mUs;kpF fs;sofu; jpUf; Nfhtpy; (jpUkhypUQ;Nrhiy - mofu; kiy);


மூலவர் %ytu;: mofu;> cj;]tu;: Re;juuh[g; ngUkhs; vd;fpw fs;sofu;
அம்மன்/தாயார் = Njtp - G+ Njtp Njtpau;fs;> jhahu;: fy;ahz Re;juty;yp
ஸ்தல விருட்சம் kq;fshrh]dk;:  ngupaho;thu;> jpUkq;if Mo;thu;> G+jj;jho;thu;> Ngaho;thu;> ek;kho;thu; ];jy tpUl;rk;: re;jdkuk; > Nrhkre;jpu tpkhdk;> E}Gufq;if
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் jpUkhypUQ;Nrhiy - mofu; kiy
கோயில் சிறப்பம்சம் 108 திவ்ய தேசம்
ஊர்/வட்டம் Azhagar Malai Melur
மாவட்டம் Madurai
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.00 kzp Kjy; gfy; 12.30 kzp tiu - khiy 4.00 kzp Kjy; ,uT 8.00 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா rpj;jpiu khr ngU tpoh - rpj;uh ngsu;zkp> itfhrp tre;Njhj;]tk; 10 ehl;fs;> Mdp Kg;go tpoh> Mb g;uk;Nkhj;]tk; 10 ehl;fs;> Mb mkhthirapy; fUlNrit> Mb G+uk;> Mtzpapy; gtpj;Nuhj;]tk; 5 ehl;fs;> Gul;lhrpapy; etuhj;jpup> Ig;grpapy; jiyaUtp cj;]tk;> khu;fopapy; gfy;gj;J - ,uhg;gj;J 20 ehl;fs;. ij khrj;jpy; fD> khrp njg;Nghj;]tk;> gq;Fdp jpUf;fy;ahzk; vd tU\k; KOtJk;
tpohf;fis rpwg;Gw elj;Jfpd;wdu;.
போன் njhlu;gpw;F: (0452) 2470228> 2470229> 2470375
v];.gukrhkp gl;lu;: (0452) 2530559 > Re;juehuhaz gl;lu;: 94439 25151 > ghu;j;jrhujp gl;lu;: 98940 29428

