mUs;kpF mu;j;jehuP];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUr;nrq;NfhL)


மூலவர் %ytu;: mu;j;jehuP];tuu;> cj;]tu;: mu;j;jehuP];tuu;> rpwg;G %u;j;jk;: nrq;Nfhl;L Ntytu;
அம்மன்/தாயார் -
ஸ்தல விருட்சம் Qhdrk;ge;jupd; gjpfKk; mUzfpup ehjupd; jpUg;GfOk;  nfhz;l ];jyk;. Kj;Jrhkp jPl;rpju; ghbAs;shu;.  ];jy tpUl;rk;: ,Yg;ig> Fkhu jPu;j;jk;
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் nfhb khl nrq;Fd;wk;> jpUf;nrq;NfhL
கோயில் சிறப்பம்சம் தேவாரம் பாடல் பெற்ற 274-சிவாலயம்
ஊர்/வட்டம் Thiruchengodu Thiruchengodu
மாவட்டம் Namakkal
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.00 kzp Kjy; khiy 6.00 kzp tiuNfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.

திருவிழா rpj;uh ngsu;zkp> itfhrpapy; g;;uk;Nkhj;]tk; - Nju;j;jpUtpoh> Mdpj; jpUkQ;rdk;> Mtzpapy; tpeahfu; rJu;j;jp> Gul;lhrpapy; etuhj;jpup> Nfjhu nfsup tpujk;> Ig;grpapy; ];fe;j r\;b - #u rk;`huk;> md;dhgpN\fk;> fhu;j;jpif jPgk;> MUj;uh juprdk;> ij khrj;jpy; gb cj;;]tk;> khrp kfk;> k`h rptuhj;jpup> gq;Fdp cj;jpuk; Mfpad nfhz;lhlg;gLfpd;wd. khjhe;jpu mkhthir jpdq;fspy; tpNr\ Muhjidfs;.
போன் njhlu;gpw;F: (04288) 255925 mYtyfk;> kiyf;Fd;W njhlu;gpw;F: - 93642 29181
njhiyNgrp: (04288) mYtyfk; - 253269> ? tPL - 255206> kiy 253241?

