mUs;kpF tp];tehj ];thkp jpUf; Nfhtpy; (Njg;ngUkhey;Y}u;)


மூலவர் = tp];tehj ];thkp> rpwg;G %u;j;jp: = md;djhd jl;rpzh%u;j;jp
அம்மன்/தாயார் = Ntjhe;j ehafp
ஸ்தல விருட்சம் tpy;tk;
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் Njtuh[Guk;> Njg;ngUkhey;Y}u;
கோயில் சிறப்பம்சம் பிற சிவன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Thepperumanallur Thiruvidaimaruthur
மாவட்டம் Thanjavur
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 7.30 kzp Kjy; fhiy 11.00 kzp tiu - khiy 4.30 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
போன் gh.guzPjud; FUf;fs; - (0435) 2463962 > 95666 90047 > ];thkpehj FUf;fs; - (0435) 2463962> 94435 27247


 • %ytu;: = tp];tehj ];thkp > rpwg;G %u;j;jk;: = md;djhd jl;rpzh%u;j;jp > mk;ghs;: = Ntjhe;j ehafp
  %y];jhdj;jpy; rptypq;f ];t&gkhf vOe;jUspAs;shu; = tp];tehj ];thkp. NjN[h kakhf Xsp tPRk; mofpa jpUNkdp. Uj;uhl;rq;fshy; jpUNkdp Rw;wg;gl;bUg;gjhy; = Uj;uhl;Nr];tuu; vd;w jpUehkKk; cz;L. ,tiu juprpg;gtu;fSf;F kW gpwtp fpilahJ vd;gu;.
  kfue;j kfup\p vd;gtu; ,t;tpiwtid Uj;uhl;rk; nfhz;L G+[pj;jjhy;> njhlu;e;J G+i[ Kiwfs; mg;gbNa cs;sd..
  mk;ghs; = Ntjhe;j ehafp epd;w jpUf; Nfhyj;jpy; juprdk; jUfpd;whs;. fUiz nghopAk; Njhw;wk; nfhz;L ru;thyq;fhu G+\pijahf fhl;rp jUfpd;whs;.
  fghy khiyia ,Lg;gpy; mzpe;j fghy tpehafupd; vopy; tbtk; ghu;f;f kpfTk; re;Njh\khf ,Uf;fpwJ.
  = ee;jpNf];tuiu thfdkhff; nfhz;L vOe;jUspapUf;Fk; = md;djhd jl;rpzh%u;j;jp kpFe;j tugpurhjp. ,tiu topgLNthu;f;F ru;g;g Njh\q;fs; ePq;Fk;. uh`P jir - uh`{ Gf;jp> NfJ jir - NfJ Gf;jp ,tw;why; Vw;gLk; f\;lq;fs; tpyFk;.