 • %ytu;: mofu;> cj;]tu;: Re;juuh[g; ngUkhs; vd;fpw fs;sofu> jhahu;: Re;juty;yp
  %y];jhdj;jpy; mofu; vdg;gLk; gukRthkp %ytuhf vOe;jUsp fpof;Nf jpUKf kz;lyk; nfhz;L epd;w jpUf; Nfhyj;jpy; Nrit rhjpf;fpd;whu;. rJu;G[q;fSld; $ba mofhd jpUNkdp. gpuNahf rf;fuk; Ve;jpa epiy.khyyq;fhuu;> khypUQ;Nrhiy ek;gp vd;nwy;yhk; jpUehkq;fs;. = Njtp - G+ Njtp Njtpau;fs; cld; cs;sdu;.
  kiyaj;t[ ghz;bad;> mk;guP\d;> khu;f;fz;Nlau;> akju;kuh[d; MfpNahu;f;F gpuj;al;rk; Mdjhf IjPfk;.
  cj;]t %u;j;jpahd Re;juuh[g; ngUkhs; vd;f;pw fs;sofu;; gQ;rhAjq;fSlDk;> Ngnuopy; nfhz;l jpUNkdpAlDk; Nrit rhjpf;fpd;whu;. mguQ;rp vDk; Glkpl;l gupRj;j jq;fj;jhy; cUthd tpf;u`k;. ,tiu up\ghj;]u; vd Guhzk; tu;zpf;f> Nrhiykiyf;furu; vd;W jpt;a gpuge;jk; Nghw;Wfpd;wJ. = Njtp - G+ Njtp Njtpau;fs; cld; cs;sdu;.
  nghd; Nta;e;j Nrhk re;jpu tpkhdj;ij nfhz;l %y];jhdk;. ,ijr; Rw;wpAs;s gpufhuj;ij eq;fs; Fd;wk; vd;gu;. ,J gpuzt gpufhuk;. ,e;j gpufhuj;jpypUe;J Njtu;fs; rjh fhyKk; ngUkhis Nrtpj;Jf; nfhz;bUg;gjhf IjPfk;.
  gpufhuj;jpy; tyk;Gup tpehafu;> tp\;tf;Nrdu;> igutu;> N~j;u ghyfu; Mfpa %u;j;jpfis Nrtpf;fyhk;. ePskhd je;jq;fs;> Nfhiug; gw;fs; Mfpad nfhz;Lk;> jpup#yk; Ve;jpAk;> eha; thfdj;JlDk; fhzg;gLfpwhu; igutu;.
  tupirahf fhzg;gLk; jrhtjhu mu;r;rhtjhuq;fs; ghu;f;f mofhf ,Uf;fpd;wdu;. Mo;thuhjpfisAk; Nrtpf;fyhk;.
  fy;ahz Re;juty;ypj; jhahu; jdpf; Nfhtpy; nfhz;Ls;shu;. nts;spf;fpoik jpdq;fspy; K$u;j;j cj;]tk; eilngWk;. Kd;dhYs;s Nkilapy; cj;]tj; jhahu; vOe;jUStjhy; me;j Nkilia kpjpf;fhky; Rw;wpf; nfhz;L Nghf ntz;Lk;.
  Nahf eurpk;ku; kw;Wk; rf;fuj;jho;thu; re;epjp nfhz;Ls;sdu;. jpUkzf; Nfhy ghtkhf Mz;lhspd; cj;]t %u;j;jp tpf;u`k; mku;e;j epiyapy; fhzg;gLfpd;wJ.
  mofu; Nfhtpypd; jiythry; vg;NghJk; %bagbjhdpUf;Fk;. ,uz;L flk;g kuq;fspilNa gjpndl;lhk;gb ,Uf;fpd;wJ. N~j;ughyfdhf fUg;grhkp ,Ug;gjhf IjPfk;. ,tUf;F cUtk; fpilahJ.
  %lg;gl;l g;uk;khz;lkhd fjTfSf;F re;jdk; G+rp> khiyfs; mzptpj;J> fw;G+uk; fhl;b> nghq;fy; - til ieitj;ak; nra;J topgLfpd;wdu;. fjNthukhf mupths;fs; Ftpj;J itf;fg;gl;bUf;Fk;.
  ,g;gFjpapYs;s kf;fspd; ePjpgjpahf ,e;j fUg;grhkp nray;gLtjhy;> ,tUf;F Kd;ghf ehs;NjhWk; gQ;rhaj;J eilngWfpwJ. kJiuapYs;s mj;jid fUg;GrhkpfSf;Fk; jiyik tfpg;gtu; gjpndl;lhk;gb fUg;grhkp vd;gu;.
  tlf;F thry; topahf kiy kPJ 3 fp.kp J}uk; gazpj;jhy; E}Gu fq;ifia fhzyhk;. ahidapd; Jjpf;ifia Nghd;w NfhKfpapd; topahf khjtp kz;lgj;jpy; te;J tPo;fpwJ. fs;sofu; jpUkQ;rdj;jpw;F ,e;j jPu;j;jj;ij gad;gLj;Jfpd;wdu; vdf; $wg;gLfpwJ.

