mUs;kpF Fkup mk;kd; jpUf; Nfhtpy; (fd;ahFkup)


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் fd;ahFkup mk;kd;
ஸ்தல விருட்சம் fpof;Nf tq;fhs tpupFlhf; flypy; - rhtpj;up> fhaj;up> ru];tjp> fd;ah kw;Wk; tpehaf jPu;j;jq;fs;>  tlf;Nf ghg tpehr jPu;j;jk;> ,e;J k`h rKj;uj;jpy; - khj;U kw;Wk; gpj;U jPu;j;jq;fs;> Nkw;Nf mugpf; flypy; ];jhZ jPu;j;jk; Mfpa 9 jPu;j;jq;fs; cs;sd.
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் fd;ahFkup
கோயில் சிறப்பம்சம் சக்தி பீடங்கள்
ஊர்/வட்டம் Kanyaakumari Agastheeswaram
மாவட்டம் Kanniyakumari
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 4.30 kzp Kjy; kjpak; 12.00 kzp tiu -khiy 5.00 kzp Kjy; ,uT 8.45 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா itfhrp tprhfk; (Nk/[Pd;) 10 ehl;fs; tpoh - mk;kd; tPjpTyh - NjNuhl;lk;;> Mb khrj;jpy; fshg cj;]tk;> Mb - ij khr ngsu;zkp jpdq;fs;>Gul;lhrpapy; (nrg;lk;gu;/mf;Nlhgu;); xd;gJ ,uT etuhj;jpup cj;]tk; - tp[ajrkp>mRuu;fis Njtp mopj;jij nfhz;lhLthu;fs;.
போன் njhlu;gpw;F : (04652) 2346223

 • rf;jp gPlq;fSs; Kjypy; igutiu topgLtJ kuG. mjd;gb ,q;F gftjpapd; fhty; nja;tkhd igutiu Kjypy; juprpj;J topgl Ntz;Lk;.
  %y];jhdj;jpy; %ytuhd Fkup md;id jtf; Nfhyk; G+z;L> epd;w jpUf; Nfhyj;jpy;> fpof;F Nehf;f;pagb juprdk; jUfpd;whs;. tyf;fuj;jpy; Uj;uhl;r khiy Ve;jpAk;> ,lf;fuk; njhil kPJ itj;Jk;> fpuPlj;jpy; gpiwr;re;jpuid #bAk;> %f;fpy; itu %f;Fj;jp mzpe;Jk; fhzg;gLfpwhs;.
  ,tSf;F ghyhk;gpfh> gftjp> fd;dpfh guNk];tup> mgu;zh Mfpa ngau;fSk; cz;L.
  rf;jp gPlq;fSs; fd;dpfh gPlkhf Nghw;wg;gLk; ,q;F Nfhtpy; nfhz;l gftjp guRuhkuhy; gpujp\;il nra;ag;gl;l jpUtUtk;.
  gpufhuj;jpd; njd; Nfhbapy; fNzru; re;epjpAk; fy;ntl;L;f;fSk; fhzg;gLfpd;wd. mfykhd ,uz;lhk; gpufhuj;jpy; j;t[];jk;gk; kw;Wk; gypgPlk; ,lk; ngw;Ws;sd. jpdKk; ,g;gpufhuj;ij Rw;wp gftjp tyk; tUths;.
  kzp kz;lgk; kw;Wk; rgh kz;lgj;J Rtu;fspy; Guhzf; fijfis tpsf;Fk; rpw;gq;fs; epiwe;J fhzg;gLfpd;wd.
  Nfhtpypd; ,lJ Gwkhf 500 kPl;lu; J}uj;jpy; ,Uf;Fk; jpupNtzp rq;fkj;jpy (%d;W fly;fs; fyf;Fkplk;) ];ehdk; nra;Jtpl;L> Fkup mk;kid juprpf;fpd;wdu;.
  rf;jp gPlq;fSs; - fd;dpfh gPlk;
  Nfhtpiynahl;bAs;s tlf;F tPjpapy; gj;ufhspia topglyhk;.1 fp.kp tlf;Nf fhrp tp];tehju; NfhtpYk; rf;fuf; FsKk; fhzyhk;.

