mUs;kpF kUjhry%u;j;jp jpUf; Nfhtpy; (kUjkiy)


மூலவர் kUjhry%u;j;jp
அம்மன்/தாயார் -
ஸ்தல விருட்சம் gQ;r G+j tpUl;rk; (muR - My; - Ntk;G - tf;fiz - Ezh)
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் kUjkiy
கோயில் சிறப்பம்சம் முருகன் கோயில்
மாவட்டம் Coimbatore
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.00 kzp Kjy; gfy; 1.00 kzp tiu - gfy; 2.00 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.

திருவிழா rpj;jpiu khr Kjy; Njjpad;W tpNr\ mgpN\f Muhjidfs; kw;Wk; myq;fhuq;fs;. jq;fkapy; thfdj;jpy; cj;]tu; tPjpTyh. rpj;jpiu - itfhrp mf;dp el;rj;u (14) ehl;fspy; FlKOf;F mgpN\fKk;> gQ;Nrhgrhu G+i[fSk; nra;thu;fs;. itfhrp tprhfj;jd;W ghy; FlKOf;F. Mapuf;fzf;fhd ghy; Flq;fs; ,lk; ngWk;. Ig;grpapy; #u rk;`hu tpoh MW ehl;fSf;F eilngWk;. fhu;j;jpif jPg tpoh Cu; $b tpsf;Nfw;Wk;.. ijg;G+r jpUtpoh kpf tpkupirahf nfhz;lhLthuf;s. Nju;jpUtpoh gpurpj;jk;> 7k; ehs; jpUf;fy;ahzk;.
போன் njhlu;gpw;F : (0422) 2423623 mbthuk;> 2422490 kiy> 2422705 tPL

