mUs;kpF = uq;fehju; jpUf; Nfhtpy; (jpUg;Ngu;efu; - Nfhtpyb)


மூலவர் %ytu;: mg;gf;Flj;jhd;> cj;]tu;: mg;ghyh uq;fehju;
அம்மன்/தாயார் jhahu;: fkyty;yp kw;wk; ,e;jpuh Njtp
ஸ்தல விருட்சம் jpUkq;if Mo;thu;> Ngaho;thu; > jpUkopir Mo;thu;> ek;kho;thu; -  kq;fshrh]dk; ];jy tpUl;rk;: tpy;tk;.>GuR>  ,e;jputpkhdk; > ,e;jpu jPu;j;jk;> k;Uj;A tpehrpdp jPu;j;jk;> nfhs;splk;                                                                               
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் jpUg;Ngu;efu;> =efu;> ,e;jpufpup> Nfhtpyb
கோயில் சிறப்பம்சம் uq;fehju; Nfhtpy;fs;
ஊர்/வட்டம் Kovilady Thiruvaiyaru
மாவட்டம் Thanjavur
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 7.00 kzp Kjy; kjpak; 12.00 kzp tiu - khiy 4.00 kzp Kjy; ,uT 8.00 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா gq;Fdp cj;jpu g;uk;Nkhj;]tk; 10 ehl;fs;> 7k; ehs; jpUf;fy;ahzk;> 10k; ehs; NjNuhl;lk;> jPu;j;jthup> cwpab cj;]tk;> gfy; gj;J uhg;gj;J cj;]tq;fs; - itFz;l VfhNjrp Mfpad nfhz;lhlg;gLfpwJ.
போன் =epthr ([t`u;) gl;lu;> Kusp gl;lu; - (04362) 281488> 99524 68956 tujuh[ gl;lu; - 90034 69591.

 • %ytu;: mg;gf;Flj;jhd;> cj;]tu;: mg;ghyh uq;fehju;> jhahu;: fkyty;yp/,e;jpuh Njtp %y];jhdj;jpy;; %ytuhd uq;fehju; Nkw;Nf jpUKf kz;lyk; nfhz;L> ghk;giz kPJ> rad Nfhyk; nfhz;L G[q;fraduha; Nrit rhjpf;fpd;whu;;. mg;gf;Flj;jhd; vd;w nry;yg; ngaUk; cz;L.
  tyJ fuj;jpdUNf mg;gf;Flk; cs;sJ.. ,lJ fuk; cguprutR kd;dDf;F Mrp toq;fp nfhz;bUf;Fk; epiyapYs;sJ. fhy;fspy; nfhYR kw;Wk; tpuy;fspy; nkl;b mzpe;J kzf; Nfhyj;jpy; fhl;rp jUfpd;whu; mg;gf;Flj;jhd;. jpUkfSk;> khu;f;fz;Nla kfup\pAk; mUNf mku;e;Js;sdu;.
  cj;]tu; mg;ghyh uq;fehju; Ngnuopy; nfhz;l tpf;u`k;. mofpa kzthsd;> ek;ngUkhs; Mfpa jpUehkq;fSk; cz;L.
  fkyty;ypj; jhahu; jdp re;epjp nfhz;L Nrit rhjpf;fpd;whu;.
  cl;gpufhuj;jpy; tpehafu;> y~;kp ehuhazu;> NtZ Nfhghyd;> fUlho;thu; kw;Wk; tp\;tf;Nrdu; Mfpa %u;j;jq;fisAk; Mo;thuhjpfspd; jpUTUtq;fisAk; Nrtpf;fyhk;.

