mUs;kpF kfp\h#uku;j;jpdp jpUf;Nfhtpy; >kj;J}u;


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் kfp\h#uku;j;jpdp
ஸ்தல விருட்சம் ];jy tpUl;rk;: Ntk;G
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் kj;J}u;
கோயில் சிறப்பம்சம் அம்மன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Maathur Tiruttani
மாவட்டம் Tiruvallur
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.45 kzp Kjy; gpw;gfy; 1.00 kzp tiu - khiy 3.00 kzpKjy; ,uT 8.45 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;. nrt;tha; fpoikfspy; KO NeuKk; eil jpwe;jpUf;Fk;.
];jy tpUl;rk;: Ntk;G
திருவிழா ngsu;zkp jpdkd;W gfy; Neuj;jpy; 108 Flk; - ghy; mgpN\fk;. md;iwa ,uT 9.00 kzp Kjy; 12.00 kzp tiu etfyr ahf G+i[fs;. nrt;tha;> nts;sp> QhapW jpdq;fspy; rpwg;G G+i[fs; Mfpad rpwg;Gw elj;Jfpd;wdu;. ngsu;zkp jpdq;fspy; ,uT 11 kzp tiu G+i[fs; elf;Fk;. kjpa Neuj;jpy; tUk; gf;ju;fSf;F czT toq;Ffpd;wdu;.
போன் njhlu;gpw;F: FUf;fs; : G+gjp ,. X. : Rjhfu;.> kzpfz;ld; - (044) 2786 8419> 94433 55835

  • NfhtpYs; ,lJ gf;fkhf cs;s re;epjpapy; tpehafiuAk; mLj;Js;s re;epjpapy; Ju;f;if mk;kidAk;;; juprpf;fyhk;.
    %y];jhdj;jpy; vOe;jUspAs;s kfp\h#uku;j;jpdp Vob cauKs;s nebe;Jau;e;j jpUNkdpAld; fk;gPukhf juprdk; jUfpd;whs;. m\;l G[q;fspy; rq;F> rf;fuk;> tpy;> mk;G> fj;jp> Nflak;> jpup#yk; Mfpad Ve;jpAk;> fghy khiy jupj;Jk;> kfp\h#udpd; jiyapy; Mde;j eldk; GupAk; Nfhyj;jpYk; juprdk; jUfpd;whs;. kpFe;j tug;urhjp vd;gu;.

  • muf;Nfhzk; - NuzpFz;lh khu;f;fj;jpy; uapy; ghij mikf;Fk; gzpapy; <Lgl;bUe;j gzpahsu;fs;> kj;J}upy; G+kpiaj; Njhz;b mfOk;NghJ> %u;r;rpj;J tpOtJ tof;fkhf elf;Fk; epfo;r;rp. ,q;F VNjh mkhD\;akhd rf;jp ,Uf;fpwnjd;W gae;J ,e;j ,lj;ij rf;jpNkL vd;wioj;jdu;.
    ,t;tp\aq;fis> fhQ;rp k`h ngupath gukhr;rhu;ahuplk; $wpdhu;fs;. mtuJ Nahridapd;gb> ,q;F kfp\h#uku;j;jpdpia gpujp\;il nra;J NfhtpnyOg;gpdhu;fs;.
    NfhtpYf;F NghFk; top neLfpYk; gRikahd Nrhiyfs; epiwe;Js;sd. ,q;Fs;s Ntg;g kuj;J ,iyia> md;idia gpuhu;j;jpj;J cz;lhy; frg;gjpy;iy. ekJ Fiwfis vLj;Jf; nfhs;tJ Nghy; Ntg;gpiyapd; frg;igAk; vLj;Jf; nfhs;tjhf $Wfpd;whu; G+rhup.

  • top: nrd;id - jpUg;gjp rhiyapy;> jpUj;jzpapypUe;J 7 fp.kp. J}uk; fle;jhy; tUk; nghd;ghb vDk; Cupd; uapy;Nt f;uh]pq; jhz;b> 2 fp.kp J}uk; gazpj;jhy; tUtJ.


அம்மன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF it\;ztp mk;kd; jpUf; Nfhtpy;; (jpUKy;iythapy;) சிறப்பு

Eiothrypd; ,UGwKk; rpwpa khlq;fspy; `af;uPtu;> mf];jpau; MfpNahupd; jpUTUtq;fis juprpf;fyhk;.  fpof;F thrypy; tpah] tpehafu; re;epjp nfhz;Ls;shu;. nts;is vUf;f Ntupy; ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Tiruvallur
வாசகர் விமர்சனம்