 • fpof;F - Nkw;fhf 15 fp.kp ePsKk;> 1000 mb cauKk; nfhz;Ls;sJ mofu; kiy vdg;gLk; jpUkhypUQ;Nrhiy.
  gpusa fhyj;jpYk; epiyj;jpUf;f vz;zpa ju;kNjtij ,q;F jtk; Gupe;J> jpUkhyplk; tuk; ngw;W kiy tbtk; ngw;W vk;ngUkhid jhq;fpf; nfhz;bUg;gjhf IjPfk;.
  fs;su;fSila ehl;by; vOe;jUspapUg;gjhYk;> mtu;fspd; Fynja;tkhf ,Ug;gjhYk; fs;sofu;
  vd;w jpUehkj;ijf; nfhz;lhu; vdf; $wg;gLfpwJ.
  vk;ngUkhNd ,q;F tpUg;gk; nfhz;L Nfhtpy; nfhz;lhu; vd ];jy tuyhW. ,ij tpsf;Fk; tifapy; jlq;fy; tz;zu; vz;zp Kd; ,lk; nfhz;l Nfhtpy; vd jpUkq;if Mo;thUk;>
  Gay; kio tz;zu; Gupe;J ciw Nfhtpy; vd ek;kho;thUk; ghbAs;sdu; ;
  akju;kuh[d; NguoF tbtpddhf ,Ue;jjhy; ahUk; mtif; fz;L gag;glhky; ,Ue;jdu;. ,jdhy; rpy rkak; flikapypUe;J jtwTk; Neupl;lJ. rptngUkhd; xU ehs; akid mioj;J> tp\aj;ij njspTgLj;jp> mtdJ moif kiwj;J Nfhu tbtk; fpilf;fr; nra;jhu;. jiyapy; nfhk;G> Nfhiug; gw;fs;> fupa epwk; nfhz;L mofw;wtdhf khwpdhd;. Nfhu cUtk; ngw;wjhy; tUj;jKw;w akju;kuh[d;> rptdplk; jdf;F gioa Njhw;wj;ij jUk;gb Ntz;bdhd;.gydpy;iy.
  jpUkhiy gzpe;J gioa Njhw;wj;ijg; ngw Ntz;b> ,j;jyj;jpy; jtkpUe;jhd;. gpuj;al;rkhd jpUkhy; tpjpf;fg;gl;l tpjp vd MWjy; $wp> nfhk;ig kl;Lk; kiwar; nra;jhu;;;;;. capu;fs; vy;yhk; cd;Dila Nfhu cUtj;ijf; fz;L gag;gl cd; tbtk; gad;gLk;. cd;Dila Nfhiug; gw;fs; cyfpy; Neha;fis cz;lhf;Fk; vd Mrpu;tjpj;jhu;.
  (Mb - Gul;lhrp khrq;fs; akdpd; Nfhiug;gw;fshf ,Uf;fpd;wd).
  Njtjr;rdhd tp];tfu;khit mioj;jhd; akju;kuh[d;. re;jpudpd; Fspu;r;rpAk; xspAk; nfhz;l tpkhdk; xd;iw epu;khzpf;f nra;jhd;. Eiothapypd; NkNy Nahf eurpk;ku; Rij rpw;gkhf ,Uf;fpd;whu;.
