mUs;kpF jP gha;e;j mk;kd; Nfhtpy; (jq;fr;rp klk;)


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் jP gha;e;j mk;kd;
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் jq;fr;rp klk;
கோயில் சிறப்பம்சம் அம்மன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Thangachi Madam Rameswaram
மாவட்டம் Ramanathapuram
மாநிலம் Tamil Nadu


  • NrJ ahj;jpiuapd;NghJ topapy; mike;Js;s fw;Gf;furpapd; epidtplk;. jz;lj; Njtupd; muz;kid vjpupYs;s jPg;ghQ;rfhzp vDk; jP gha;e;j mk;kd; Nfhtpy;.
    Kj;J tp[a uFehj NrJgjpapd; ,uz;L ngz;fshd rPdp ehr;rpahu;> yl;Rkp ehr;rpahu; Mfpa ,Utiu kzk; Kbj;j jz;lj;NjtiuuhNk];tuj;jpd; mjpgjpahf;fpdhu; NrJgjp.
    ahj;upfu;fSf;F trjp nra;Ak; nghUl;L mtu;fsplNk Rq;fk; t#ypj;j jz;lj;Njtiu> rpt mguhj Fw;wj;jpw;fhf rpur;Nrjk; nra;fpwhu; NrJgjp. fztdpd; rpijapNyNa tpOe;J capiu tpl;ldu; ,uz;L ngz;fSk;. mtu;fsJ epidthf cUthditfs; -; mf;fhs; klk; kw;Wk; jq;fr;rp klk; vdf; $wthu;fs;.
    ,e;jpudpd; g;ukk`j;jp Njh\k; Nghf;fpa rPjh Fz;lKk;> kq;fs jP;j;jKk; jq;fr;rp klj;jpw;F tlf;Nf cs;sd.


  • miktplk;:
    jq;fr;rp klk; uapy; epyaj;jpypUe;J 1 fp.kp njhiyT . ghk;gd; rhiyapYs;sJ .> Cupd; fpof;F vy;iyapy; ghk;gd; ghyk;fle;jJk; tUtJ - mf;fhs; klk;> jq;fr;rp klk; uhNk];tuk; NgUe;J epyaj;jpd; Nkw;Nf 8 fp.kp njhiyT (vd;.vr;.49)


அம்மன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF cyfk;khs; jpUf; Nfhtpy; (flk;ghf;Fb) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; #yhAjkhf vOe;jUsp mUs; ghypf;fpd;whs; %ytuhd cyfk;khs;. kpfTk; rf;jp tha;e;jts;.  Mapuk; Jis nfhz;l ghid xd;W mk;kdpd;gf;fj;jpy; ,Uf;fpd;wJ. ,jpy; ngupa ru;g;gk; ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Ramanathapuram

mUs;kpF Mjpuj;Nd];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUthlhid) சிறப்பு

%ytu;: Mlhidehju; vdg;gLk; m[fN[];tuu; > mk;ghs;: md;ghaputy;yp vdg;gLk; rpNdfty;yp mofpa Rijrpw;gq;fSlDk;> 130 mb cauKk; xd;gJ epiy khlq;fSlDk; $ba...

வாசகர் விமர்சனம்