;jp gPlq;fshFk;. mtw;Ws; md;idapd; ehgp tpOe;j ,lNk fhQ;rpGuk;. ehgp];jhd - Xl;bahz gPlk; vd;gu;.
  fhQ;rpGuj;jpYs;s Myaq;fs; ahTk; fhkhl;rpapd; Nfhtpiy Nehf;fpNa mike;Js;sd. xt;nthU Nfhtpypd; tpohtpd;NghJk;> me;je;j Myaj;J cj;]t %u;j;jpfs;> fhkhl;rp Nfhtpiyr; Rw;wp tUk; rk;g;ujhak; cs;sJ. fhQ;rp Nfhtpy;fspy; jdpahf mk;ghs; re;epjp fpilahJ. fhkf;Nfhl;lNk nghJthd re;epjp MFk;.
  jPu;j;jf;Fsk;:
  mRudpd; uj;jj;ijf; Fbj;jjhy; mRu Fzq;fs; nfhz;L tp\;ZitNa vjpu;j;j G+j fzq;fSk;> ,e;j jPu;j;jj;jpy; ePuhb> ghtq;fisg; Nghf;fpf; nfhz;ljhf ];jy tuyhW.
  jPu;j;jf; Fsj;jpdUNf epd;w - tPw;wpUe;j - radpj;j vDk; %d;W fhyq;fspy; k`htp\;Z G+j epf;u`g; ngUkhshf Nrit rhjpf;f;pd;whu;. G+j fzq;fSk;; ,Uf;fpd;wdu;.

 • Ju;thru;> njskpau;> guRuhku;> %fhrhupahu;> Mjp rq;fuu;> fpsp tbtpy; Njtu;fs;> g;uk;kd; kw;Wk; k`hy~;kp MfpNahu; topgl;l ];jyk;.
  rq;fPj Kk;%u;j;jpfs; mk;ghisg; Nghw;wp gy fPu;j;jidfs; ,aw;wpAs;sdu;.

 • G+u;t n[d;k tpidfs; NghfTk;> rfy nrsghf;aq;fisg; ngwTk;> fz; rk;ge;jg;gl;l Neha;fs; jPuTk; md;id fhkhl;rpia gpuhu;j;jpf;fpd;wdu;.

 • top: nrd;id-gq;f@U NjrPa neLQ;rhiyapy; (vd;.vr;4)> Ntly; - G+tpUe;jty;yp - =ngUk;G+J}u; topahf 70 fp.kp gazpj;J Gwefu; nrd;wile;J> mq;fpUe;J jpUk;gp> CUf;Fs; NghFk; ghijapy; 5 fp.kp J}uk; Nghf Ntz;Lk;. jhk;guk; - Kbr;#u; - glg;ig - thyh[h topahfTk; Nghfyhk;. NtY}upypUe;J 69 fp.kp njhiyT jpUts;@upypUe;J 55 fp.kp njhiyT jpUtz;zhkiyapypUe;J 137 fp.kp njhiyT miktplk;: fhkhl;rpmk;kd; NfhtpYf;Fs;> mk;ghs; %y];jhdj;jpd; tyJ Gwkhf mike;Js;s re;epjp Vfhk;guehju; Nfhtpypd; njd;fpof;fpy; mike;Js;sJ.

  ஊர் வரலாறு:

  -Guhz> rupj;u> ,yf;fpa kw;Wk; fiy gpurpj;jp ngw;w efu; fhQ;rp. G\;Ng\{ [hjp - GUN\\{ tp\;Z - ehuP\{ uk;gh - efNu\{ fhQ;rp> mjhtJ efuq;fspy; vy;yhk; Kf;akhdJ fhQ;rp vd fhspjhru; tu;zpj;Js;shu;.
  ngsj;j-rkz-irt-itzt kjq;fs; fhyj;jpw;Nfw;g nry;thf;F ngw;wpUe;jjhy; Gj;j fhQ;rp - i[d fhQ;rp - rpt fhQ;rp - itzt fhQ;rp vd ehy;tif fhQ;rp Kd;ehspy; ,Ue;jd.
  Mjp rq;fuu; ];jhgpj;j MW kjq;fSs; rf;jp kj ];jhgdk; fhQ;rp khefuj;jpy;jhd;.
  Njtp cghrfu;fSf;F fhQ;rp Kf;akhd ];jyk;.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  jq;Fkplq;fs;: (fhQ;rp lTd;)
   N`hl;ly; rf;jp fzgjp> fpof;F uh[ tPjp> fhQ;rpGuk;> (044) 2723 3368  N`hl;ly; [aghyh ,d;lu;Ne\dy;> fhe;jp Nuhl;> fhQ;rpGuk;> (044) 2722 4348> 2722 4453  [p.Mu;.b. uP[d;]p> fhe;jp Nuhl;> fhQ;rpGuk; (044) 2722 5250> 6727 7778> 99401 84251  vk;.vk;. N`hl;ly;];> ney;Yf;fhud; njU> fhQ;rpGuk;> (044) 2722 7235>  N`hl;ly; jkpo;ehL - (b.b.b.rp)> uapy; Nuhl;> fhQ;rpGuk; (044) 2722 2553> 2722 25548>  ahj;up epth]; (fhQ;rp klk;) = fhkhl;rp mk;kd; re;epjp njU> fhQ;rpGuk;> NkNd[u; - re;jpuNrfu;> 99943 46996>  fhQ;rp Fby; (i[d; nlk;gps;)> ieeh gps;isj; njU> (044) 2722 7680
  rhg;gpLk; ,lq;fs;: (fhQ;rp lTd;)
   N`hl;ly; rutzh gtd; (m) rutzh yd;r; N`hk;> fhe;jp Nuhl; kw;Wk; g]; ];lhz;l mUfpy;>  N`hl;ly; mgpuhkp> fhkuh[u; njU>  N`hl;ly; rf;jp fzgjp> g]; ];lhz;l vjpupy;>  N`hl;ly; uh[ fzgjp (Frhy; yhl;[; mUfpy;)>  milahW Mde;j gtd;> ney;Yf;fhud; njU


அம்மன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF fOkiyak;kd; jpUf;Nfhtpy; (rPu;fhop) சிறப்பு

rpwpa kz;lgj;jpDs;Ns cs;s gpujhd fUtiwapy; tlf;F jpir Nehf;fp mku;e;jpUf;fpd;whs; %ytuhd  gplhup vdg;gLk; fOkiyak;kd;. ,ts; kpFe;j rf;jp tha;e;j tug;urhjp vd;gu;. ,tis...

mUs;kpF moF ehr;rpak;kd; jpUf; Nfhtpy; (Krpwp) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf vOe;jUspAs;s moF ehr;rpak;kd; kpfTk; rf;jp tha;e;jts;. ehd;fb cauKs;s  mofhd jpUTUtkhf epd;w Nfhyj;jpy; juprdk; jUfpd;whs;. tyJGw jdp re;epjpapy; ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Kanchipuram
வாசகர் விமர்சனம்