 • kiyabthuk;:
  mbthuj;J Kd;kz;lgj;jpd; njd; fpof;fhf ts;spak;kd; jpz;L vd miof;fg;gLk; ts;sp mk;kd; Myak; cs;sJ. mjpy; ts;spak;ik fpof;F Nehf;fp vOe;jUsp fhl;rp jUfpd;whs;. gbf;fl;Lf;fs; njhlq;Fkplj;jpy; KUfdpd; kapy; thfdk; rpyh tbtj;jpy; mofhf fhl;rp mspf;fpwJ.
  Kd; kz;lgj;ijf; fle;jJk; xU ghiw kPJ vOe;jUspAs;s jhd; Njhd;wp tpehafu; Nkw;F ghu;j;J juprdk; jUfpd;whu;. Rak;G tbtpdu;. ,tiu tzq;fp Mrp ngw;W kiy VWtij njhlq;Ffpd;wdu;.
  gpd;du; gjpndl;lhk; gbfis juprpj;J> mtw;iw fle;J nrd;why; Neu; tlfpof;fhf %d;W fw;fisf; fhzyhk;. ,e;j fw;fs; kiyapd; epwj;jpypUe;J khWgl;L ,Uf;Fk;. cz;baiyf; fsthl te;j %d;W jpUlu;fis> Fjpiu tPudhf te;j KUfd;> fw;rpiyfshf khw;wpdhu; vd ];jy tuyhW.
  topapy; ,isg;ghw Gspakuj;J Nkil cs;sJ. ,e;j Nkilapy; mku;e;J Fwp nrhd;dhy; gypf;Fk; vdf; $Wfpd;wdu;. rw;Wj; js;spAs;s Nfhtpypy; ,Lk;gd; juprdk; jUfpd;whu;. fhtb Rkf;Fk; Njhw;wj;jpy; fhl;rp jUfpwhu;. KUfdpd; G+uz mUs; ngw;wtu; ,Lk;gd;. ,tuplk; gf;ju;fs; jq;fsJ if - fhy; rk;ge;jg;gl;l tpahjpfis Fzkhf;fTk;> Foe;ij ghf;ak; Ntz;bAk; gpuhu;j;jpf;fpd;wdu;.
  mLj;Js;s vopy; kz;lgj;jpy; Fjpiuf; Fsk;G vDk; Rtl;il juprpf;fyhk;. #uid nty;y KUfd; Fjpiuapy; Gwg;gl;lNghJ> Fjpiuapd; Fsk;G gjpe;jjhy; Vw;gl;l RtLfs;.
  Mjp %y];jhdk; vdg;gLk; re;epjpia gbfs; Vwp kiyia mile;jJk; fhzyhk;. ,jpy; mUTUtj; jpUNkdpfshf %d;W fw;fs; tbtpy; ts;sp - nja;tahid r`pj Rg;ukz;au; fhl;rp jUfpd;wdu;. Mjpapy; ghk;ghl;b rpj;ju; topgl;l %u;j;jpfs; vd;gu;.
  ntspNa murkuj;J NkilapYs;s g;uk;khz;lkhd tpUl;rk; Ie;J kuq;fs; Nru;e;jjhFk;. ,jpy; muR - My; - Ntk;G - tf;fiz - Ezh Mfpad xd;whf cs;sd. gQ;r G+j tpUl;rk; vd miof;fpd;wdu;. ,jpy; tpehafg; ngUkhd; ehf gpujp\;ilfSld; mku;e;J mUs; ghypf;fpd;whu;. Ie;J Kiw Rw;wp tUfpd;wdu;.
  %y];jhdj;jpy; %ytuhf kUjhry%u;j;jp rpu]py; fz;bifAk; gpd; gf;fkhf FLkpAk; nfhz;L fhl;rp jUfpd;whu;. tyJ fuj;jpy; Qhdj;jz;lk; Ve;jp> ,lJ fuj;ij ,Lg;gpy; itj;J>Nfhtzk; jupj;J ghy &gj;Jld; Qhdf; nfhOe;jhf fhl;rp jUfpd;whu;. ,tupd; nrse;ju;a Njhw;wk; fz;fisAk; kdirAk; tpl;lfyhJ.
  jpdKk; uh[ myq;fhuk;> tpGjpf; fhg;G> re;jdf; fhg;G vd %d;W tpj myq;fhuq;fs; nra;fpd;wdu;.
  ,lJGwkhf jz;lhAjghzp> Rg;ukz;au;> ts;sp> nja;tahid> #NyRtuu;> tPughF MfpNahupd; cj;]t %u;j;jpfSk;> ghk;ghl;b rpj;jupd; ghjul;irfSk; fhzyhk;.
  tyJGwkhf tpehafu;> rptypq;fk;> #yNjtu;> igutu; Mfpa %u;j;jq;fisf; fhzyhk;.
  cl;gpufhuj;jpy; gl;B];tuu; re;epjp nfhz;Ls;shu;. ,lJGwkhf kufjhk;gpif re;epjp nfhz;Ls;shu;. mLj;J etfpuf ehafu;fs;. ,lJGwkhf cs;s rpwpa Nfhtpy; xd;wpy; ngUkhs; vOe;jUsp Nrit rhjpf;fpd;;whu;.
  gpd;Gwkhf cs;s ghijapypwq;fp Nkw;Nf te;jhy; ];jy tpUl;rkhd kUjkuj;ijf; fhzyhk;. kUj jPu;j;jk; kw;Wk; fd;dpkhu; re;e;pjp fhzyhk;. fd;dpkhu; re;epjpapypUe;J fpof;Nf NghFk; gbfs; topNa nrd;why; ghk;ghl;b rpj;ju; rkhjpia milayhk;. taJ Kjpu;e;j ghk;G xd;W jpdKk; te;J ghy;> gok; rhg;gpLfpwjhk;. ghk;G glk; vLj;jJ Nghy; ,aw;ifahfNt mike;j ghiw. ,q;Nf jpahdk; nra;gtu;fs; mjpu;Tfis ngWtu;. ,tiu topgLgtu;fs; vjpYk; G+uzj;Jtk; ngWtu;.

