mUs;kpF g;UfjP];tuu; jpUf; Nfhtpy; vdg;gLk; ngupa Nfhtpy; (jQ;rhT+u;)


மூலவர் g;U`jP];tuu; vdg;gLk; ngUTilahu;
அம்மன்/தாயார் g;U`e; ehafp vdg;gLk; ngupa ehafp
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் uh[uhN[r;tuk;> ngUTilahu; Nfhtpy;> ngupa Nfhtpy;
கோயில் சிறப்பம்சம் பிற சிவன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Thanjavoor Thanjavur
மாவட்டம் Thanjavur
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.00 kzp Kjy; ,uT 9.00 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;. mk;kd; re;epjp - fhiy 8.00 kzp Kjy; kjpak; 12.00 kzp tiu> khiy 4.30 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா rpj;jpiu khrk; (Vg;uy; - Nk) 18 ehl;fs; g;uk;Nkhj;]tk;> 15k; ehs; NjNuhl;lk; eilngWk; . Mbg;G+u tpoh> etuhj;jpup (nrg;lk;gu; - mf;Nlhgu;)> Ig;grpapy; (etk;gu; - brk;gu;) md;dhgpN\fk; kw;Wk; uh[uh[d; jpUtpoh> jpU fhuj;jpif> khu;fop khrj;jpy; (brk;gu; - [dtup) MUj;uh> ij khrj;jpy; kfu rq;fuhe;jp> khrp khrj;jpy; (gpg;utup - khu;r;) k`h rptuhj;jpup Mfpad nfhz;lhlg;gLfpwJ.
uh[uh[d; gpwe;j Ig;grp rja el;rj;jpu jpUehspy; mgpN\f Muhjidfs; eilngWk;. md;W ngUTilahu;f;F elf;Fk; mgpN\fk; fz; nfhs;sh fhl;rpahf ,Uf;Fk;. uh[ uh[ Nrhodpd; ntz;fyj; jpUNkdp tPjpTyh tUk;.
kfurq;fuhe;jp jpdj;jd;W 3 ld; vilAs;s fha;fwp - goq;fs; - ,dpg;Gf;fs; nfhz;l myq;fhuk; ee;jpak; ngUkhDf;F nra;fpd;wdu;. 108 gR - fd;Wfs; Rl;b te;J Nfh G+i[ nra;thu;fs;.
போன் njhiyNgrp: Nfhtpy; - (04362) 274476> muz;kid Njt];jhdk; - (04362) 223384
v];. Qhdkzp FUf;fs; - (04362) 274948> 99941 07217