 • kiy mbthuk; :
  kiyabthuj;jpy; vOe;jUspapUf;Fk; f[Kf tpehafiuAk;> MWKfrhkpiaAk; topgl;L Mrp ngw;W kiy VWfpd;wdu;.
  kiy :
  1901 mb cauk; nfhz;l kiy. ,ij VWtjw;F 1206 gbf;fl;Lf;fs; cs;sd. gbfs; nel;Lf; Fj;jhf ,Ug;gjhy; rpukg;gl;L Vwptplyhk;. Nkhl;lhu; fhu; ghijAk; cs;sJ.
  60 mb ePsk; nfhz;l Ie;J jiy ehfj;jpd; rpiy xd;W thdshtpa ghiwapy; nrJf;fg;gl;Ls;s moif kiyg;ghij Xuj;jpy; fz;L kfpoyhk;. me;j ehfk; tpupj;j glj;jpd; eLNt MTilahUld; $ba rptypq;fKk; nrJf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j fy; ehfj;ijr; Rw;wpYk; E}w;Wf;;fzf;fhd ehfq;fs; fhzg;gLfpd;wd.
  gy mw;Gjkhd rpw;gq;fis nfhz;Ls;s rpq;f kz;lgj;jpw;Fk; mij mLj;Js;s kz;lgj;jpw;Fk; ,ilNa rj;jpag;gb vdg;gLk; mWgjhk;gb Muk;gkhfpwJ. ,g;gbfspy; epd;W nfhz;L rj;jpak; nra;J tof;FfisAk; rz;il - rr;ruTfisAk; Kbj;Jf; nfhs;Sk; gof;fj;ij nfhz;Ls;sdu;. mWgjhk;gbapy; ju;krhl;rpahf KUfNd ,Ug;gjhf IjPfk;.
  ghz;lt Fz;L vDk; ngupa ghiw mWgjhk;gb kz;lgj;ij nfhz;Ls;sJ.
  rptngUkhdpd; Cu;j;Jt jhz;ltk;> kj;jsk; nfhl;Lk; ee;jpak; ngUkhd;> ujp - kd;kjd; Nghd;w rpwe;j Ntiyg;ghLfisAila rpw;gq;fisf; nfhz;l J}z;fisAila epUj;j kz;lgk; mofhf ,Uf;fpd;wJ. thNse;jpa tPuu;fspd; rpw;gq;fSk; Fjpiufspd; rpw;gq;fSk; J}z;fSf;F NkYk; moF Nru;f;fpd;wd.
  kiy cr;rp :
  %ytu;: mu;j;jehuP];tuu;> cj;]tu;: mu;j;jehuP];tuu;> rpwg;G %u;j;jk;: nrq;Nfhl;L Ntytu;
  fk;gPukhfTk; mofhfTk; fhl;rp jUk; ];jy tpehafuhd ehup fzgjpapld; Mrp ngw;W tyr;Rw;iw tUfpd;wdu;.
  %y];jhdj;jpy; mu;j;jehuP];tuu; rptypq;fkhf ,y;yhky; mu;j;jehupahf juprdk; jUfpd;whu;. Ie;jb cauk; nfhz;l mofhd jpUTUtk;. epd;w jpUf; Nfhyk;. Nkw;F ghu;j;j re;epjp.
  mg;gdpd; gf;fk; [lhKb> nrtpapy; kfu Fz;lyk;> ifapy; jz;lhAjk;> jpUtbapy; foy; Mfpatw;Wld; ciknahUghfdhfTk;> mk;ikapd; gf;fk; gpd;dy;> nrtpapy; uj;jpd NjhL> jpUtbapy; rpyk;G Mfpatw;Wld; ghfk;gpupahshfTk;> xU gf;fk; Nt\;bAk; kW gf;fk; GlitAk;;; mzpe;J fhl;rp jUk; mk;ikag;gd;. Mz;ikapd; fk;gPuKk; ngz;ikapd; espdKk; nfhz;l mw;Gjkhd jpUTUtk;. tyf;fz;zpw;Fk; ,lf;fz;zpw;Fk; tpj;jpahrk; njupfpwJ.