  ,d;Wk; akju;kuh[d; mofu; NfhtpYf;F te;J mu;j;j[hk G+i[ nra;tjhf IjPfk;.
  rpj;uh ngsu;zkpad;W mofu; itifapy; ,wq;fp tz;bA+u; te;J kPz;Lk; Nfhtpy; te;jilAk; itgtj;ij rpwg;ghf nfhz;lhLthu;fs;. 9 ehl;fSf;F kJiuNa tpof;Nfhyk; G+Zk;. ehd;fhk; ehs; mofu; kJiuf;F Gwg;gLthu;. kJiuNa vjpu;nfhz;L tuNtw;Fk;.
  nfhz;lgadhu; kz;lgj;jpy; G+i[fis Kbj;J> ngha;iffhud;gl;b> fs;se;jpup> mk;gd; jpUg;gjp> Re;juuh[d;gl;b > flr;rNee;jy;MfpaCu;fspy; gazpg;ghu;. topapy; 400 ,lq;fspyhtJ kz;lfg;gb elf;Fk;. khupak;kd; Nfhtpy; - Nf;GJ}u; te;jilthu;. gpd;du; itif Mw;wpy; ,wq;Fthu; - 3 ehl;fSf;F eilngWk;. vjpu;Nrit rpwg;Gw eilngWk;
  ru;f;fiu - khT - Rf;F - kpsF fye;j fyitia ghj;jpuj;jpy; itj;J jPgNkw;wpf; nfhz;L tUk;; ngz;fs; vjpu; Nritapy; epd;W tuNtw;gu;. Ie;jhk; ehs; jq;ff;Fjpiu thfdj;jpy; itif Mw;wpy; ,wq;Fthu;. Mwhk; ehs; fhiy Nr\ thfdj;jpy; NjD}u; kz;lgk; te;J> fUl thfdj;jpw;F khwp> kz;^f kfup\pf;F Nkhl;rk; jUk; epfo;r;rp elj;jpf; fhl;Lthu;fs;. Vohk; ehs; uh[hq;f Nrit> vl;lhk; ehs; fs;su; Nfhyk; G+z;L G+g;gy;yf;fpy; Gwg;ghL. Xd;gjhk; ehs; mofu; NfhtpYf;F jpUk;Gthu;.
  jpUg;gjpapy; yl;L gpurhjk; tpNr\khf ,Ug;gJ Nghy;> ,q;F Njhir gpurhjk; tpNr\k;.
  ju;k Njtij kw;Wk; akju;k[h[d; topgl;l ];jyk;
  rpj;uh ngsu;zkpad;W mofu; itifapy; ,wq;fp tz;bA+u; te;J kPz;Lk; Nfhtpy; te;jilAk; itgtj;ij rpwg;ghf nfhz;lhLthu;fs;. 9 ehl;fSf;F kJiuNa tpof;Nfhyk; G+Zk;.ehd;fhk; ehs; mofu; kJiuf;F Gwg;gLthu;. kJiuNa vjpu;nfhz;L tuNtw;Fk;.