  கோவில் கட்டிட அமைப்பு

  ,e;jpahtpd; epyg;gFjp KbtilAk; ,lk; Fkup. kNfe;jpu fpupapd; Xukhf mike;j flw;fiuNa fd;dpah Fkup jPuk;. uhkNrJ> Fkupapy; Muk;gpj;J uhNk];tuk; - jpUg;Gy;yhzp tiu gutp ,Ue;jjhf $wg;gLtJz;L.
  mugpf;fly;> ,e;J k`h rKj;uk;> tq;fhsf; Flhf; fly; Mfpa %d;W fly;fSk; xd;W NrUkplk; Fkup.
  #upa cjak; - #upa m];jkdk; ,it ,uz;Lk; fhz Ntz;ba ,lk; FkupKid. rpj;uh ngsu;zkp jpdj;jd;W mtrpak; fhzNtz;baJ
  Nfhtpypd; ,lJ Gwkhf 500 kPl;lu; J}uj;jpy; ,Uf;Fk; ,e;j jpupNtzp rq;fkj;jpy; ];ehdk; nra;Jtpl;L> Fkup mk;kid juprpf;fpd;wdu;.
  jhk;uguzpAk; mjd; fpis ejpfshd NfhijahW kw;Wk; guspahW Mfpad tsk; Nru;f;fpd;wd.
  jhk;uguzp MW - fd;ahFkupapypUe;J 56 fp.kp J}uj;jpYs;s Njq;fha;gl;lzk; vDkplj;jpy; mugpf;flypy; fyf;fpwJ vd;gu;.

  Fkupapy; ghu;f;f Ntz;ba ,lq;fs; :
  1. fhe;jp nkNkhupay; : (Fkup mk;kd; Nfhtpiy mLj;Js;sJ) (7 -12.30> 3 -7) k`hj;kh fhe;jpapd; m];jp flypy; fiuf;fg;gLk; tiu ,q;N;f itf;fg;gl;bUe;jJ. mtuJ gpwe;j ehshd mf;Nlhgu; 2 jpdj;jd;W #upa Xsp glu;tJ mjpra epfo;T.
  2. tpNtfhde;jh nkNkhupay; : 1892y; tpNtfhde;ju; ,q;Fs;s ghiw kPjku;e;J jpahdk; nra;Js;shu;. mjd; epidthf me;j ,lj;jpy; 1970y; fl;lg;gl;l jpahd kz;lgk;. %d;W fly;fSk; re;jpf;Fkplj;jpy; fiuapypUe;J 400 kPl;lu; J}uj;jpy; flYf;Fs; fl;lg;gl;L;s;sJ. ,q;Fs;s = ghj ghiw vDkplj;jpy; fd;ahFkup mk;kd; Kd;G jtk; Nkw;nfhz;ljhf Guhzf; Fwpg;nghd;W njuptpf;fpd;wJ.
  3. jpUts;Stu; rpiy :
  1330 jpUf;Fws;fis gpujpgypf;Fk; tifapy; 133 mb cauk; cs;s rpiy. (Nkw;$wpa %d;iwAk; fhz ngu;up ru;tP]; Vw;ghL nra;Js;sdu;.fhiyapNyNa ghu;j;J tpLtJ ey;yJ. nta;apy; Vw Vw ghiwfspy; c\;zk; guTk;. kiof; fhyj;jpy; ru;tP]; ,Uf;fhJ)
  4. tl;lf;Nfhl;il : (fd;ahFkupapd; tlfpof;Nf 6 fpkp J}uj;jpYs;sJ ) 5. kUe;J tho; kiy : (7 fpkp J}uj;jpYs;sJ) kUj;Jt %ypiffSk; nrb nfhbfSk; epiwe;j kiy. `Dkd;rQ;[Ptp kiyia J}f;fp nrd;wNghJ mjpypUe;J xU gFjp ,q;F tpOe;jpUg;gjhf $Wtu;.