  fw;rpiyahfTk; ,uhky; cNyhfkhfTk; ,uhky; nts;is gh\hzj;jhy; cUthd jpUNkdp. njspthd mq;f mikg;Gfs; njupahjjhy; Rak;G %u;j;jk; vd;W $Wfpd;wdu;. rpj;ju;fshy; cUthf;fg;gl;bUf;fyhk; vd $wg;gLfpwJ. ];thkpapd; ghjq;fspd; fPo; vg;NghJk; ,Uf;Fk; ePu; Cw;wpypUe;J (Njt jPu;j;jk;) jPu;j;j gpurhjk; jUfpd;wdu;.
  Kd; kz;lgj;jpYs;s mu;j;jehuP];tuupd; cj;]t %u;j;jk; Ngnuopy; nfhz;Ls;sJ. kz;lgj;J RtupYs;s xd;gJ Jthuq;fs; nfhz;l gyfzpapd;; topNa mk;ikag;gupd; moiff; fz;L Mde;jpf;fyhk;. tU\j;jpw;F %d;W ehl;fs; #upadpd; xspf;fjpu;fs; %ytu; kPJ glu;e;J #upa G+i[ nra;fpd;wd.
  fUtiwapy; xU ngl;bapy; kufjypq;fk; itj;Js;sdu;. mjpfhiy Ntisapy; kufj ypq;fj;jpw;F mgpN\fq;fs; nra;thu;fs;. g;Uq;fp Kdptupd; cj;;]t %u;j;jk; xd;Wk; cs;sJ. %ytupd; mUNf r\;b fzgjp.
  = nrq;Nfhl;L Ntytu; rgh kz;lgj;jpy;; Ntytupd; mofpa jpUTUtj;ij fz;L kfpoyhk;. fpof;F ghu;j;j re;epjp. ,lf;ifapy; Nrtw;nfhbAk;> tyf;ifapy; NtyhAjj;jpd; jz;lKk; nfhz;L fhl;rp jUfpd;whu;. kz;lgf;$iu kw;Wk; J}z;fspy; fhzg;gLk; rpw;gq;fs; ahTk; mjprapf;fj;jf;f Ntiyg;ghLfisAilaJ.
  ijyp kz;lgj;jpw;F Nkw;Nf vOe;jUspAs;s ee;jpak;ngUkhd; Fd;iw Nehf;fp cs;shu;. cly; KOtJk; ntz;iz G+rg;gl;Ls;sJ.
  Mik kz;lgj;J fy;$iuapy; njhq;Fk; jhkiug;G+f;fSk; mjpd; kfue;ij nfhj;Jk; fpspfSk;> njhq;Fk; fy; rq;fpypfSk; ek;ik tpag;gpy; Mo;j;Jfpd;wd.
  gpufhu tyr;Rw;wpy; MjpNr\d;> rq;fNk];tuu;> Ntjehafp mk;kd;> ehr;rhuk;kd;> N[\;lhNjtp> rg;j khju;fs;> e;Ujp tpehafu;> gQ;r ypq;fq;fs;> gu;tj tu;j;jpdp cldha uhkehju;> ky;ypfhu;[{zu;> r`];uypq;fk;> tprhyhl;rp rNkj tp];tehju;> rptypq;f tbtpy; ehNf];tuu; Mfpa %u;j;jq;fis juprpf;fyhk;.
  ntspr;rw;wpy; Mjp Nfrtg; ngUkhs; Nfhtpy; nfhz;L;shu;. = Njtp - G+ Njtp Njtpau;fs; cld; cs;sdu;.
  kufjypq;fk;> ituf;fpuPlk;> jq;fj;Nju; Mfpa rpwg;Gf;fisf; nfhz;l ];jyk;.