  108 jpt;a Njrq;fSs; xd;W

 • ju;k Njtij kw;Wk; akju;k[h[d;topgl;l ];jyk;

 • tpahghu mgptpUj;jpf;fhfTk;> gapu;fs; ed;F tsuTk; gpuu;j;jpf;fpd;wdu;.

 • miktplk;:
  mofu; Nfhtpy; Nuhl; - iggh]; Nuhl; - (v];.vr;. 72> v];.vr;. 72V) y; gazpj;J tyJ gf;fkhf jpUk;gp> myq;fhey;Y}u; - mofu; Nfhtpy; Nuhl;il milayhk;.
  kJiu - jpUr;rp - NkY}u; - mofu; Nfhtpy; Nuhl;> kJiuapd; njd;fpof;Nf 21 fp.kp njhiytpYs;sJ.

  ஊர் வரலாறு:

  kJiuapy; jq;Fkplq;;fs;:
   jp Nfl;Nt N`hl;ly;> b.gp.Nf.Nuhl;> gRkiy> kJiu> (0452) 6633000> 6633081>  jp kJiu nurpld;rp> nt];l; Nkul;]; ];BuPl;> ngupahu; NgUe;J epyak; mUNf> kJiu> (kz;lgk; - nu];lhuz;l;) (0452) 4380000> 4380647> 4380648> 4380649> (0) 98429 23431.  N[.rp.nurpld;rp> rpd;d nrhf;fpf;Fsk;> kJiu> (0452) 4200399>4200388> 4200377. (0) 73737 37301.
   vk;.vk;.Mu;.fhu;ld;> Nf.Nf.efu;> kJiu> (0452) 4066600 - 699 (100 iyd;];)> (0452) 4351588> (mQ;rg;gu; nu];lhuz;l;)
   ghu;r;#d; ghz;bad;> Nu]; Nfhu;];> kJiu> (0452) 4256789>  [p.Mu;.b.nurpld;rp> b.gp.Nf.Nuhl;> goq;fhej;jk;> kJiu> (0452) 2371155> (0) 99943 52238. (M`huk; nu];lhuz;l;)
   N`upNl[; kJiu> Nkyf;fy; nkapd; Nuhl;> Nfhr;ril> kJiu> (0452) 2385485. (gd;ad; nu];lhuz;l;)>
   N`hl;ly; gj;kk;> ngUkhs; nt];l; ];BuPl;> kJiu> (0452) 2340702.
   N`hl;ly; = md;dg;G+uzh ltu;> fnyf;lu; MgP]; Nuhl;> mu;tpe; `h];gply; mUNf> kJiu> (0452) 4514436> 37> 38> 39. (gpupd;]; nu];lhuz;l;)
   N`hl;ly; fhNtup k`hy;> ngUkhs; njg;gf;Fsk;> kJiu (0452) 2340810> 2341484
   N`hl;ly; ghu;f; g;sh]h> nt];l; ngUkhs; Nk];jpup njU> kJiu> (0452) 3011111> 2342112> (0452) 23422113> (0) 88700 09311. (jp ghu;f;> nlk;gps; tpA+ - &g ;fhu;ld; nu];lhuz;l;)
   N`hl;ly; nre;J}u;> nt];l; ngUkhs; Nk];jpup njU> kJiu> (0452) 2350490>
   N`hl;ly; Rg;uPk;> nt];l; ngUkhs; Nk];jpup njU > (0452) 2343151- 3 iyd;];> (0) 96003 99700  N`hl;ly; fjpu; Ngy];> jhdg;g Kjyp njU> kJiu> (0452) 2342040>4246500> 2340354  N`hl;ly; Ngu;y;> nt];l; ngUkhs; Nk];jpup njU> kJiu> (0452) 2341566> (0) 99442 32066.  N`hl;ly; =epjp> g;stu; khu;f;fl;> khl;Ljhtzp> kJiu> (0452) 2580555> 2581555.  b.b.b.rp N`hl;ly; (0452) 2337471 - 78)> N`hl;ly; uhay; Nfhu;l; (0452) 4356666> kJiu> ,uz;LNk nt];l ntsp njUtpy; cs;sJ.
   epA+ fhNy[; `T];> lTd; `hy; Nuhl;> kJiu> (0452) 2342971 - 79.
   b.b.b.rp jkpo;ehL> mofu; Nfhtpy; Nuhl;> kJiu> (0452) 2537461.
   =Njtp> nt];l Mtzp %yj; njU> kJiu (0452) 2600883> 23474
   N`hl;ly; rhujh uh[d;];> upru;Nt\d;: 94868 77507> n[duy; NkNd[u;: 94425 5750.  gpu;yh tp\huk;> nt];l; rpj;jpiu ];BuPl;> Nkw;F NfhGuk; vjpNu> kJiu> (0452) 2345503>
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  kJiuapy; rhg;gpLk; ,lq;fs;:
   kz;lgk; nu];lhuz;l;> jp kJiu nurpld;]p> nt];l; Nkul; ];BuPl;> kJiu> (0452) 4380000.