 • cyif gpusa nts;sk; #o;e;j Neuj;jpy;; ,j;jyk; kl;Lk; [yNk ,y;yhJ ,Ug;gJ fz;L> g;uk;kd; ,j;jyk; tUfpwhu;. ,tu; vLj;J itf;Fk; xt;nthU fhybf;Fk; xU G\;gk; kyu;fpwJ. ,q;Fs;s %ytiu juprdk; nra;a te;jNghJ> = tp];tehj ];thkp g;uk;Df;F N[hjpu; ypq;fjhf fhl;rp jUfpwhu;.
  mjprapj;jg; Nghd g;uk;kd; k`htp\;Ztplk; nrd;W ,j;jyj;ijg; gw;wpf; Nfl;fpwhu;. %d;W mtjhuq;fs; vLj;jhy;jhd; ,j;jyj;ijg; gw;wp G+uzkhf mwpa KbAk; vd tp\;Z $Wfpwhu;. clNd g;uk;kh k`h fzgjpia Nehf;fp jtk; Nkw;nfhs;fpwhu;.
  k`hfzgjp %d;W mtjhuq;fs; vLf;fpwhu;. mjhtJ kha&gkhf jdJ Nej;uj;ij tpopj;J ghu;j;jy;. kdpj &gkhf euk;Gfs; - efq;fs; gpujpgypj;jy;. kpUf &gkhf kz;il Xl;il ,L;g;gpy; mzpjy;. ,jd; gpwF ,e;j N~j;uj;ijg; gw;wp mwpe;J nfhz;L mij g;uk;kDf;F tptupf;fpd;whu;.
  Mjprf;jp fLe;jtk; Gupe;J jdJ jt typikapdhy; Vida nja;tq;fisAk; mtu;fspd; Mw;wiyAk; xU Flj;jpy; milj;J itj;J khahepjpahf khwp tpLfpwhs;. guNk];tuid miof;fpd;whs;. mjw;F guNk];tud; - khahepjpaplk; ehd; cdf;F Ntz;Lk; vd Mirg;gl;lhy; vdf;F eP mbik vd vOjpf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;fpwhu;.
  ghju]j;jhy; mtu; $wpagb vOjp NkypUe;J J}f;fpg; Nghl;lhs; khahrf;jp. mjpy; xU nrhl;L $l rpe;j $lhJ vd;w epge;jid NtW tpjpj;jhs;. gukrptd; mij ifapy; gpbf;f Kaw;rpj;jhu;. ehd;F ghfq;fshf rpjwp> xU nrhl;L G+kpapy; tpOe;J tpLfpwJ. mijf; fz;L khahepjp Vsdkhf rpupf;fpd;whs;. ,jdhy; Nfhgk; nfhz;l guNk];tud; jdJ new;wpf; fz;iz jpwe;J khahepjpia g];gkhf;fp tpLfpwhu;. khahepjpapd; g];gKk; ghjurKk; Nru;e;J cUthd CNu Njtuh[Guk; vd;fpd;w Njg;ngUkhey;Y}u;.
  gpd;du; guNk];tud; tp];t&gk; vLf;fpwhu;. ghu;tjp Njtp ehd;F Ntj ke;jpuq;fis nrhy;fpwhs; . ,jdhy; mk;ghSf;F Ntjhe;j ehafp vd;w ngau; cz;lhdJ.
  me;j rkaj;jpy; rptngUkhid VNofhy; ehopif gpbg;gjw;fhf rdp gfthd; te;jhu;. ];thkp mg;NghJ ,j;jyj;jpYs;s mur kuj;jbapy; kiwe;jpUe;jhu.; ];thkp vq;Nf? vd Nfl;l rdp gfthdplk; Kbe;jhy; ];thkpia gpbj;Jf; nfhs; vd mk;ghs; $wpdhs;. me;j ,lj;ij tpl;L efuhky; epd;w rdp gfthd; VNofhy; ehopif Kbe;j cld; Gwg;gl;lhu;. ];thkpia gpbf;f Kbatpy;iy vd xg;Gf; nfhs;fpwhah? vd mk;ghs; Nfl;f mjw;F rdp gfthd; mur kuj;jbapy; xspe;jpUe;jhNu.. me;j VNofhy; ehopifjhd; ehd; mtiu gpbj;j Neuk; vd rdp gfthd; gjpyspf;fpwhu;.
  Nfhgk; nfhz;l guNk];tud; k`h ke;jpu igutu; tbtk; nfhz;L - rdp gfthid ,uz;lhf fpopj;J khiyahf Nghl;Lf; nfhs;fpwhu;. rdp gfthid rk;`huk; nra;j ghtk; nfhz;ljhy; rptngUkhdhy; tp];t&gk; vLf;f Kbatpy;iy. ,ij mq;F te;j ehuju; vLj;Jf; $wpdhu;.
  clNd guNk];tud;> 12 [;Nahjpu; ypq;fq;fspd; ke;jpu Nfhrq;fSld; $ba ];Nyhfj;ij nrhy;y Muk;gpj;jhu;. 12 [;Nahjpu;ypq;f guNk];tuu;fSk; mq;F te;J Nru;e;jdu;. ,ijf; fz;l ehuju;> 12 NgUk; ,q;F te;jjhy; ,J Gz;a N~j;uk; vd;W $wpr; nrd;whu;.