 • %ytu;: g;U`jP];tuu;> mk;;ghs;: g;U`e; ehafp
  kiyauz;> fhl;luz;> kjpyuz;> ePu;muz; vd ehd;F muz;fisAk; nfhz;l Nfhtpy;. Nfhl;il Rtu; thapiy mLj;Js;s Ie;jLf;F NfhGu thrYf;F Nfushe;jfd; Eiothapy; vdg; ngau;. mLj;J %d;W mLf;FfSld; uh[ uh[d; thapy; mike;Js;sJ. mZf;fd; jpUthry; xd;Wk; cs;sJ. VO Vf;fu; epyg;gug;gsT nfhz;lJ.
  %y];jhdj;ij Rw;wp gpujl;rpz kz;lgk; ,Uf;fpd;wJ. g;UfjP];tuu; re;epjp G+kp kl;lj;jpw;F Nkyhf cau;e;j Nkilapy; mikf;fg;gl;L;s;sJ. gbfs; Vwp nrd;Wjhd; juprpf;f Ntz;Lk;. ,J xU khlf; Nfhtpy; mikg;ig Nghd;Ws;sJ.
  fUtiw thrypd; ,U gf;fq;fspYk; 15 mb cauKs;s> g;uk;khz;l NkhNdhypj;jpf; Jthughyfu;fs; fhl;rp jUfpd;wdu; . Kjpu;e;j ahidia ngupa kiyg;ghk;G xd;W thiag; gpse;J tpOq;f> me;j kiyg;ghk;G Jthu ghyfu;fspd;fijapDila cUisia Rw;wpf; nfhz;bUf;f> fijia tpl ngupa if fhy;fs; nfhz;l Jthughyfu;fis cUthf;fpAs;sdu; . ,j;jid g;uk;khz;lkhd Jthughyfupd; rpiy vd;id tpl g;uk;khz;lkhd tp\ak; NkNy ,Uf;fpwJ vd ifia tpupj;J nrhy;tjhf mikf;fg;gl;L ,Uf;fpwJ. ,e;j if tpupj;j Kj;jpiuf;F tp];kak; (ngU tpag;G) vd;W ngau;.
  %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; g;U`jP];tuu;. g;uk;khz;lkhd jpUNkdp. g;U`j; vd;why; kpfg; ngupa vdg; nghUs;. 13 mb cauk; nfhz;l ghzk;. 54 mb Rw;wsT nfhz;l MTilahu;.
  eu;kjh ejp jPuj;jpypUe;J nfhz;L tug;gl;l xNu fy;ypy; cUthf;fg;gl;l ypq;fk;. mbg;gFjp ehd;F gl;il> eLg;gFjp vl;Lg; gl;il> Nky; gFjp tl;lk; vd %d;W mikg;GfSld;$ba ghzk; - kFlhfk mbg;gilapy; topg;ghL KiwfSld; G+[pf;fg;gLfpwJ.
  ngUTilahu; vdg; Nghw;wg;gLk; %y ypq;fk; %d;W gFg;Gfshf gpupj;J eLNt J}z; Nghd;w ypq;f mikg;g;pid Vw;gLj;jp> vz;gl;il jpUNkdpahf kpspur; nra;Js;sdu;. . 3.7 kPl;lu; cauk;. Nky; ghfj;jpy; ngupa cUis. gPl gFjp rJukhf cs;sJ. MTilahupd; Rw;wsT 54 mb.
  Muhjid kz;lgk;> k`h kz;lgk;> ];jgd kz;lgk;> eu;j;jd kz;lgk;> thj;a kz;lgk; vd Ie;J gpupTfisf; nfhz;l kpfg; ngupa fw; Nfhtpy;.