 • nfhb khl nrq;Fd;wk;> ehfhryk;> NkUkiy> mutfpup> thAfpup Mfpa ngau;fisf; nfhz;l kiy. xt;nthU jpirapypUe;J ghu;f;Fk;NghJ ntt;NtW tpjkhf fhl;rp mspf;Fk; kiy.
  jpUr;nrq;Nfhl;bd; ngupa kiyKfl;bw;F ehfkiy vd;Wk;> rpwpa kiyKfl;bw;F ee;jpkiy vd;Wk; ngau;. ,jdpilNa ehfu; gs;sk; fhzyhk;.
  thA NjtDf;Fk; MjpNr\Df;Fk; ,ilNa ahu; gyrhyp? vd;w ru;r;ir vOe;J mJNt ngWk; Nghl;bahf cUntLj;jJ.
  Nghl;bapd;gb - ,kakiy rpfuk; xd;iw MjpNr\d; Rw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;. thA Njtd; mij mq;fpUe;J ngau;j;J vLf;f Ntz;Lk;. Njtu;fspd; Ntz;Ljypd;gb MjpNr\d; rpwpJ gpbia jsu;j;j> me;j ,ilntspapy; GFe;j thA kiyia ngau;j;J Ntfkhf nfhz;L te;J jw;NghJs;s ,lj;jpy; itj;J tpl;lhd;. ,e;j epfo;tpd;NghJ MjpNr\dpd; Kbapy; rpwpa fhak; Vw;gl;L uj;jk; frpe;jJ. uj;jk; Njha;e;j kiy vd;gjhy; nrq;NfhL vdg; ngau; nfhz;lJ.
  rptngUkhdplkpUe;J tuq;fshfg;; ngw;w Ie;J Fd;Wfspy; xd;wpid fhkNjDg;gRTk; epWtpaJ. MjpNr\dpd; uj;jk; Njha;e;j nre;epwf; Fd;Wk;> fhkNjD ];jhgpj;jf; Fd;Wkhf Nru;e;J gpd;dpg; gpize;J> ,Ujiyg; ghk;G glk; tpupj;jhw;Nghy> nrq;Nfhlhf njupfpd;wJ. rpt - ghu;tjp If;aj;ij ntspg;gLj;Jk; tpjj;jpy; Njhw;wkspf;Fk; ,f;Fd;wpd; kiyf; fw;fs; kQ;rs; epwKk;> rptg;G epwKk; nfhz;bUf;fpd;wd.
  rptid kl;LNk tzq;FNtd; - rf;jpia tzq;f khl;Nld; vd;w gpbthjj;jpypUe;j g;Uq;fp kfup\pf;F rf;jpAk; rptDk; xd;Nw vd mwpTWj;jpa ];jyk;.
  rf;jpf;F jdJ jpUNkdpapy; ghjpiaj; je;J ciknahU ghfdhf khwp epd;whu; ,iwtd;. ,tNu mu;j;jehuP];tuu;. mu;j;jk; (ghjp)> ehuP (ngz;)
  Gul;lhrp tsu;gpiw jrkpapy; njhlq;fp> Ig;grp fpU\;zgl;r rJu;j;jp ehs; tiu ghu;tjp Njtp Nfjhunfsup tpujkpUe;J ,iwtdpd; thkghfj;ijg; ngw;whs;. mg;gdplkpUe;J gpupf;f Kbahj tifapy; mu;j;jehuP];tuu; jpUTUtpy; If;akhdhs;.
  goj;jpd; fhuzkhf Nfhgpj;Jf; nfhz;L goep nrd;w KUfd;>mq;fpUe;J fapyhak; njupe;jjhy; ,q;F te;J epd;wjhf $wg;gLfpwJ.
  mWgj;jp%d;W ehad;khu;fspy; xUtuhd tpwd; kPz;l ehadhu; mtjupj;j ];jyk;. kiwfs; G+[pj;j ];jyk;.
  mk;ikag;gDf;F mu;r;rid nra;Ak;NghJ xU ehkk; rptehkkhfTk;> xU ehkk; mk;gpifapd; ehkkhfTk; khwp khwp nrhy;yp mu;;r;rpf;fpd;wdu;. (fhiy 6-7> kjpak; 12-1> khiy 4-5 kzp )
  GJ kzj; jkgjpfs; mk;ikag;gd; Kd;ghf khiy khw;wpf; nfhz;lhy; ,iz gpupahJ xw;Wikahf ,Ug;ghu;fs; vd;w IjPfj;jpd; mbg;gilapy; ,q;F epiwa jpUkzq;fs; elg;gjhf $wg;gLfpwJ.
  ehf Njh\q;fspypUe;J tpLgl gupfhu ];jykhf tpsq;FfpwJ. rja el;rj;jpuf;fhuu;fSf;F gupfhu ];jyk;. ePyfz;l gjpfk; ghb topgLNthu;f;F Neha;fspypUe;J epthuzk; fpilf;fpd;wJ.
  Njthuj;jpUj;jyk;