  tp];t&g juprdk; -
  fhiy 6.00 kzp> fhiy re;jp 9.00 kzp> cr;rp fhyk; 12.00 kzp> rhaul;ir 5.00 kzp> mu;j;j [hkk; 8.30 kzp.
  (mu;j;j[hk G+i[apd;NghJ mzpfyd;fs; VJkpd;wp Ntl;b mzpe;jgb jz;lghzpahf juprdk; jUfpd;whu;)  கோவில் கட்டிட அமைப்பு

  kUjkiy:
  kUjkiyj; njhlu; njw;fpYk;> tlf;fpYk;> Nkw;fpYkhf njhlu;e;J Kg;Gwq;fspYk; kiyfshy; #og; ngw;w ,aw;if mikg;ig ghu;f;ifapy; kapy; Njhif tpupj;jhLk; mikg;igf; fhz KbAk;.
  mryk; vd;w tl nkhop nrhy;Yf;F kiy vdg; nghUs;. kUj kuq;fs; mlu;e;J tsu;e;j kiy vd;gjhy; kUjkiy vd;w ngaiuf; nfhz;lJ.
  trjpahf kiy Vwp nry;y mjpf msT ePs -mfyq;fs; nfhz;l 837 gbf;fl;Lf;fs; kw;Wk; thfdq;fspy; Nghf trjpahd kiyg; ghijAk; mikj;Js;sdu;.

 • gQ;Nrhgrhu G+i[ : mgpN\fk;> tpiu> jPgk;> mu;r;rid> ieitj;ak; Mfpadit.
  (1) mgpN\fk;: #upa cjaj;jpd; Kd;ghf Gjpa ePiu t];jpuj;jhy; tbj;njLj;J 12 GJ rhy;fspy; epug;gp> mjpy; Vyk;> eUkz jputpaq;fs; Nru;j;J> eWkyu;fs; Nru;j;J kzy; kPJ itj;jpUg;ghu;fs; MWgb gRk;ghy;;> Njd;> nea;> ru;f;iu> Mapuk; thiog;goq;fs; Nru;j;J gQ;rhkpu;jk; nra;J itg;ghu;fs;. ghy;> Njd;> %tif ,sePu;> gQ;rhkpu;jk;> re;jdf;Fok;G Mfpatw;why; KUfDf;F mgpN\fk; nra;J nfhz;Nl> ,ilapilNa 12 Gjpa rhy;fspYs;s ePiu rq;fpdhy; vLj;J mgpN\fk; nra;thu;fs;.
  (2) tpiu: gr;irf; fw;G+uk;> Fq;Fkg;G+> NfhNuhrid> GDF> f];J}up Mfpad fye;j re;jdj;ij KUfdpd; jpUNkdpapy; rhj;JtJ - Nygdk; vdg;gLk;. Ky;iy> ,Uthl;rp> gpr;rp> ky;ypif> gd;dpu;> kUf;nfhOe;J> ntl;bNtu; Mfpa VioAk; xd;whf njhLj;J myq;fupg;gJ - Rfe;jk; vdg;gLk;. Nygdk; - Rfe;jk; ,uz;Lk; Nru;e;J tpiu vdg;gLk;. (3) jPgk;: KUff;flTspd; jpUf;fz; mstpdjhfpa cauKs;s xU gb nea; nfhs;sj;jf;f jfop nghUe;jpa jPgj;ij nts;sp my;yJ ntq;fyj;jpdhy; nra;J tpuw;gUkd; jpup Nghl;L Edpapy; gr;irf; fw;G+k; nghUj;jp 12 Rlu;fs; Vw;WtJ jPgk;.
  (4) mu;r;rid: nre;jhkiu> ntz;Jsrp> tpy;tk; Nru;j;J r`];uehk mu;r;id nra;jy;
  (5) ieitj;ak;
  xU gb muprp> %d;W gb ghy;> fhw;gb gRnea;> 160 foQ;R ru;f;fiu> ,bj;j Vyk; Rf;F tPrk;gb Njq;fha; JUty; fye;J rikj;J 15 thiof;fdpfis gpire;J fye;J ieitj;ak; nra;tJ.

