mUs;kpF Mjp tuh`g; ngUkhs; jpUf; Nfhtpy;; (fy;ypilf;Fwpr;rp)


மூலவர் %ytu;: = y~;kp tuh`u;> cj;]tu;: y~;kpgjp
அம்மன்/தாயார் = Njtp - G+Njtp Njtpau;fs;> k`hy~;kp
ஸ்தல விருட்சம் ];jy tpUl;rk;: tpy;tk; > tuh` jPu;j;jk;
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் jpUf;fue;ij> fy;ahzGup. rpyhrhypGuk;> fy;ypilf;Fwpr;rp
கோயில் சிறப்பம்சம் பிற விஷ்ணு கோயில்
ஊர்/வட்டம் Kallidai kurichi Ambasamudram
மாவட்டம் Tirunelveli
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 7.00 kzp Kjy; fhiy 10.30 kzp tiu - khiy 5.30 kzp Kjy; Kd;dpuT 7.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா rpj;jpiu khrk; g;uk;Nkhj;]tk; 10 ehl;fs; eilngWk;. 5k; ehs; fUl Nrit. rpj;uh ngsu;zkpad;W ngUkhs; Njupy; gtdp tUthu;. tre;Njhj;]tk; itfhrpapy; elf;Fk;> Mb khrk; CQ;ry;. Mb khr Rthjp el;rj;jpuj;jd;W fUlDf;F tpNr\ Muhjidfs;. md;W fUlid G\;ghq;fpapy; ghu;f;fyhk;. Mtzpapy; gtpj;Nuhj;]tk; eilngWk;. Gul;lhrp khrk; vy;yh rdpf;fpoikfspYk; ngUkhs; fUld; kPNjwp ntsptPjp Gwg;ghL. khu;fop cj;]tk; 20 ehl;fs; rpwg;ghf elj;jg;gLfpwJ. tU\j;jpw;F 40 fUl Nrit elj;Jk; xNu Myak; vd;gu;.
போன் Re;juuh[ gl;lu; (RNu\;) (04634) 250302> 94431 59402

 • %ytu;: = y~;kp tuh`u;> cj;]tu;: y~;kpgjp > = Njtp - G+Njtp Njtpau;fs;> k`hy~;kp
  %y];jhdj;jpy; %ytuhd = y~;kp tuh`u; fpof;Nf jpUKf kz;lyk; nfhz;L Mjp%ykhf gj;k gPlj;jpy; mku;e;j Nfhyj;jpy; fhl;rp jUfpd;whu;.. ,lJ fhiy kbj;Jk;> tyJ fhiy njhq;ftpl;lthWk;> ,lJ kbapy; G+kp Njtpia ,Uj;jpAk;> ,lf;ifahy; mizj;jgbAk;> tyJ if Njtpapd; Koq;fhiyg; gw;wpathWk;> tPw;wpUf;Fk; fhl;rp mw;Gjkhd moFld; ,Uf;fpd;wJ.
  ];thkp re;epjp tpkhdj;jpy; tu;z fyg radg; ngUkhs; radf; Nfhyj;jpy; vOe;jUspAs;shu;. mtuJ mUNf =Njtp - G+ Njtp Njtpau;fs; cld; cs;sdu;.
  cj;]t %u;j;jpahd y~;kpgjp rq;F - rf;ujhupahf Ngnuopy; nfhz;l jpUTUtkhf vOe;jUsp Nrit rhjpf;fpd;whu;. FNgudhy; G+[pf;fg;gl;l mofpa gQ;rNyhf tpf;u`k;. epj;a fy;ahzg; ngUkhs; vd;Wk; epj;a cj;]t ngUkhs; vd;Wk; Nghw;Wthu;fs;. = Njtp - G+Njtp Njtpau;fs; cld; cs;sdu;.
  jhkpuguzp jPu;j;jk; nfhz;L jpUkQ;rdk; nra;fpd;wdu;. Nksjhsq;fSld; gl;lhr;rhu;ahu; jhkpuguzp Mw;Wf;F nrd;W jPuj;jk; nfhz;L te;J jpUkQ;rdk; nra;thu;.
  tlNkw;F gFjpapy; G+kp Njtpf;F jdp re;epjp. ntsptPjp gpufhuj;jpy; rh];jhitAk;> kz;lg tlf;F %iyapy; %y fUlidAk; topglyhk;. nfhlhu thry; topNa cs;tPjpf;F nrd;why; k`hy~;kpia Nrtpf;fyhk;.
  Nfhl;il thry; topNa cs;Ns nrd;wJk; 300 fpNyh vilAs;s ntq;fyj;jhyhd fhz;lhkzp fhzyhk;. mijf; fle;J nrd;why; $g;gpa fuq;fSld; fUlho;thu; fhl;rp jUfpd;whu;. %y fUld; vjpupy; fue;ijahu;ghisak; ju;k rh];jh re;epjp nfhz;Ls;shu;.
  Nfhtpy; kjpw;Rtu; m];jpthuj;jpy;jhd; fhty; nja;tkhd G+jj;jhd; ,Uf;fpd;whu;.
  mu;r;rid> Muhjid> Cu;tyk;> uNjhj;]tk; vy;yhk; cj;]tUf;Fj;jhd; nra;fpd;wdu;.