  கோவில் கட்டிட அமைப்பு

  fupfhyd; fl;ba fy;yiz: (jpUr;rpf;F fpof;Nf vl;lhtJ ikypy; cs;sJ)
  fhtpup MW cau; kl;lj;jpYk;> nfhs;splk; gs;skhd ,lj;jpYk; cs;sJ. fhtpupapy; nts;sg;ngUf;F Vw;gLk; Nghnjy;yhk;> fiu cile;J nfhs;splj;jpy; toptJ mbf;fb epfOk; epfo;T. ,ij jtpu;f;f fupfhy Nrhod; vLj;Jf; nfhz;l Kaw;rpapy; cUthdJjhd; fy;yiz.
  fhtupf;fiu tof;fkhf cilAk; ,lj;jpd;> kzy; mbj;jsj;jpy; fw;fisf; nfhz;L miz fl;b rhjid gilj;jhu;fs; jkpou;fs;.
  fhtpupapYk;> ntz;zhw;wpYk; ghrdj;jpw;F Ntz;ba jz;zPiu vspjpy; js;Sk; cauj;jpw;F mizia mikj;Js;shu; Nrhod;. kziy mbj;jskhfTk; fw;fisf; nfhz;Lk; miz fl;l jdpj; jpwik Ntz;Lk;.
  1080 mb ePsk;> 60 mb mfyk;> 18 mb Mok; nfhz;l fy;yiz 2000 tU\q;fshf Gof;fj;jpYs;sJ. ,ijf; fl;l Njitg;gl;l fw;fis jpUntWk;G+upypUe;J nfhz;L te;jhd; vdf; $wg;gLfpwJ.
  ru;Mu;ju; fhl;ld; vd;gtu; ,ij kfj;jhz miz (fpNuz;l; midf;fl;) vdf; Fwpg;gpl;Ls;shu;.
  ehk; fly;ePupy; epw;Fk;NghJ miyfs; ekJ fhy;fis mizj;Jr; nry;Yk;NghJ ekJ ghjq;fspd; fPNo FWFWntd kzy; mupg;G Vw;gLk;. fhy;fs; kzYf;Fs; GijAk;. ,ijNa nlf;dhy[pahf khw;wpdhu; fupfhyd;.
  kpfg; ngupa ghiwfisf; nfhz;L te;J fhtpup kPJ Nghl;lhu;fs;. ePu; mupg;gpd; fhuzkhf nfhQ;rk; nfhQ;rkhf ghiw kzYf;Fs; GijAk;. Gije;j ghiw kPJ jz;zPupy; fiuahj xUtpj fspkz;iz Fioj;J G+Rthu;fs;. mjd; kPJ NtnwhU ghiwia itg;ghu;fs;. ,uz;Lk; xl;bf; nfhs;Sk;. fdk; jhq;fhky; ,d;Dk; rw;W ,wq;Fk;. gpd;du; kPz;Lk; fspkz; - kPz;Lk; ghiw ,g;gbahf fl;baJjhd; fy;yiz.. vdf; Fwpg;nghd;W $WfpwJ.