 • top:
  Nfhak;Gj;J}u; tlf;F - ,lau;ghisak; - tlnts;sp - fy;tPuk;ghisak; - kUjkiy v];.vr; 167 top
  tlnts;sp - kUjkiy 5.4 fp.kp njhiyT .> njhz;lhKj;J}u; - kUjkiy 11.7 fp.kp. njhiyT .>
  Nfhit kj;a NgUe;J epyak; kw;Wk; uapy; epyaj;jpypUe;J 15 fp.kp njhiytpYs;sJ .>
  miktplk;:
  Nfhit efupd; tlNkw;F vy;iyahf mike;Js;sJ kUjkiy.

  ஊர் வரலாறு:

  Nfhak;Gj;J}upy; jq;Fkplq;fs;:
   yP nkupbad; Nfhak;Gj;J}u;> mtpehrp Nuhl;> ePyhk;G+u; tpy;Ny[;> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2364343> (gPfhf; nu];lhuz;l;)
   jp nurpld;rp> mtpehrp Nuhl;> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2241414> 97877 77770> (ngtpypad; fhgp \hg;)>  n[d;dP]; nurpld;rp> rpIb mtpehrp Nuhl; vjpNu> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 4335777. (il$d; nu];lhuz;l;)>  N`hl;ly; rpb ltu;> rptrhkp Nuhl;> uhk;efu;> Nfhak;Gj;J}u;> (Mu;r;ru;l; nu];lhuz;l;) (0422) 4236999> 2230681 - 8 iyd;];>
   N`hl;ly; myq;fhu; fpuhd;Nl> rptrhkp Nuhl;> uhk; efu;> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 4378888>  rg;jfpup ne];l;> uhN[e;jpugpurhj; Nuhl;> lhlhNgl;> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2494647> 98427 17282  N`hl;ly; tpehaf;> fPjh `hy; Nuhl;> uapy;Nt ];Nl\d; vjpNu> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 4391234 - 38> 94865 55555>
   N`hl;ly; f;uPd; Ngy];> uh[h jpNal;lu; vjpNu> xg;gidf;fhu tPjp> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2301235.
   N`hl;ly; = KUfd;> fPjh `hy; Nuhl;> uapy;Nt ];Nl\d; mUNf> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 4362473 - 5 iyd;];>
   N`hl;ly; tp[a; Nguil];> vd;.v];.Mu; Nuhl;> rhapghgh fhydp> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2452222 98432 40302.
   N`hl;ly; nkl;Nuh ghu;f; ,d;> uh[h njU> lTd;`hy;> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 4203555.
   fPjh N`hl;ly;> fPjh `hy; Nuhl;> nrd;l;uy; uapy;Nt ];Nl\d; vjpNu> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2300049> 4380428> 85089 89009. (fPjh nu];lhuz;l;)>
   kq;fsh ,d;lu;Ne\dy;> NeU njU> uhk; efu;> (0422) 2232012> 13> 14> 16> 93451 17702> (kdR nu];lhuz;l;)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nfhak;Gj;J}upy; rhg;gpLkplq;fs;:
   = md;dg;G+uzh = nfsup \q;fu; N`hl;ly;];> Mu;.v];. Guk;> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 4377618.
   Ngu;l; Md; l;uP> Nu];Nfhu;];> Nfhak;Gj;J}u;> (0) 99423 37000> 98439 11444.
   Mu;ah];> mtpehrp Nuhl;> gPsNkL> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 88257 25599> 88256 43330.
   md;dy~;kp N`hl;ly;> fPjh `hy; Nuhl;> NfhghyGuk;> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2300064.
   Nkhj;jp k`hy; je;J}up l;iuy;> Nu]; Nfhu;]; Nuhl;> (0422) 4220355> 4220366.
   ghk;Ng g;Nurup> mg;Jy; u`Pk; Nuhl;> Nu];Nfhu;];> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 4202122> 4212223>
   Njhrh g;shrh> Nrud; N`hl;ly;> b.tp.rhkp Nuhl;> Mu;.v];. Guk;> Nfhak;Gj;J}u;> (0) 87548 68024.
   khu;thb Ngh[dhya;> xg;gidf;fhu tPjp> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2390841> 77084 53600.
   Me;jpuh Ur;RY> rf;jp nkapd; Nuhl;> fzgjp> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 6470777> 99433 51023.
   fPjhQ;ryp> b.tp.rhkp Nuhl;> Mu;.v];.Guk;> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 3372056.
   jp tpy;Ny[;> Mu;.Mu;.Ny mTl;> Mu;.v];.Guk;> \z;Kfh jpNal;lu; mUNf> (0) 98422 46111.
   Nfhyp tlh ght;> gPsNkL> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 3361675.
   N`hl;ly; mf;\ah];> mtpehrp Nuhl;> N`hk;> Nfhak;Gj;J}u;> (0) 80120 67000.
   uh[Ngh[dk;> rf;jp Nuhl;> rutzk;gl;b> Nfhak;Gj;J}u;> (0) 90470 35500.
   fpuhkj;Jf; fil> ghujp efu; nkapd; Nuhl;> uh[ uhN[];tup mk;kd; Nfhtpy;> Nfhak;Gj;J}u;> (0) 99944 11233.
   N`hl;ly; = y~;kp> y~;kp fhk;sf;];> Nfhak;Gj;J}u;> (0422) 2236339.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tPukhj;up mk;kd;:
  kUjkiy nry;Yk; topapYs;s fy;gdh efupy; cs;s = tPu khj;Nua mk;kd; kpFe;j tug;urhjp. rhfk;gup myq;fhuj;jpy; gpukhjkhf n[hypg;ghs;. Neu;j;jpf;fldhf khq;fy;a fhzpf;if nrYj;Jfpd;wdu;.