  md;id g;u`e; ehafp jdpf; Nfhtpy; nfhz;Ls;shu;. gj;jb cauk; nfhz;l mofpa jpUNkdp. moF jkpopy; ngupa ehafp vd;gu;. nrg;Gj; jpUTUtkhf Nghfrf;jp mk;kd; juprdk; jUfpwhs;.
  mu;j;j kz;lgj;jpy; k`h fzgjp kw;Wk; VO tpjkhd fzgjpfs; - epd;w> mku;e;j Nfhyq;fspy; juprdk; jUfpd;wdu;.
  rpw;g EZf;fq;fs; kpFe;jpUf;Fk; ;Rg;ukz;au; re;epjpapy; vOe;jUspAs;s %y%u;j;jpahd MWKfk; - kapy; - jpUthrp Mfpad xNu rpiyahf mike;Js;sd. Vob cauk; nfhz;l mofhd jpUTUtk;.
  njd; gpufhuj;jpy; thuh`p Nfhtpy; nfhz;Ls;shu;. thuh`pjhd; uh[ uh[dpd; ,\;l nja;tk;. ,tis topgl;l gpd;dNu NghUf;F Gwg;gLthd; uh[ uh[d;. jl;rpzh%u;j;jpia juprpf;f 21 gbfNswpr; nry;y Ntz;Lk;. Mly;ty;yhd; re;epjpAk; mofhf mikf;fg;gl;L;s;sJ.
  Nkw;F gpufhuj;jpd; kj;jpapy; fUtiwf;F gpd;Gwkhf fUT+u; rpj;jupd; re;epjp ,Uf;fpd;wJ. Nkiy gpufhuj;jpy; 228 rptypq;fq;fis juprpf;fyhk;. ntspg; gpufhuj;jpy; 1008 rptypq;fq;fs;cs;sd. m\;ljpf; ghyfu;fSf;Fk; mtutu;fSf;fupa jpirjdpy; re;epjp mikj;Js;sdu;.
  gpufhuj;jpy; rw;W cau;thd ,lj;jpy; ee;jp kz;lgk; mikj;Js;sdu;. g;nu];Nfh ngapz;bq; Kiwapy; tz;z Xtpaq;fs; ee;jp kz;lgj;J tpjhdj;ij myq;fupf;fpd;wd.
  12 mb cauk;> 20 mb ePsk;> 8 mb mfyk; nfhz;L 25 ld; vil nfhz;l xNu fy;ypy; cUthf;;fg;gl;l ee;jp g;uk;kpf;f itf;Fk; moFld; fhzg;gLfpwJ. fOj;jpy; rptypq;f khiy mzpe;Js;sJ.
  = gypj; Njtu;> jl;rpzNkUtplq;fu;> Mly;ty;yhd;> rz;Nl];tuj; Njtu;> #upa - re;jpuu;fs;> g;uk;kh> tp\;Z> rptd; Mfpa gQ;rNjf %u;j;jpfs;> tPzhjhu jl;rpzh%u;j;jp> Rg;ukz;aj;Njtu;. ek;gpuhl;bahu;fSld; k`htp\;Z> gjQ;ryp vd mNdf cj;]t %u;j;jpfs;.
  rptngUkhd; vOe;jUspAs;s %y];jhdj;J tpkhdk; 216 mb cauk; nfhz;Ls;sJ. gPlk; Kjy; fyrk; tiu KOtJkhf fUq;fy; nfhz;L fl;lg;gl;lJ. cr;rpapy; %lg;gl;l gpukhe;jpuf;fy; 80 ld; vil cs;sJ. ,e;j g;uk;khz;lkhd tpkhdj;ij jl;rpzNkU vd;w miog;ghu;fs;.
  mofp vDk; fpotpf;F nrhe;jkhd ,e;j xw;iwf; fy;iy ehd;F iky; J}uj;jpw;F rhuk; fl;b Gul;b vLj;J te;Js;sdu;. fy; ,Ue;j ,lk; jw;NghJ rhug;gs;sk; vdg;gLfpwJ.
  gpuk;khe;jpu jsj;J fy;ypd; xt;nthU %iyapYk; ,uz;L ee;jpfs; cs;sd.