 • mRuu;fshy; Juj;jg;gl;l Njtu;fs; ke;jpukiy Fiff;Fs; xspe;J nfhz;ldu;. NjNte;jpud; ,q;Fs;s gyhr tdj;jpw;F (Gur kuf; fhL) te;J =ke;; ehuhazidf; Fwpj;J ePz;l jtk; Nkw;nfhz;lhd;. ,jdhy; ,g;gFjpf;F ,e;jpufpup vd;w ngau; te;jJ.
  ngUik kpf;fts; = Njtpah - G+ Njtpah vd;W ehuju; Muk;gpj;j fyfj;jhy;> ,UtiuAk; juhRj; jl;Lfspy; mkur; nra;jhu; ];thkp. G+ Njtp mku;e;j jl;L fPNo nrd;wjhy;> Nfhgk; nfhz;l = Njtp ,t;tdj;jpw;F te;J jtk; Gupayhdhs;. = jtk; Nkw;nfhz;l ,lk; vd;gjhy; =efu; vdg; ngau; nfhz;L gpd;du; J}aj;jkpopy; jpUg;Ngu;efu; vd miof;fg;glyhapw;W.
  Nfhtpy; vd;why; =uq;fk;. =uq;fk;; NfhtpYf;F Mjpahf mb vLj;Jf; nfhLj;jjhy; ,t;T+u; Nfhtpyb vdg; ngau; nfhz;lJ. cgafhNtup kj;jpapy; ,Ug;gjhy; mg;ghyuq;fk; vd;gu;.
  fhl;by; Ntl;ilahbf; nfhz;bUe;j cguprutR kd;dd;> kjk; gpbj;j ahidia mopf;f va;j mk;gpdhy; gae;J Xba ahid> Fsj;jUNf mD\;;lhdq;fs; nra;J nfhz;bUe;j gpuhk;kzid kpjpj;Jf; nfhd;W tpl;lJ. kPz;Lk; mk;nga;J ahidiaf; nfhd;W tpl;lhd; kd;dd;. ,jdhy; gpuk;k`j;jp Njh\k; gpbj;Jf; nfhz;lJ. Njh\j;ijg; Nghf;fpf; nfhs;s ,e;jpu G\;fupzpapy; ePuhb> Xk; gj;kehgha ek: vDk; ke;jpuj;ij [gpj;Jf; nfhz;L jtk; Nkw;nfhz;lhd;. jpdKk;gpuhk;kzu;fSf;F md;djhdk; nra;J te;jhd;.
  cguprutRit Nrhjpf;f vz;zpa = ke; ehuhazd;> tarhd me;jzu; Njhw;wj;jpy; te;J> jdf;F kpfTk; grpahf ,Ug;gjhfTk;> clNd VjhtJ Mfhuk; ju Ntz;Lk; vd;Wk; Nfhupdhu;. kw;w me;jzu;fs khj;ahdk; nra;ag; NghapUf;fpwhu;fs;. mtu;fs; te;jTld; vy;NyhUkhf czT cz;zyhk; vd;whd; kd;dd;.
  ehd; vy;yh epj;a fu;khD\;lhDq;fisAk; nra;J Kbj;jhfp tpl;lJ. vd;id fhf;f itg;gJ epahak; ,y;iy vd;whu; tNahjpfuhf te;j vk;ngUkhd;. clNd kd;dDk; tpUe;Njhk;gypy; <Lgl;L> mtuJ fhy;fis myk;gp> ,Uf;ifapy; mkur; nra;J> mKJ gilj;jhd;. gupkhwg;gl;l mj;jid tif czTfisAk; xU nehbapy; cz;L jPu;j;J tpl;lhu; tNahjpfu;. kilg;gs;spapy; kw;wtu;fSf;fhf itj;jpUe;jijAk; tpl;L itf;ftpy;iy. miu tapW $l epuk;gtpy;iyNa> vdf;F jpUg;jp mspf;Fk; tpjj;jpy; czT ju khl;lhah vd;W tpdtpdhu; tNahjpfu;.
  ele;j jtw;wpw;F kd;dpg;G Nfhupa kd;dd;> xU nehbapy; kPz;Lk; rikj;Jf; nfhz;L te;J gupkhWfpNwd; vdf; $wpdhd;. rikf;Fk; tiu grp jhq;fkhl;Nldg;gh.. rpukg; gupfhuk; nra;Jnfhs;s gLf;if xd;iw jahu; nra;J tpl;L> eP Ngha; mg;gk; nra;J nfhz;L te;J nfhL> gpwF rikj;j czit cz;zyhk; vd;whu;.
  xU Flk; epiwa Urpahd mg;gq;fis nra;J nfhz;L te;jhd; cguprutR. mg;gf; Flj;jpy; tyJ fuj;ij itj;J Mrp toq;fptpl;L> kd;dDf;F jdJ Ra&gj;ijf; fhl;b Nrit rhjpj;jhu;. mg;gf;Flj;jhd; vd;w jpUehkj;ijAk; nfhz;lhu;.
  cguprutRtpw;F Kf;jp mspj;Jtpl;L> gs;;sp nfhz;l ngUkhshf> Nrthu;j;jpfSf;F Nrit rhjpf;fpd;whu;. ruzhfjp mile;j khu;f;fz;Nladpd; rpu]pd; kPJ fuj;ij itj;J Mrp toq;fp mtDf;F rpuQ;rPtpahf thOk; tuj;ijAk; mspj;jhu; vd ];jy tuyhW. jdJ jtj;ij Kbj;Jf; nfhz;L gs;spf; nfhz;l ngUkhs; mUNf mku;e;j = Njtpia> jdJ khu;gpy; Nru;j;Jf; nfhz;lhu; vd ];jy tuyhW.
  gf;jid Nrhjpj;J mtDf;F Nkhl;rk; mspf;fTk;> G+ Njtpia tpl = Njtpf;F mjpf ngUik cz;L vd cyNfhu;f;F vLj;Jf; fhl;lTk;> ,j;jyj;jpw;F y~;kpapd; ngaiu #l;lTk;> ,q;F tNahjpfu; Njhw;wj;jpy; te;jjhf ];jy Guhzk; $WfpwJ.
  khiy Ntis G+i[apy; ];thkpf;F mg;gk; gilg;ghu;fs;. itFe;j VfhNjrpad;W> xU Flk; epiwa mg;gq;fis itj;J ieitj;ak; nra;thu;fs;.
  108 jpt;a Njrq;fSs; xd;W - gQ;r uq;f N~j;uq;fSs; xd;W