   M`huk; nu];lhuz;l;> [p.Mu;.b. nurpld;rp> b.gp.Nf Nuhl;> kJiu> (0452) 2371155.
   gd;ad; nu];lhuz;zl;> n`upNl[; kJiu> Nfr;ril> kJiu> (0452) 2385485.
   jp ghu;f;> nkk;gps; tpA+ &g; fhu;ld; nu];lhuz;l;> N`hl;lu; ghu;f; g;shrh> kJiu> (0452) 3011111. (kJiu kPdhl;rp Nfhtpy; mUNf).
   kPdhl;rp gtd;> Nfduh ghq; mUNf> lTd;`hy; Nuhl;> kJiu> (0452) 4275113.
   thrd; bgd; nrd;lu;> kPdhl;rp Nfhtpy; njU> I.X.gp mUNf> kJiu> (0452) 2339224 .
   KUfd; ,l;yp fil> nt];l; khrp njU> kJiu> (0452) 2341379.
   = rguP];> nt];l; ngUkhs; Nk];jpup njU> kJiu> (0452) 4379037.
   =uhk; nk]; - kJiu jpahN]hgpfy; nrhi]b mUNf> (mUikahd rhg;ghL - thio ,iy) (0452) 2345872.
   = fNz\; nk];> nt];l; ngUkhs; Nk];jpup njU> (b.vk; yhl;[; mUNf) > kJiu> (0452) 4374549> 94865 01031 .
   = Nkh`d; Ngh[dhyah (i[d; rhg;ghL) nt];l; Mtzp Ky tPjp > kJiu> (0452) 2346093.
   Njh\pfh]; N`hl;ly; thzp tpy;yh> F[uhj;jp N`hl;ly;> fhNy[; Nuhl;> jpUg;guq;Fd;wk;> (0452) 2488666> (0) 82200 41609. (kPdhl;rp Nfhtpy; Nkw;F NfhGukUNf F[uhj;jp N`hl;ly;
   md;dg;G+uzh> fhe;jp efu;> kJiu> (0452) 2526423 .
   N`hl;ly; nfsup (ky;yp fy;ahz kz;lgk; mUNf) murub> kJiu> (0452) 2602070.
   fhNy[; `T]; md;id kPdhl;rp> b.gp.Nf. Nuhl;> (til/gpy;lu; fhgp ed;whf ,Uf;Fk;) .
   khlu;d; nu];lhuz;l;> nt];l; Mtzp njU> kJiu> (0452) 2344487.
   rg;ghj;jp ghu;f;> Nf.Nf.efu; Mu;r; mUNf> nkY}u; nkapd; Nuhl;> jpafuh[h ,d;[pdPaupq; fhNy[;> kJiu>(tpjtpjkhd rg;ghj;jp tiffs;) (0) 98421 54444> 98421 42222.
   ghk;G+ fhu;ld;> (irdP];) vf;nfh ghu;f; vjpNu> mofu; Nfhtpy; Nuhl;> kJiu> (0452) 4361617.
   gu;kh fil> rf;jpNty; NtYrhkp> tpUJefu; vz;iz gNuhl;lh kw;Wk; nfhj;J gNuhl;lh.
   N`hl;ly; fpU\;zh> ,k;ikapYk; ed;ik jUthu; Nfhtpy; njU. kJiu> (Njhir tiffs;) .
   NfhG ma;aq;fhu; N`hl;ly;> nt];l; rpj;jpiu ];BuPl;> kPdhl;rpmk;kd; Nfhtpy; mUNf> kJiu> (nts;sag;gk; - fhu rl;dp) (0) 97887 30177.
   cotd; cztfk; >Nfhy;ld; [Pgpsp gpy;bq;> epA+ ej;jk; Nuhl;> (epyh ntspr;rk;/fapw;Wf; fl;by;) (0) 91504 85464 tufurp>jpid gzpahuk;> Nrhs Nghz;lh> thiog;G+ mil> Klf;fj;jhd; Njhir> Nfo;tuF KWf;F> ghrpgUg;G my;th Nghd;w czTfs;. (,aw;if czT ikak;) (khiy 4 kzp Kjy; ,uT 9 kzp tiu).
108 திவ்ய தேசம் - மேலும் படிக்க All Temples
இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Madurai

mUs;kpF Mjp nrhf;fehju; jpUf; Nfhtpy; (kJiu) சிறப்பு

%ytu;: = Mjp nrhf;fehju; > mk;ghs;: = kPdhl;rp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; = Mjp nrhf;fehju;. FNgudhy; gpujp\;il  nra;ag;g...

mUs;kpF kPdhl;rp Re;jNu];tuu; jpUf; Nfhtpy; (kJiu) சிறப்பு

NfhtpYf;Fs; NghFk; Kiw: (Nfhtpypd; tiuglk; Nfhtpy; mYtyf nfsd;lupy; fpilf;Fk;) Ntl kz;lgk; - fpof;F NfhGuk; - m\;l rf;jp kz;lgk; - kPdhl;rp ehaf;fu; kz;...

வாசகர் விமர்சனம்