  guNk];tuDk; tp];t&gk; vLj;J ghzGuP];tuuhf khwp mkpu;j fyaj;ij ghzk; nra;J [Ptuhrpfis cUthf;f top tFj;J tpl;L> tp];tehj ];thkpahf ,e;j N~j;uj;jpy; mku;e;jhu;. Nkw;fz;l N~j;u kfpikia tpehafg; ngUkhd; g;uk;khtpw;F vLj;Jiuj;jhu; vd ];jy tuyhW.
  tp];tehj ];thkpia juprpj;J - kW gpwtp ,y;yhky; Mf;fpf; nfhs;s epidj;J mtiu juprpf;f te;j mf];jpaiu> top kwpj;J jLj;jhl; nfhs;Sk; vz;zj;jpy; kfue;j kfup\p vd;gtu;> kfue;j G+f;fshf G+j;J top kwpj;jhu;. ];thkpia myq;fupf;Fk; cd;id> vd; ghjq;fshy; kpjpf;f khl;Nld; top tpL vd mf];jpau; $w KbahJ vd kWj;jhu; kfue;j kfup\p. ,jdhy; Nfhgk; nfhz;l mf];jpau; ahop Kfj;Jld; miythahf vd rhgk; nfhLj;J tpLfpwhu;.
  tpNkhrdk; Ntz;b epd;w kfue;j kfup\paplk; cyfpy; ahUNk G+i[ nra;ahj nghUisf; nfhz;L tp];tehjiu G+[pj;jhy; tpNkhrdk; fpilf;Fk; vd $wp tpl;L ];thkpia juprpf;fhJ nrd;W tpLfpwhu; mf];jpau;.
  ahop Kfj;Jld; G+i[ nra;a Muk;gpj;j kfue;j kfup\p xt;NthU ehs; xU tpj kyu;> xU tpj ,iy vd khw;wp khw;wp 50 tU\q;fshf G+i[ nra;fpd;whu;. kzy;> fy;> muprp> ney;> jhd;aq;fs; vd gy tpjkhd nghUl;isf; nfhz;L G+[pj;Jk; tpNkhrdk; fpilf;ftpy;iy. mtu; G+i[ nra;ahj nghUNs fpilahJ.
  xU ehs; ];thkpf;F mgpN\fk; nra;a jz;zPu; vLj;J tu fpsk;Gk;NghJ vNjr;irahf mtuJ fOj;jpy; ,Ue;j Uj;uhl;rk; fod;W ];thkpapd; rpu]py; tpOe;jJ. ypq;fk; clNd [;Nahjpahf n[hypj;jJ. ,ijf; fz;l kfue;j kfup\p> Uj;uhl;rj;jhy; ahUk; mu;r;rid nra;jJ fpilahJ vd;W mEkhdpj;J xU Kf Uj;uhl;rj;jpypUe;J gjpdhY Kf Uj;uhl;rk; tiu mu;r;rid nra;jhu;. mtUf;F fhl;rp je;j ,iwtd; mtuJ rhgj;ijg; Nghf;fpdhu; vd ];jy tuyhW.
  rhgj;jpdhy; mfz;l ruPuk; ngw;w md;dgl;rp xd;W> rhg eptu;j;jp ngw ,j;jyj;jpYs;s = md;djhd jl;rpzh%u;j;jpapd; ghu;it gl Ntz;b ,q;F te;J topgl;lJ. rhg eptu;j;jp fpilf;ftpy;iy. G+Nyhfj;jpYs;s midtUk; md;df; f\;lk; nfhz;ldu;. m\;l ehfq;fSk;> = ee;jpNf];tUk; te;J md;djhd jl;rpzh%u;j;jpia G+[pj;jdu;. mg;gbAk; khw;wnkhd;Wk; ,y;iy. guNk];tuNd te;J G+i[ nra;jhu;. md;d jupj;uk; mtiuAk; gw;wpf; nfhz;lJ. filrpapy; gioaJ (ePu; Cw;wpa gioa rhjk;) itj;J ieitj;ak; nra;fpwhu; guNk];tud;. ,jdhy; kdk; Fspu;e;j md;djhd jl;rpzh%u;j;jp md;dgwitf;F rhgtpNkhrdk; mspj;jhu;. md;df; f\;lKk; ePq;fp Cu; Rgpl;rkhdJ vd ];jy tuyhW.
  ,t;T+iu Nru;e;j gpurPd rk;g;ujha ehl;a ehlf kd;wf; FOtpdu; Cu; Cuhf nrd;W g;u`;`yhjd; ehlfk; NghLtJ tof;fk;. mg;gb xU ehlf rk;ge;jkhf ntspA+u; nrd;wpUe;jNghJ> mtu;fsJ cilfs; itj;jpUf;Fk; ngl;bapy; epiwa Njs; ,Ue;jdthk;. mJ Kjy; ,t;T+u; Njs;ngUkhey;Y}u; vdg; ngau; nfhz;ljhf Fwpg;nghd;W $WfpwJ.
  2010k; tU\k; xU ehs; ,f;Nfhtpypy; ele;j mjpra epfo;T vd Cu; kf;fs; $WtJ xU ehfg;ghk;G tpy;t kuNkwp tpy;t ,iyia thahy; ft;tp gwpj;J vLj;Jf; Nfhz;L> mgpN\f jPu;j;jk; tUk; NfhKfk; topNa fu;g;gf;u`j;jpw;Fs; nrd;W> ];thkpapd; kPJ Vwp tpy;thu;r;id nra;jJ vd;gjhFk;. ,ijg; gw;wpa nra;jpfs; Gifg;glq;fSld; Nfhtpypy; xl;b itj;Js;sdu;.