 • = Njtp> ,e;jpud;> Njtu;fs;> cguprtR MfpNahu; topgl;l ];jyk;

 • Rf;u Njh\ eptu;j;jp ];jykhf fUjg;gLfpwJ. Foe;ijg;NgW Ntz;Lgtu;fs; - re;jhd NfhghyDf;F ntz;izAk; - ru;f;fiuAk; ieitj;ak; nra;J gpuhu;j;jpf;fpd;wdu;.

 • top:
  jpUitahw;wpypUe;J 26 fp.kp fy;yiz ghijapy; mike;Js;sJ .> fy;yizf;F fpof;Nf 7.5 fp.kp njhiyT .>
  jpUitahW - tp\;zk;Ngl;il - jpUnrd;dk;G+z;b - Nfhtpyb topapy; gazpf;f Ntz;Lk; .>
  jpUf;fhl;Lg;gs;spf;F tlf;Nf 8 fp.kp njhiytpYs;sJ
  jpUr;rpapd; fpof;Nf 25 fp.kp njhiytpYs;sJ .> md;gpy; vDk; Cupd; njw;Nf 3 fp.kp njhiytpYs;sJ .>

  ஊர் வரலாறு:

  gQ;r uq;fq;fs; :
  1.= uq;fk;> 2. = uq;fgl;dh> 3. Nfhtpyb mg;ghyh uq;fu;> 4. Fk;gNfhz MuhtKjd;> 5.jpU ,e;j@u;


uq;fehju; Nfhtpy;fs; - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF = uq;fehj ];thkp jpUf; Nfhtpy;;; (ehkf;fy;) சிறப்பு

kiyf;F ,lJ gf;fj;jpYs;s gFjpf;F Nfhl;il vd;Wk;> tyJ gf;fj;jpYs;s gFjpf;F Ngl;il vd;Wk; ngau;.  200 mb cauKs;s ,k;kiyapd; Rw;wsT Rkhu; 2 fp.kp. kiy kPJ Vwpr; nry;tjw;F ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Thanjavur

mUs;kpF ePyfz;Nl];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUePyf;Fb - njd;dyf;Fb) சிறப்பு

%ytu;: ePyfz;Nl];tuu;> = mE}gk];jpdp> = gf;jhgP\;ljhapdp vd;w ,uz;L mk;gpiffs; %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; %ytuhd ePyfz;Nl];tuu;...

mUs;kpF muq;fehju; jpUf; Nfhtpy; ($j;jf;Fb) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf Nrit rhjpf;Fk; muq;fehjupd; jpUNkdpia Nrtpf;f Mde;jk; ngUFfpwJ.  radj; jpUf; Nfhyj;jpy; fhl;rp jUfpd;whu;. %y...

வாசகர் விமர்சனம்