  கோவில் கட்டிட அமைப்பு

  Nfhtpypd; fl;Lkhdk; Kof;f KOf;f fUq;fy;yhy; cUthdJ. 793 mb ePsKk; 397 mb mfyKk; nfhz;L nrt;tf tbtpy; cUthf;fg;gl;Ls;sJ. ,f;Nfhtpypd; gue;j ntspr;Rtu; 241 kPl;lu; ePsKk;> 122 kPl;lu; mfyKk; nfhz;lJ.
  gpufhuj;jpy; njhlu;e;J fl;lg;gl;bUf;Fk; Rw;WkhspifAk; cz;L. mjd; Rw;W Rtu; kjpiynahl;b cs;gf;fkhf gy J}z;fisAila ePz;l kz;lgk; 35 cl;Nfhtpy;fis ,izf;fpd;wJ. ,jd; ntspg;gf;fk; ngupa Nfhl;il Nghd;w mikg;gpYk;> Mokhd mfopfis cilajhfTk; nra;ag;gl;bUe;jJ.
  tpkhdk;> mu;j;j kz;lgk;> k`h kz;lgk;> ee;jp kz;lgk; midj;Jk; xU Rw;W RtUf;Fs; mlq;fpAs;sJ. me;j Rw;W Rtiunahl;b cs;gf;fkhf gy J}z;fisAila ePz;l kz;lgk; cs;sJ. ,J 35 cl;Nfhtpy;fis ,izf;fpd;wJ. fPo; jsj;jpypUe;J rpfuk; tiu FlhTk;> khlKk; khwp khwpf; fhzg;gLk;.
  15 jsq;fSld; 60 kPl;lu; (216 mb) cauj;jpw;F vOg;gg;gl;l NfhGuk;. tpkhdj;jpd; epoy; NfhGuj;jpd; kPJ tpohJ . tpkhdk; 63.40 kPl;lu; cauKs;s neba gilg;G. Kf;fpa tpkhdk; gf;fthl;by; 99 mb cs;s rJu mbj;jsj;jpd; kPJ mike;Js;sJ.
  mjd; Nky; 81.28 ld; (15 ahidfs; vil) vilAs;s g;ukhz;lkhd fy;Yld; vz;gl;il rpfukhf nghUj;jp mijr; Rw;wpYk;> xt;nthU %iyf;F 2 ee;jpfs; tPjk; vl;L ngupa ee;jpfs; ];jhgpj;Js;sdu;. tpkhdj;jpd; Nky; nghd; nta;e;j fyrq;fs;. tpkhdj;ij jl;rpz k`hNkU vdg; Nghw;Wfpd;wdu;.
  Nfhtpypd; fUtiw rJukhfTk;> gf;fj;jpw;F 29.25 kPl;lu; mstpYk; fl;lg;gl;Ls;sJ. 11 mb fdKs;s Rtu;fisAila fUtiw. vg;NghJk; #upa ntspr;rk; ,Uf;Fk; tifapy; fl;lg;gl;l fUtiw.
  Nfhtpy; fl;l Muk;gpf;Fk;NghJ Nghl;l m];jpthuf; Fopia 1 tU\k; tiu mg;gbNa itj;jpUe;jduhk;. ,jdhy; Fopf;Fs; #upa xsp gl;L ghiw Nghy; ,Wfp tpLkhk;. mjd; gpd;m];jpthuk; mikj;jhy; cWjpahf ,Uf;Fk; vd;w fzf;F.
  1000 tU\q;fisf; fle;J rkPgj;jpy; epiwT tpoh nfhz;lhb g;uk;khz;lkhf epw;Fk; ngupa Nfhtpiyf; fl;batd; uh[uh[ ngUe;jr;rd; vDk; fiyQd;. epj;jtpNdhjg; ngUe;jr;rd; kw;Wk; fz;luhjpj;jg; ngUe;jr;rd; Mfpa fiyQu;fs; Jiz Gupe;Js;sdu;.
  RL nrq;fy;> kuk;> nrhwpfy; Mfpa vJTk; Nfhtpy; fl;l cgNahfg;gLj;jtpy;iy. KOf;f KOf;f fUq;fy; (fpuhidl;) ghiwfs;jhd;. jpUr;rpf;F njw;NfAs;s ehu;j;jhkiyapypUe;J (60 fp.kp) ngupa fw;ghiwfis ngau;j;J vLj;Jf; nfhz;L te;jhu;fs;. gy rf;fuq;fs; nghUe;jpa tz;bapy; Kd;dhy; fl;lg;gl;l gy khLfs; ,Of;f gpd;dhypUe;J ahidfs; nel;bj; js;s nfhz;L te;Js;sdu;.
  Mfk tpjpg;gb Fk;g gQ;ruk; itj;J fl;b> tpkhdj;jpy; tpOfpd;w ePu>; ehY gf;fj;jpypUe;Jk;> xNu ,lkhf ,wq;fp fPNo tUk;NghJ ngUj;j [yjhiuahf jiuia njhLk;. jiuapy; jsk; vOg;gp me;j jsj;jpypUe;J fhy;tha;fs;mikj;Jmjd; %ykhf Nrfupj;j jz;zPiu> kz; vLj;j Fsj;jpw;Fs; (jQ;ir jspf;Fsk;) Nru;f;Fk; tifapy; mikj;Js;sdu;.