 • Kd;nghU fhyj;jpy; gfd;- Kfd; vDk; ,uz;L mRuu;fs; Njtu;fisAk; Kdptu;fisAk; ,k;rpj;J te;jdu;. mtu;fs; gLk; NtjidfspypUe;J mtu;fis tpLtpf;f> fhrp tp];tehju; ,uz;L ngz; nja;tq;fis gilj;jhu;. xUj;jp fy;fj;jh fhsp> kw;iwats; fd;ahFkup gftjp. ,tu;fs; ,UtUk; mRuu;fis mbNahL xopj;jpl;lij mk;G[hl;rp cj;]tk; vd;W kiy ehl;by; nfhz;lhLfpd;wdu;. mRuu;fspd; jiytdhd ghzhRud; jdf;F mopT xU fd;dpahy;jhd; Vw;gl Ntz;Lk; vd g;uk;khtplk; tuk; ngw;wpUe;jhd;.
  ,q;Nf Nfhtpy; nfhz;l ghu;tjp Njtp fd;dpg; ngz;zhf ,Ug;gjhy; ,t;T+Uf;F fd;ahFkup vdg; ngau; te;jJ. fd;dpahf ,Uf;Fk; Fkup rptid kzf;f Ntz;bAk;> mRu rk;`huk; nra;j ghtk; njiyaTk; ,q;F jtk; Nkw;nfhz;lhs;.
  Rrpe;jpuj;jpy; Nfhtpy; nfhz;l jhZkhyau; fd;ahFkupia kzf;f tpUk;gp> jdJ tpUg;gj;ij Njtu;fsplk; ntspapl;lhu;. fd;dpahf ,Uf;Fk; ,e;j gftjpapdhy;jhd; ghzhRuDf;F mopT vd;w kdepk;kjpapy; ,Ue;j Njtu;fs; mr;rk; nfhz;ldu;. jhZkhyad; ,tis kze;jhy; ghzhRu tjk; elf;fhJ vd gPjpaile;jtu;fs;> fy;ahzj;ij jLj;J epWj;Jtjpy; Kide;jdu;.
  jpUkzk; nra;J nfhs;tjhdhy>; jhZkhyad; rPjdk; ju Ntz;Lk; vd;W ehuju; %ykhf> epge;jidfs; ,uz;bid tpjpj;jdu;. KjyhtJ - fz;zpy;yh Njq;fha;> fhk;gpy;yhj khq;fha;> euk;gpy;yhj ntw;wpiy> fZ ,y;yhj fUk;G> ,jo;; ,y;yhj kyu; Mfpa Ie;J nghUl;fis rPjdkhf nfhz;L tu Ntz;Lk;. ,uz;lhtjhf - ,e;j nghUl;fSld;> cjaj;jpw;F xU ehopif Kd;djhf kzkfd; kztiwf;F te;Jtpl Ntz;Lk;.
  jpUkzk; eLeprpapy; elg;gnjd;W Vw;ghlhapw;W. rPjdg; nghUl;fis Nrfupj;J mDg;gpa jhZkhyau;> kzkfdhf Gwg;gl;L te;J nfhz;bUf;ifapy; ehuju; Nfhop tbntLj;J $tpdhu;. nghOJ tpbe;J tpl;lnjd vz;zpa jhZkhyau; epd;W tpl;lhu;. kzf; Nfhyj;jpy; fhj;jpUe;j fd;ahFkupAk;> md;W Kjy; fd;dpahfNt ,Ue;J nfhz;L ifapy; G+khiyAld; rptngUkhid Nehf;fp jtk; ,Ue;J tUfpwhs;.
  jpUkzj;jpw;fhf mDg;gpapUe;j rPjdg; nghUl;fis gftjp J}f;fp vwpe;J tpl;lhs;. mitfs; tpOe;j ,lk; flw;fiuapy; VO tz;z kzy;fshf khwp fhzg;gLfpd;wd. nehWq;fpa muprp> jtpL NghypUf;Fk;. gytpj epwq;fisAila kzy; gug;ig nfhz;l flw;fiug; gFjpia ,d;Wk; fhzyhk;.
  gftjp mzpe;Js;s itu %f;Fj;jpapd; xsp flypy; gpujpgypj;J> me;j xspiaf; nfhz;Ljhd; Mq;fpNyau;fs; fd;ahFkup vDk; ,t;T+iu fz;Lgpbj;jjhf tuyhW. itu %f;Fj;jp gpufhrkhf xsp tPRtjhy; fyq;fiu tpsf;fnkd fUjp fg;gy;fs; fiu jl;l Muk;gpj;jd. ,ij jtpu;f;f fpof;F thriy epue;jukhf %b itj;Js;sdu;. (Mb khrk; kw;Wk; ij khr ngsu;zkpfspy; kl;Lk; jpwg;gjhf $wg;gLfpwJ)
  gQ;rehup jPu;j;jq;fSs; fd;ahFkup> fd;dpj; jPu;j;jk; vdg;gLfpwJ. kpjkhd Mfhuk; cz;L kdij mlf;fp ,jpy; ];ehdk; nra;Nthu; kEtpd; cyfj;jpw;F nry;thu;fs; vd k`hghujk; njuptpf;fpd;wJ. Fku jPu;j;jj;jpy; ghtk; nra;gtu;fis kpff; nfhbatdhf fUJthu;fs; kw;Wk; ,q;F nra;Ak; jhd ju;kq;fs; tho;thq;F epiyj;J epw;Fk; vd fy;ntl;Lf;fs; njuptpf;fpd;wd.
  jhk; [hthj; jPtpy; ghu;f;f ,ayhj JUt el;rj;uj;ij fd;ahFkupapy; ghu;j;jjhf> cyfk; Rw;wp te;j khu;f;NfhNghNyh njuptpj;Js;shu;. 8k; E}w;whz;by; ghz;ba muru;fshy; fl;lg;gl;l ,e;j Myak;> gpw;fhyj;jpy; Nrho muru;fshy; GJg;gpf;fg;gljhf fy;ntl;Lf;fs; $Wfpd;wd.
  #upa cjak; - #upa m];jkdk; ,it ,uz;Lk; fhz Ntz;ba ,lk; FkupKid. rpj;uh ngsu;zkp jpdj;jd;W mtrpak; fhzNtz;baJ
  fpof;Nf tq;fhs tpupFlhf; flypy; - rhtpj;up> fhaj;up> ru];tjp> fd;ah kw;Wk; tpehaf jPu;j;jq;fs;> tlf;Nf ghg tpehr jPu;j;jk;> ,e;J k`h rKj;uj;jpy; - khj;U kw;Wk; gpj;U jPu;j;jq;fs;> Nkw;Nf mugpf; flypy; ];jhZ jPu;j;jk; Mfpa 9 jPu;j;jq;fs; cs;sd.
  rpj;jpiu tp\{> rpj;uh ngsu;zkp> itfhrp tprhfk;> Mb jl;rpdhaz Gz;a fhyk;> Mb mkhthir> Gul;lhrp k`hsa mkhthir> etuhj;up> ij cj;juhaz Gz;a fhyk;> ij mkhthir> gq;Fdp cj;jpuk; Mfpa ehl;fspy; ,e;j 9 jPu;j;jq;fspy; ];ehdk; nra;tJ Gz;aj;ij Njbj; jUk;.
  fly; Kidapy; Nfhtpy; ,Ue;jhYk; NfhtpYf;Fs; ,Uf;Fk; fpzw;W jPu;j;jk; cg;G fupf;ftpy;iy. jhk;uguzpAk; mjd; fpis ejpfshd NfhijahW kw;Wk; guspahW Mfpad tsk; Nru;f;fpd;wd. jhk;uguzp MW - fd;ahFkupapypUe;J 56 fp.kp J}uj;jpYs;s Njq;fha;gl;lzk; vDkplj;jpy; mugpf;flypy; fyf;fpwJ vd;gu;.

