mUs;kpF Vio fhj;j mk;kd; Nfhtpy; (NkY}u - nts;sY}u;;)


மூலவர் --
அம்மன்/தாயார் Vio fhj;j mk;kd;
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் NkY}u; - nts;sY}u;
கோயில் சிறப்பம்சம் அம்மன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Melur - Vellalur Melur
மாவட்டம் Madurai
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் nrt;tha; - nts;sp jpdq;fspy; fhiy 9 kzp Kjy; gfy; 2 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா Mtzp filrp nra;tha; my;yJ Gul;lhrp Kjy; nrt;tha; jpdj;jd;W jpUtpoh njhlq;Fk;

 • gpujhd fUtiwapy; vOe;jUspapUf;Fk; Vio fhj;j mk;kd; kpFe;j rf;jp tha;e;jts;.
  vy;iy nja;tkhfTk; 56 fpuhkq;fSf;F nghJthd fhty; nja;tkhfTk; tpsq;Ffpwhs;.
  jdf;F Kd;dhy; mku;e;jpUf;Fk; Ntjhsj;ij mDg;gp> jg;G nra;fpwtu;fis jl;b itg;ghs;. mjw;Fk; jpUe;jhjtu;fs; Mj;jh Kd;ghf te;J rj;jpak; nra;aZk;. ngha; rj;ak; nra;jhy; fLikahf jz;bf;fg;gLthu;fs; vd;fpwhu; G+rhup.
  Mtzp filrp nra;tha; my;yJ Gul;lhrp Kjy; nrt;tha; jpdj;jd;W jpUtpoh njhlq;Fk;
  jpUtpohtpy;> gj;J taJf;Fl;gl;l VO ngz; Foe;ifis> 15 ehl;fSf;F Nfhtpypy; mku itg;ghu;fs;. mk;kDf;F fhg;G fl;b tpLthu;fs;. me;j 15 ehl;fSf;F vy;yhu; tPl;bYk; irt rhg;ghLjhd;. vz;iz rl;b mLg;gpy; Vw;w khl;lhu;fs;.
  15k;ehs; tpoh epiwtpy; ,e;j ngz;fs; ghy; ghid J}f;fp nry;thu;fshk;.
  nrt;tha; kw;Wk; nts;spf; fpoikfspy; gpuhu;j;jid nra;jhy; gypf;Fk; vd;w rk;g;ujhaj;ij gpd;gw;Wfpd;wdu; rPl;L vOjp Nfhupf;if itf;fpd;wdu;.
  mUNf cs;s m.ty;yhsg;gl;b fpuhkj;J fhty; nja;tq;fshd ngupa Gyp ma;adhu; kw;Wk; rpd;d Gyp ma;adhu; Nfhtpy;fspy; eilngWk; Gutp jpUtpoh gpurpj;jp ngw;w xd;W.
  ehd;fb cau Nrkq;Fjpiu rpiyfshf 1500 Fjpiufis Neu;j;jpf;fldhf nrYj;jpa gf;ju;fs; tpohit NkYk; rpwg;gpj;Js;sdu;.

 • miktplk;:
  NkY}upypUe;J 10 fp.kp - rptnfq;if Nuhl; nts;sY}u; vDk; fpuhkk;.
  kJiuapypUe;J 32 fp.kp


அம்மன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF jpnusgjp mk;kd; jpUf; Nfhtpy; (rq;fud; Nfhtpy;) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf vOe;jUspAs;s jpnusgjp mk;kd; kpfTk; rf;jp tha;e;jts; mf;dp ];t&gkhf  ghtpj;J topgLfpd;wdu;. jpUthrpAld; $ba gPlj;jpy; %ytu; ru;t myq;fhu G+\pi...

mUs;kpF nta;apYfe;j mk;kd;jpUf; Nfhtpy; (jpUr;nre;J}u;) சிறப்பு

ntl;l ntspapy; $iu VJkpd;wp #upadpd; ntg;gf;fjpu;fis jhNd ngw;Wf; nfhz;L kf;fis ul;rpf;Fk;  tug;urhjpahf mku;e;J juprdk; jUfpd;whs; nta;apYfe;j mk;kd;. m\;l G[q;fSld; $ba mofhd...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Madurai

mUs;kpF Mjp nrhf;fehju; jpUf; Nfhtpy; (kJiu) சிறப்பு

%ytu;: = Mjp nrhf;fehju; > mk;ghs;: = kPdhl;rp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; = Mjp nrhf;fehju;. FNgudhy; gpujp\;il  nra;ag;g...

mUs;kpF kPdhl;rp Re;jNu];tuu; jpUf; Nfhtpy; (kJiu) சிறப்பு

NfhtpYf;Fs; NghFk; Kiw: (Nfhtpypd; tiuglk; Nfhtpy; mYtyf nfsd;lupy; fpilf;Fk;) Ntl kz;lgk; - fpof;F NfhGuk; - m\;l rf;jp kz;lgk; - kPdhl;rp ehaf;fu; kz;...

வாசகர் விமர்சனம்