  Xk; jEu;j;juha tpj;kN`;;.. .. tf;u jk;\l;uha jP k`p .. .. je;Neh tuh``; g;uNrhjahj;.

  கோவில் கட்டிட அமைப்பு

  fd;dl ehl;il Nru;e;j ,isQd; xUtd;> nghjpif kiyabthuj;jpw;F te;J> mf];jpa khKdpia Njb fz;Lgpbj;J mtuplk; jdJ Njh\k; ePq;f top Nfl;L gpuhu;j;jpj;jhd;. mf];jpau; $wpajhtJ - nghUiz ejpapy; miz xd;W fl;b> tbAk; ePUf;F fhy;tha; xd;Wk; ntl;l Ntz;Lk; vd;Wk; mtNdhL xU gRit mDg;gp itg;gjhfTk; mJ NghFk; ,lnky;yhk; fhy;tha; ntl;l Ntz;Lk; vd;Wk; mJ vq;F gLf;fpwNjh mq;Nf Fsj;ij ntl;l Ntz;Lk; vd;Wk>; ,t;thW nra;jhy; cdf;F Vw;gl;l Njh\q;fspypUe;J eP tpLgLtha; vdTk; $wpdhu;.
  Nkyr;nrty;> gj;jkil> Nrud;khNjtp> $dpA+u;> fhUf;Fwpr;rp> tPutey;Y}u;> fy;ypilf;Fwpr;rp Mfpa Cu;fspd; topNa gR nrd;wjhy; mijg; gpd; njhlu;e;J nrd;w fd;dbaUk;> ,e;j gFjpfspnyy;yhk; fhy;tha; ntl;bdhu;. mJNt fd;dbad; fhy;tha;. top neLf mb vLj;J itj;J te;j gR> gLj;J ,isg;ghwpa ,lk; fhUFwpr;rp. gpd;du; me;j gR kiwe;J tpl;lJ. fhUFwpr;rpapYk; Nky nrtypYk; Fsk; ntl;lg;gl;lJ.
  gR fhzhky; Nghdjhy; fhzhky; Nghd Vup vdg; ngaUw;W jw;NghJ fhltuhad; Vup vd miof;fg;gLfpwJ. fd;dbad; vd;gtuhy; ntl;lg;gl;l fhy;tha; vd;gjhy; ,jw;F fd;dbad; fhy;tha; vd;w ngau; te;jJ. ,e;j fhy;thiar; Rw;wpAs;s gFjpfs; nropg;ghf ,Uf;fpd;wd.