 • uh[uhN[r;tuk;> ngupa Nfhtpy;> g;UfjP];tuu; Nfhtpy; vd;nwy;yhk; ngau;fs; nfhz;bUe;jhYk; ngupa Nfhtpy; vd;Nw gpurpj;jk;. fp.gp. 1003y; njhlq;fp 1009y; epiwT ngw;w ,f; Nfhtpiy fl;Ltpj;jtu; uh[ uh[ Nrhod;.
  Re;ju NrhoDf;Fk; - thdtd;khNjtpf;Fk; gpwe;j ,uz;lhtJ gps;is mUz;nkhopj; Njtd;. jkf;if Fe;jit gpuhl;bahuhy; tsu;f;fg;gl;L mupaiz Vwpdhd;. uh[ uh[d; vDk; ngau; nfhz;lhd;. uh[ uh[ Nrhodpd; Ml;rpf;fhyk; nghw;fhykhf Nghw;wg;gl;lJ.
  %y];jhdj;J tpkhdk; 216 mb cauk; nfhz;Ls;sJ. gPlk; Kjy; fyrk; tiu KOtJkhf fUq;fy; nfhz;L fl;lg;gl;lJ. cr;rpapy; %lg;gl;l gpukhe;jpuf;fy; 80 ld; vil cs;sJ. ,e;j tpkhdj;jpw;F nghd; Nta;e;J moF ghu;j;jpUf;fpd;whd; uh[ uh[ Nrhod;. tpkhdj;jpd; kPJs;s fyrk; 12 mb cauk; nfhz;Ls;sJ. 3083 gyk; nrk;gpdhy; cUthf;fg;gl;lJ. 2926 foQ;R nghd; G+rpa jfL Nta;e;Js;sdu;.
  tpkhdj;ij Nta nghd; je;j uh[uh[ Nrhod;> 829 foQ;R vilapy; nra;ag; ngw;w =gyp vOe;jUSk; Njtu; jpUNkdp cUthf;f nghd;Dk;> 995 foQ;R vilapy; nra;ag;gl;l gj;kj;Jld; $ba =gyp gPlk; nra;a nghd;Dk; nfhLj;Js;shu;.
  39925 foQ;R jq;;f Mguzq;fs; (175 fpNyh) kw;Wk; Vuhskhd nts;spg; ghj;jpuq;fs; Mfpait uh[uh[dhy; ,f;NfhtpYf;F toq;fg;gl;L;s;sJ. Njitahd G+[h ghj;jpuq;fs; midj;ijAk; Fe;jit gpuhl;bahu; toq;fpAs;shu;. gpu`e; ehafpf;F 2343 foQ;R jq;f Mguzq;fisAk; Fe;jit gpuhl;bahu; toq;fpAs;shu;.
  jpdKk; tpehafUf;F 150 thiog;gok; ieitj;ak; nra;a Ntz;Lk; vd;W epge;jpj;j rf;utu;j;jp> Mz;Lf;F 150 X 360 = 54000 goq;fSf;F Vw;ghL nra;Ak; tifapy;> md;iwa tpiyahd xU fhRf;F 1200 goq;fs; vd;w mbg;gilapy;> 360 fhRfis Mya gz;lhuj;jpy; KjyPlhf itj;J> mjpypUe;J tUk; tl;biaf; (12.5%) nfhz;L jpdKk; goq;fs; thq;Fk; tif nra;jhu; vd;W $wg;gLfpwJ.
  fhR xd;Wf;F 2 MLfs;> 2 fhRf;F xU gR> 3 fhRf;F xU vUik vd;w tpiyia nfhLj;J Mapuf;fzf;fhd tpyq;Ffis thq;fp> NfhtpYf;F mu;g;gzpj;jhu;. mjpypUe;J fpilf;Fk; ghy;> japu;> nea; Mfpatw;iw Nfhtpypd; cgNahfj;jpw;F itj;Jf; nfhs;SkhW $wpdhu; vdf; Fwpg;nghd;W $WfpwJ.
  fhyj;jhy; Nfhtpy; rpjpyk; milahkypUf;f jpUj;u g;u`e;khjh j~pz NkU ahfk; elj;jp topgl;Ls;shu; uh[uh[d;
  1954k; Mz;by; ,Ue;j ngupa Nfhtpypd; Njhw;wj;ij gpupz;l; nra;j 1000 &gha; Nehl;il 48tJ upru;t; Ngq;f; ftu;du; ntspapl;Ls;shu; . ru; ngdfy; uhkhuht; ifnaOj;jpl;Ls;shu; .
  If;a ehl;L fy;tp - mwptpay; - gz;ghl;L epWtdj;jhy;> 1987k; Mz;L> ,f; Nfhtpiy cyf ghuk;gu;a rpd;dkhf mwptpf;fg;gl;lJ.
  uh[uh[ Nrhodpd; cUtk; gjpj;j 2 &gha; Nehl;L xd;iw> 1997k; tU\k;> kj;a muR ntspapl;lJ.
  2010k; Mz;L> ngupa Nfhtpy; fl;b 1000 Mz;Lfs; epiwT tpoh tpkupirahf nfhz;lhlg;gl;lJ. (nrg;glk;gu; 25> 26) mg;NghJ &.5 Kj;jpiu ehzak; ntspaplg;gl;lJ.
  rpth[p fNzrdhy; ,t;thyaj;jpw;F md;gspg;ghf toq;fg;gl;l nts;isak;khs; vDk; ahid 63 taJ tiu tho;e;J Nfhtpy; gzpfis nra;J rkPgj;jpy; capu; ePj;jJ vdf; Fwpg;nghd;W $WfpwJ.