முருகன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF ftiy ePf;Fk; KUfd; jpUf; Nfhtpy; (fhf;ifahb) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; tPw;wpUf;Fk; KUfg; ngUkhdpd; moif tu;zpf;f ,ayhJ.  ghu;j;Jf; nfhz;Nl ,Uf;fj;  J}z;Lk; mw;Gjkhd jpUTUtk;. MWKfq;fSk;>  gd;dpnuz;L fuq;fSk; nfhz;l mofpa j...

jpUMtpdd;Fb NtyhAjRthkp jpUf; Nfhtpy; (goep ) சிறப்பு

gpujhd fUtiwapy; NtyhAj ];thkp vDk; ngaUld;  kapy; kPjku;e;j KUfg; ngUkhd; vOe;jUsp juprdk;  jUfpd;whu;. ituf;fw;fs; nghjpe;j Nty; itj;Js;shu;.        ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Coimbatore

mUs;kpF kd;dP];tuu; jpUf; Nfhtpy; (md;D}u;) சிறப்பு

%ytu;: kd;dP];tuu;> mk;ghs;: mUe;jtr;nry;tp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;;shu; kd;dP];tuu;. Rak;G ypq;f tbtk;;. ypq;fj;jpd;  ,uz...

mUs;kpF = tpy;yP];tuu; jpUf; Nfhtpy; (,bfiu) சிறப்பு

%ytu;: = tpy;yP];tuu; > mk;ghs;: = Ntj ehafp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; = tpy;yP];tuu;. new;wpapy; %d;W Neu;f;NfhLfs;  fh...

mUs;kpF fhyfhNy];tuu; jpUf; nfhtpy; (Nfhtpy; ghisak;) சிறப்பு

%ytu;: fhyfhNy];ttu;> mk;ghs;: fUzhfuty;yp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; fhy fhNy];tuu;. mk;ghs; tuj gukh Njtp  vdg;gLk; fUz...

வாசகர் விமர்சனம்