 • guRuhku; topgl;l ];jyk;.

 • Foe;ij ,y;yhj jk;gjpapdu;> 11 fd;dpiffSf;F G+i[ nra;J> t];jpu jhdk;> md;d jhdk; Mfpatw;iw nra;J Ntz;bf;nfhs;fpd;wdu;. ,ij fd;ah G+i[ vd;ghu;fs;.
  ePj;jhu; fld; je;J ju;g;gzk; nra;fpd;wdu;.
  rpj;jpiu tp\{> rpj;uh ngsu;zkp> itfhrp tprhfk;> Mb jl;rpdhaz Gz;a fhyk;> Mb mkhthir> Gul;lhrp k`hsa mkhthir> etuhj;up> ij cj;juhaz Gz;a fhyk;> ij mkhthir> gq;Fdp cj;jpuk; Mfpa ehl;fspy; ,q;Fs;s 9 jPu;j;jq;fspy; ];ehdk; nra;tJ Gz;aj;ij Njbj; jUk;.
  ,q;F nra;Ak; jhd ju;kq;fs; tho;thq;F epiyj;J epw;Fk; vd fy;ntl;Lf;fs; njuptpf;fpd;wd.

 • top:
  nrd;idapypUe;J jpUr;rp tiu vd;.vr; 45 top> jpUr;rpapypUe;J kJiu vd;.vr;.45gp top> kJiuapypUe;J fd;ahFkup tiu vd;.vr;7 top .> nrd;idapd; njd;Nkw;Nf 706 fp.kp njhiytpYs;sJ .>
  ehfu;NfhtpypypUe;J 19.6 fp.kp njhiytpYs;sJ (vd;.vr;.47) .> mf];jP];tuj;jpypUe;J 17 fp.kp njhiyT (vd;.vr;.47) .> RrPe;jpuj;jpypUe;J 12.6 fp.kp njhiytpYs;sJ (vd;.vr;.47> vd;.vr;.7) .>
  J}j;Jf;Fb - jpUr;nre;J}u; - fd;ahFkup 129 fp.kp njhiytpYs;sJ (vd;.vr;.7V> vd;.vr;.7) .>
  jpUr;nre;J}upypUe;J 104 fp.kp njhiytpYs;sJ .> jpUtde;jGuj;jpypUe;J 90 fp.kp njhiytpYs;sJ .> (vd;.vr;.47)