 • uh[uh[ NrhoDk; mtdJ kidtpkhu;fSk; topgl;l ];jyk;

 • top:
  nrd;id - GJr;Nrup (,.rp.Mu; top) - flY}u; - rPu;fhop - Fk;gNfhzk; - jQ;rhT+u; topg;ghijapy; nrd;idapd; njd;Nkw;Nf 329 fp.kp njhiytpyss;J .>
  nrd;id - gz;Ul;b - nea;Ntyp - tlY}u; - Nrj;jpahNjhg;G - mizf;fiu - Fk;gNfhzk; - jQ;rhT+u; topapy; nrd;idapd; njd;Nkw;Nf 313 fp.kp njhiytpYs;sJ .>
  Fk;gNfhzk; - ghgehrk; - gRgjpNfhtpy; - jQ;rhT+u; topapy; (vd;.vr;.45 rp) Fk;gNfhzj;jpd; njd;Nkw;Nf 40 fp.kp njhiytpy; jQ;rhT+u;.
  kapyhLJiw - eurpq;fk;Ngl;il - jpUGtdk; - ghgehrk; - ma;ak;Ngl;il topapy; kapyhLJiwapypUe;J 74 fp.kp njhiytpy; jQ;rhT+u;. (vd;.vr;.45rp> v];.vr;.22> v];;.vr;.64)
  jpUr;rpapd; fpof;Nf 57 fp.kp njhiytpy; cs;sJ jQ;rhT+u; (vd;.vr;.67 topg;ghij) .>
  jpUitahw;wpypUe;J 13.8 fp.kp njhiytpYs;sJ .>
  miktplk;:
  jQ;ir uapy; epyaj;jpd; Nkw;Nf 4 fp.kp njhiytpYs;sJ.

  ஊர் வரலாறு:

  jQ;rhT+upy; jq;Fkplq;fs;:
   N`hl;ly; gupRj;jk;> [p.V.nfdhy;Nuhl;> jQ;rhT+u;> (04362) 231801> 231844 (10 iyd;];) fPjk; nu];lhuz;l; .
   N`hl;ly; rq;fk;> tp.X.rp efu;> jpUr;rp nkapd Nuhl;> jQ;rhT+u;> (04362) 239451> nrd;l;uy; upru;Nt\d; (0452) 4244526> 2537531 . jpy;yhdh nu];lhuz;l;>
   ];lhu; nurpld;rp> v];.vk;.Nuhl;> jQ;rhT+u;> (04362) 276333> 334> 337.
   N`hl;ly; Qhdk;> mz;zh rhiy> (khu;fl; Nuhl;) Xy;l; g]; ];lhz;l; mUNf> jQ;rhT+u;. (04362) 278501 - 507> r`hdh nu];lhuz;;l;>
   Ibay; uptu; tpa+ uprhu;l;];> ntz;zhw;wq;fiu> ghyp mf;u`huk;> jQ;rhT+u;> (04362) 250533> 633> 833> 933 Xg;gd; nlf; nu];lhuz;l;>
   Xupaz;ly; ltu;];> =epthrk;gps;is Nuhl;> jQ;rhT+u;> (04362) 230450> kUjk; nu];lhuz;l;>  N`hl;ly; mz;zhkiy> gh];fuhGuk;> g]; ];lhz;l; mUNf> jQ;rhT+u;> (04362) 228881 - 85 . #u;ah nu];lhuz;l;
   uhf;]; N`hl;ly;> fsQ;rpak; fhu;ld;> GJ g]; ];lhz;l;> jpUr;rp Nuhl;> jQ;rhT+u;> (04362) 22277806> 807> 226806 .
   gp.vy;.V nurpld;rp> uapy;Nt ];Nl\d; mUnf> jQ;rhT+u;> (04362) 278391> 2> 3> 99655 51175.
   N`hl;ly; jkpo;ehL> fhe;jp Nuhl;> uapy;Nt ];Nl\d; mUNf> jQ;rhT+u; (04362) 2331325> 2331421> 231325.
   N`hl;ly; ghyh[p ,d;> gh];fuhGuk;> GJ g]; ];lhz;l; mUNf> jQ;rhT+u;> (04362) 226949> (04362) 227949.
   V.v];.Nf. nurpld;rp> gh];fuhGuk;> g]; ];lhz;l;> jQ;rhT+u;> (04362) 228786> 329464 . www.askresidency.com/
   N`hl;ly; ahfg;gh> jpUr;rp Nuhl;> jQ;rhT+u;> (04362) 230421> 276552.
   y~;kp N`hl;ly;> tp.X.rp efu;> NkuP]; fhu;du;> jpUr;rp nkapd; Nuhl;> jQ;rhT+u;> (04362) 278161> 62> 63> 64> 65> esghfk; nu];lhuz;zl; .
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  jQ;rhT+upy; rhg;gpLkplq;fs;:
   fNz\; gtd;> =epthrk; gps;is Nuhl;> rpth[p efu;> jQ;rhT+u; . (04362) 239323 .
   N`hl;ly; uhk;ehj;> Xy;l; g]; ];lhz;l;> jQ;rhT+u;> (04362) 272567 .
   tre;jh gtd;> nrsj; uhk;ghu;l;> jQ;rhT+u; . 99442 16666.
   Mu;ah tpyh];> epA+ g]; ];lhz;l;> jQ;rhT+u; > (04362) 226528 .
   mUz; N`hl;ly;> mN\hf; mUz; ltu;];> jQ;rhT+u; (04362) 277310 .
   N`hl;ly; ee;jpdp> vk;.rp.Nuhl; 3 Nfl;> jQ;rhT+u; . 95970 67806 .
   N`hl;ly; fhgp Ngy];> nrsj; uhk;ghu;l;> jQ;rht+u;> (04362) 231358 .
   = y~;kp ehuhazh gtd;> gpf; ];BuPl;> jQ;rhT+u; (04362) 252358 .
   rj;ju;];> fhe;jp[p Nuhl;> jQ;rhT+u;> (04362) 231041 .
   N`hl;ly; fhu;j;jpf;> Xy;l; g]; ];lhz;l;> jQ;rhT+u;> (04362) 278662 .
   f;Ns ghl; nkbfy; fhNy[; Nuhl;> jQ;rhT+u;>
   ee;jp]; nrsj; ,e;jpad; bnub\dy;> [p.b.fhk;g;sf;];> jpyfu; jply;> nrsj; uhk;ghu;l;>jQ;rhT+u;.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------பிற சிவன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF ,k;ikapYk; ed;ik jUthu; jpUf; Nfhtpy; (kJiu) சிறப்பு

%ytu;: ed;ik jUthu; > mk;ghs;: kj;aGup mk;kd; %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; ed;ik jUthu;. Nkw;F ghu;j;j re;epjp. rptypq;fj;  ...

mUs;kpF mgpKNfr;tuu; jpUf; Nfhtpy; (Fk;gNfhzk;) சிறப்பு

%ytu;: mgpKNfr;tuu;> mk;ghs;: mKjty;yp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; mgpKNfr;;tuu; . xsp tPRk; mofpa rpt ypq;f  %u;j;jk;. mk...

mUs;kpF mgpuhNk];tuu; jpUf; Nfhtpy; (fhQ;rp) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUsp mUs; Gupgtu; mgpuhNk];tuu;. Rak;G ypq;f %u;j;jk;.  rpwpaj; jpUNkdp vd;whYk; mofhf ,Uf;fpd;wJ. Kfg;gpy; fzgjpAk;> ts;sp-nja;tahid cldha&...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Thanjavur

mUs;kpF ePyfz;Nl];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUePyf;Fb - njd;dyf;Fb) சிறப்பு

%ytu;: ePyfz;Nl];tuu;> = mE}gk];jpdp> = gf;jhgP\;ljhapdp vd;w ,uz;L mk;gpiffs; %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; %ytuhd ePyfz;Nl];tuu;...

mUs;kpF muq;fehju; jpUf; Nfhtpy; ($j;jf;Fb) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf Nrit rhjpf;Fk; muq;fehjupd; jpUNkdpia Nrtpf;f Mde;jk; ngUFfpwJ.  radj; jpUf; Nfhyj;jpy; fhl;rp jUfpd;whu;. %y...

வாசகர் விமர்சனம்