 • kfue;j kfup\p> md;dgl;rp> m\;l ehfq;fs;> ee;jpNff];tuu; MfpNahu; topgl;l ];jyk;.

 • = md;djhd jl;rpzh%u;j;jp kpFe;j tugpurhjp. ,tiu topgLNthu;f;F ru;g;g Njh\q;fs; ePq;Fk;. uh`P jir uh`{ Gf;jp> NfJ jir - NfJ Gf;jp ,tw;why; Vw;gLk; f\;lq;fs; tpyFk;. = Uj;uhl;Nr];tuiu juprpj;J topgLNthu;f;F kW gpwtp fpilahJ .

 • top:
  Fk;gNfhzk; - nrl;b kz;lgk; - ckhkN`];`uk; topapy; (v];.vr;.64 y;) 4 fp.kp gazpj;J tyJ Gwkhf jpUk;gp jpUehNf];tuk;;; uapy;Nt ];Nl\d; ghijapy; Nghdhy; tUtJ.
  Fk;gNfhzj;jpypUe;J 6 fp.kp njhiytpys;sJ .> jpupGtdj;jpypUe;J 3 fp.kp njhiytpYs;sJ .>.
  jpUehNf];tuj;jpypUe;J 1 fp.kp njhiytpYs;sJ - kapyhLJiw khu;f;fk;
  kapyhLJiwapypUe;J 31 fp.kp njhiytpYs;sJ .

  ஊர் வரலாறு:பிற சிவன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF khu;j;jhz;Nl];tuu; jpUf; Nfhtpy; (fUq;Fsk;) சிறப்பு

%ytu;: = khu;j;jhz;Nl];tuu;> mk;ghs;: = FyNrfu ehafp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; = khu;j;jhz;Nl];tuu;. mofhd jpUNkdpAld;  ...

mUs;kpF = itj;aehj];thkp jpUf;Nfhtpy; (jhk;guk;); சிறப்பு

%ytu;: = itj;aehju;> mk;ghs;: = ijay; ehafp %y];jhdj;jpy; rptypq;f ];t&gkhf vOe;jUsp mUs; Gupfpd;whu; %ytuhd = itj;aehj ];thkp .  ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Thanjavur

mUs;kpF ePyfz;Nl];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUePyf;Fb - njd;dyf;Fb) சிறப்பு

%ytu;: ePyfz;Nl];tuu;> = mE}gk];jpdp> = gf;jhgP\;ljhapdp vd;w ,uz;L mk;gpiffs; %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; %ytuhd ePyfz;Nl];tuu;...

mUs;kpF muq;fehju; jpUf; Nfhtpy; ($j;jf;Fb) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; %ytuhf Nrit rhjpf;Fk; muq;fehjupd; jpUNkdpia Nrtpf;f Mde;jk; ngUFfpwJ.  radj; jpUf; Nfhyj;jpy; fhl;rp jUfpd;whu;. %y...

வாசகர் விமர்சனம்