 • cikak;ik kw;Wk; g;UF Kdptu; topgl;l ];jyk; .

 • jk;gjpfspd; xw;WikahapUf;f > Neha; epthuzk; ngw > ehf Njh\q;fspypUe;J tpLgl > Mfpa gpuhu;j;jidf@f;F gupfhu ];jyk;. rja el;rj;jpuf;fhuu;fSf;F gupfhu ];jyk;. ePyfz;l gjpfk; ghb topgLNthu;f;F Neha;fspypUe;J epthuzk; fpilf;fpd;wJ.

 • top:
  ehkf;fy;ypd; Nkw;Nf 37 fp.kp njhiytpYs;sJ .>(NtyfTz;ld;ghisak; - Gs;sfTz;ld;ghisak; top) .>
  uhrpGuk; - <NuhL khu;f;fj;jpYs;sJ . uhrpGuj;jpypUe;J 35 fp.kp njhiytpYs;sJ .> ($dNtyk;gl;b - itag;gkiy - vyr;rpghisak; top)
  <Nuhl;bd; fpof;Nf 20 fp.kp njhiytpYs;sJ .> (gs;spghisak; - tuFuk;gl;b top) .>
  f&upd; tlf;Nf 35 fp.kp njhiytpYs;sJ .>(gukj;jp NtY}u; -jy;ypghisak; top)
  Nryj;jpd; njw;Nf 47 fp.kp njhiytpys;sJ .> (re;ijNgl; - ky;yrKj;uk; top)
  Nryk; - <NuhL uapy; ghijapy; tUk; rq;ffpup Ju;f;fk; vDk; uapy; epyaj;jpypUe;J 8 fp.kp J}uj;jpYs;sJ

  ஊர் வரலாறு:

  jpUr;nrq;Nfhl;by; jq;Fkplq;fs;:

   N`hl;ly; uhjh gpurhj;> mz;zh rpiy mUNf> jpUr;nrq;NfhL> (04288) 255510> 255560> 97155 69000> 97888 34567 . (ypN[h nu];lhuz;l;) www.hotelradhaprasad.com/
   = ghyh[p N`hl;ly;];> fpof;F Kdpag;gd; Nfhtpy; njU> jpUr;nrq;NfhL> (04288) 251969> 95853 58889> 99769 58889 . (kh]; nu];lhuz;l;) www.sribalajihotels.com/
   N[hjp N`hl;ly;];> mz;zh rhiy> jpUr;nrq;NfhL> (04288) 255441> 255445 .

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  jpUr;nrq;Nfhl;by; rhg;gpLkplq;fs;:
   N`hl;ly; Urp gpupah> NtY}u; Nuhl;> jpUr;nrq;NfhL> njhlu;gpw;F - 97860 70809 .
   guzp gQ;rhgp fhu;ld; nu];lhuz;l;> Nry; Nuhl;> jpUr;nrq;NfhL>- 90035 61414 .
   N`hl;ly; rutzh gtd;> nrsj; fhu; njU> jpUr;nrq;NfhL> 94432 54506 .
   N`hl;ly; = md;dg;G+uzh> kiyf;Nfhtpy;> jpUr;nrq;NfhL> 90951 52878 .
   n`hl;ly; Mu;ah];> jpUr;nrq;NfhK> 98427 31250> 98422 58631 .
   fpuhkj;J tpUe;J> jpUr;nrq;NfhL> njhlu;gpw;F - 98427 11819 .
   N`hl;ly; Xk; uh[fzgjp> ty;yhiu Nfl;> jpUr;nq;NfhL> 98420 80176 .


தேவாரம் பாடல் பெற்ற 274-சிவாலயம் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF jpupGuhe;jNf];tuu; jpUf; Nfhtpy; (;$tk; ) சிறப்பு

%ytu;: jpupGuhe;jNf];tuu;;> mk;ghs;: jpupGuhe;jfp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUsp fpof;F Nehf;fp juprdk; jUfpd;whu; jpupGuhe;jNf];tuu;.&nbs...

mUs;kpF fypf;fhNkr;tuu; jpUf;Nfhtpy; (md;dg;gd;Ngl;il) சிறப்பு

%ytu;: Re;jNu];tuu;> mk;ghs;: mofk;ik %y];jhdj;jpy rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; Re;jNu];tuu;. Rak;G ypq;f %u;j;jk;. fypf;fhNk];tuu;&...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Namakkal

mUs;kpF ghyRg;ukz;a ];thkp jpUf; Nfhtpy; (fgpyu; kiy) சிறப்பு

kiy mbthuj;jpYs;s tpehafg; ngUkhid tzq;fp Mrp ngw;W 130 gbf;fl;Lf;fisf; fle;J> kiyf;  NfhtpYf;F Nghf Ntz;Lk;. kiyapd; cauk; 150 mb. 38 tJ gbapy; ,Lk;gd; NfhtpiyAk;; 60 tJ gb&nb...

வாசகர் விமர்சனம்