 • Mjpapy; jpUf;fue;ij> fy;ahzGup vd;nwy;yhk; miof;fg;gl;l ,t;T+u; Fd;WfSf;F ,ilNa mike;J ,Ug;gjhy; fy;ypilf;Fwpr;rp vdg; ngau; nfhz;lJ. mjhtJ fy; - ,il - Fwpr;rp vd;w nghUspy; cs;sJ. tlnkhopapy; rpyhrhypGuk; vd;ghu;fs;.
  tp\;Zju;kd; vd;w murd; ahfq;fs; gy nra;J te;jhd;. gukrptk;> FNgud;> Njtfzq;fs;> mf];jpau; MfpNahiu tutioj;J topgl;lhd;. ahfj;jpw;F te;j k`htp\;Zit G+[pj;jhd;.
  jhk;uguzp> kzpKj;jhW> tul;lhW Mfpa %d;W MWfspd; rq;fkNk tuh`jPu;j;jk; vd;gu;. ,e;j Kf;$lypy; FlKUl;b te;j rpiyNa = tuh`u;. g;uk;kh> Uj;ud;> ,e;jpuhjp Njtu;fs;> trp\;lu; MfpNahu; $bapUf;f> Ntj Kof;fq;fSld; ,e;j tuh`iu ,t;thyaj;jpy; FNgud; gpujp\;il nra;jhd; vd ];jy tuyhW tptupf;fpd;wJ.
  jhk;uguzpAk; mjd; fpisahd fd;dbad; fhy;thAk; mofhf gha;e;Njhl> ehw;GwKk; gRikahd tay;fSk;> Nkw;Nf fk;gPukhf epw;Fk; nghjpif kiyAk;> fy;ahz jPu;j;j mUtp. ghz jPu;j;j mUtp> kzpKj;jhW mUtp vd ePu;tsq;fs; kpFe;Jk; fhzg;gLtNj fy;ypilf;Fwpr;rp fpuhkk;

  Kj;J];thkp jPl;rpjupd; = y~;kp tuh`k; gN[`k;> rq;fu gpupafuk; FNgu gpujp\;bjk; Mfpa MNgh`p uhfg; ghlyfspd;; %yk; ];jy ngUikia mwpayhk;.

 • FNgud;> Njtfzq;fs;> mf];jpau;> topgl;l ];jyk;.

 • jpUkzj;jil tpyf> ey;y tud; mika gpuhu;j;jpf;fpd;wdu;.

 • top:
  jpUg;GilkUJ}upypUe;J cg;GtzpaKj;J}u; ghij topNa 5 fp.kp gazpj;J> gpddu;; (v];.vr;.39 y;) 4.7 fp.kp gazk; nra;a Ntz;Lk;. nkhj;j J}uk; 9.7 fp.kp. ghg;ghFbapypUe;J 14.9 fp.kp njhhiytpys;sJ .>
  Nrud;khNjtpapypUe;J 12.8 fp.kp njhiyT (v];.vr;.39)> tPutey;Y}upypUe;J 8.3 fp.kp njhiyT (v];.vr;. 39) > fy;ypilf;Fwpr;rp - mk;gh rKj;uk; 4 fp.kp (v];.vr;. 39)
  fy;ypilf;Fwpr;rpapypUe;J - jpUney;Ntyp 37.4 fp.kp njhiytpYs;sJ (v];.vr; 39) .>

  ஊர் வரலாறு:

  fy;ypilf;Fwpr;rpapy; cs;s ,ju Nfhtpy;fs;:
  1. = tuh`Guk; : = rpj;jp tpehafu; - Ntg;gq;if ];thkpfshy; topglg;gl;ltu;
  2. gyhtb rh];jh : rh];jh - G+uzh - G\;fsh %d;W jpUTUtq;fSk; ypq;f tbthf ,Ug;gJ mjprak;. fUtiw VJkpy;yhJ gyh kuj;jbapy; %d;W ypq;fq;fs; kio> nta;apy; ghuhJ ntl;lntspapy; juprdk; jUfpd;wdu;. ahid gPl tbtpy; G+jj;jhd;.
  3. khNde;jpag;gu; : fz;t kfup\p topgl;l khNde;jpag;gu; tbthk;gpifAld; Nfhtpy; nfhz;Ls;shu;.
  4. FyNrfu ngUkhs;> 5;. rpjk;gNu];tuu; Nfhtpy>; 6.; uhku; Nfhtpy;> 7;. KUfd; Nfhtpy;
  8.Rg;ukz;a];thkp Nfhtpy;> 9.ril cilahu; Nfhtpy; > 10.mf];jP];tuu; Nfhtpy;
  11. gdQ;rhb fpuhkk;: (fy;ypilf;Fwpr;rpf;F Nkw;Nf 3 fp.kp J}uk;) xj;jg;gidabahd; vdg;gLk; gyNtrf;fhuu; - mdQ;rp mk;kd; - vy;iyj; nja;tq;fs;.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  rpd;d rq;fud;Nfhtpy; : fy;ypilf;Fwpr;rpapypUe;J 3 fp.kp J}uk;> kzpKj;jhW - jhk;uguzp rq;fkpf;Fk; ,lk;
  ePu;tPo;r;rp> kzpKj;jhW Nlk;. : fy;ypilf;Fwpr;rpapypUe;J 6 fp.kp J}uk;
  fy;ypilf;Fwpr;rp : yhyh fil my;th ,Ul;Lf;fil my;thit tpl ed;whf ,Ug;gjhf $Wtu;.
  fy;ypilf;Fwpr;rp mg;gsk;:
  = MQ;rNeah mg;gsk; bg;Ngh> re;epjp njU> fy;ypilf;Fwpr;rp> ifyh]k; ma;au;> (04634) 253344> 94420 62877 = MQ;rNeah N`hk; ,z;l];l;uP];> re;epjp njU> (04634) 255735.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  fy;ypilFwpr;rpapy; jq;Fkplq;fs; :
   gh];fuh yhl;[;> nrl;b gps;iskhu; njU> fy;ypilf;Fwpr;rp> (04634) 251008> 252653> 98421 50924.  y~;kp yhl;];> nkapd; Nuhl;> fy;ypilf;Fwpr;rp> (04634) 250587.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ril cilahu; Nrth l;u];l;: jq;Ftjw;F Kd; $l;bNa njupag;gLj;j Ntz;batu;fs;:
  v];.Re;juk; - (04634) 251083> ehuhazd; - (04634) 287337 - l;u];b - 29. v];.gp. re;epjp njU> tPutey;Y}u;> 627426 gp.v];.<];tud; (0462) 2334803> jpUney;Ntyp > fhrp tp];tehjd; (0462) 2322996> jpUney;Ntyp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rpUq;Nfup klk; : = gpu]d;d tpehafu;> = rf;fuj;Jld; rhujhk;ghs;>re;jpunksyP];tuu;> Mjp rq;fuu;. njhlu;gpw;F: kQ;rehj; v]; gl; (mu;r;rfu;) 94432 89373> 68 uhkr;re;jpuhGuk; njU> fy;ypilf;Fwpr;rp> 627416.
பிற விஷ்ணு கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF = mde;jgj;kehg ];thkp jpUf; Nfhtpy; (nre;jiy) சிறப்பு

%ytu;:  = mde;jgj;kehg ];thkp > jhahu;: = gupksty;yp %y];jhdj;jpy; = mde;jgj;kehg ];thkp gj;khrdkhf mku;e;j Nfhyj;jpy; fpof;Nf jpUKf kz;lyk;   ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Tirunelveli

mUs;kpF ts;spA+u; Fkud; jpUf; Nfhtpy; (ts;spA+u;) சிறப்பு

caukhd Fd;wpd; kPJs;s Filtiu Fiff; Nfhtpy;. Vwpr; nry;y trjpahf mLf;fLf;fhd gbfis  mikj;Js;sdu;.  Fif Nghd;w gpujhd %y];jhdj;...

mUs;kpF N\hl] fzgjp jpUf; Nfhtpy; (nghj;ij kiy) சிறப்பு

1. = ghy fzgjp> 2. = jUz fzgjp> 3. = tuj fzgjp> 4. = tPu fzgjp> 5. = rf;jp fzgjp>  6;. = j;tp[ fzgjp> 7. = rpj;jp fzgjp> 8.  = cr;rp\;l fzgjp> 9.  = tpf;d fz...

mUs;kpF uhkypq;f ];thkp jpUf; Nfhtpy; (gdFb) சிறப்பு

%ytu;: uhkypq;f ];thkp > mk;ghs;: rptfhkp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; uhkypq;f ];thkp. md;id rptfhkp cld;  vOe...

வாசகர் விமர்சனம்