  ஊர் வரலாறு:

  fd;ahFkupapy; jq;Fkplq;fs; :
   N`hl;ly; rpq;fhu; ,d;lu;Ne\dy;> nkapd; Nuhl;> fd;ahFkup> (04652) 247992 (8iyd;];) (0) 94433 12147> (fpq; g;stu; nu];lhuz;l;)>
   jp Nfhgp epth]; fpNuz;l;> <];l; fhu; ];BuPl;> flw;fiu mUNf> fd;ahFkup> (04652) 246161> 246262> (Nfhu;kl; nu];lhuz;l;)
   rP t;A+ nurpld;rp> nrsj; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (0) 74288 44440>  mde;j;ah uprhu;l;];> ];Nll; i` Nt 45> rpj;jhu; Nyf;> fd;ahFkup> (0) 94890 46717> 94890 46716>  N`hl;ly; rP t;A+> <];l; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (04652) 247841 (5iyd;];)>
   N`hl;ly; rptKUfd;> ehu;j; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (04652) 246862> 872> 892> (0) 98421 50255>
   N`hl;ly; fd;ah nurpld;rp> nkapd; Nuhl;> fd;ahFkup> (04652) 248468> (0) 94873 72565>  N`hl;ly; khjpdp> <];l; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (04652) 346787>
   N`hl;ly; uh[k;> M];l; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (04652) 246052> (0) 82201 81796.
   tpNtfhde;jh Nfe;jpuh> tpNtfhde;jGuk;> fd;ahFkup> (04652) 246250>
   N`hl;ly; jkpo;ehL> fhe;jp nkNkhupay; mUNf> fd;ahFkup> (04652) 346257> 246257> 246426>
   khzpf;fd; ^up\;l; N`hk; (04652) 346387.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  fd;ahFkupapy; rhg;gpLtjw;F Vw;w ,lq;fs;:
   fpq; g;stu; nu];lhuz;l;> N`hl;ly; rpq;fhu; ,d;lu;Ne\dy;> nkapd; Nuhl;> fd;ahFkup> (04652) 247992.
   Nfhu;kl; nu];lhuz;l;> jp Nfhgp epth]; fpNuz;l;> <];l; fhu; ];BuPl;> flw;fiu mUNf> fd;ahFkup>
  (04652) 246161>
   mu;r;rdh nu];lhuz;l;;> N`hl;ly; khjpdp> <];l; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (04652) 346787>  N`hl;ly; jpUNtzp> nkapd; Nuhl;> fd;ahFkup> (04652) 246328>
   N`hl;ly; = md;dG+uzh> nrsj; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (04652) 246161>
   N`hl;ly; rutzh> re;epjp njU> fd;ahFkup>
   y~;kp gtd;> nrsj; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (04652) 247752>
   rq;fk; nu];lhuz;l;> nkapd; Nuhl;> fd;ahFkup> (04652) 246162>
   uhk;Njt; nu];lhuz;l;. (tl ,e;jpa czT) > re;epjp njU> fd;ahFkup> (0) 98945 06751>
   F[uhj;jp N`hl;ly;> (F[uhj;jp rkh[;) NfhtpyUNf> (04652) 201167>
   gQ;rhgp jhgh> nrsj; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (0) 81221 08852>
   N`hl;ly; rhfu;> nrsj; fhu; ];BuPl;> fd;ahFkup> (04652) 246325>
   khzpf;fk; ^up];l; N`hk; (rpwe;j czT fpilf;Fkplk;) (04652) 346387> (rPrd; ,y;yhj rkaq;fspy; N`hl;ly; jpwe;jpUf;fhJ) .


சக்தி பீடங்கள் - மேலும் படிக்க All Temples
இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Kanniyakumari

mUs;kpF = k`hNjtu; jpUf; Nfhtpy; (jpf;Fwpr;rp) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUsp mUs; Gupfpd;whu; %ytuhd jpf;Fwpr;rp k`hNjtu;. = tpehafu;> = ju;k rh];jh> ehfuh[h Mfpa %u;j;jpfs; jdpj;jdp r...

வாசகர் விமர்சனம்