mUs;kpF uh[Nfhghy ];thkp jpUf; Nfhtpy; (kd;dhu;Fb);


மூலவர் %ytu;: guthRNjtu;> cj;]tu;: uh[Nfhghyu;
அம்மன்/தாயார் jhahu;: nrz;gfy~;kp> cj;]t jhahu; : nrq;fkyj; jhahu;
ஸ்தல விருட்சம் ];jy tpUl;rk;: Gd;id> n\z;gfk;> fpU\;z jPu;j;jk; (Nfhghy rKj;uk;)
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் th]{NjtGup> n\z;gfhuz;ak;> uh[hjp uh[ rJu;Ntjp kq;fyk;> kd;dhu;Fb
கோயில் சிறப்பம்சம் mgpkhd ];jyk;
ஊர்/வட்டம் Mannarkudy Mannargudi
மாவட்டம் Tiruvarur
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.30 kzp Kjy; kjpak; 12.00 kzp tiu - khiy 4.45 kzp Kjy; ,uT 9.00 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jpUf;Fk;.
திருவிழா rpj;jpiu kw;Wk; itfhrpapy; Nfhil cj;]tk;> Mdpg; ngsu;zkpad;W njg;Nghj;]tk; eilngWk;. Mb G+uk; - nrq;fkyj; jhahu; jpUj;Nju;> etuhj;jpup> khu;fopapy; Mj;ahad cj;]tk; (gfy; gj;J - uhg;gj;J) 20 ehl;fs;>khrpapy; uh[NfhghyUf;F CQ;ry;> gq;Fdpapy; g;uk;Nkhj;]tk; 18 ehl;fs;> tpilahw;wp cj;]tk; 12 ehl;fs; rpwg;Gw eilngWk;.
g;uk;Nkhj;]tj;jpy; ngUkhs; uhkhtjhuf; Nfhyj;jpy; gQ;rKf `Dkd; thfdj;jpy; Njhd;Wthu;. ntz;izj;jhop cj;]tk;> NjNuhl;lk; Mfpad gpurpj;jk;. g;uk;Nkhj;]tj;jpd; 12k; ehs; ituKb Nrit> jq;f fUld; Nrit (khiy)> ,ul;il Fil Nrit> rg;guk; (,uT)> 17k; ehs; uj Nuh`zk;> jpUj; Nju;> jPu;j;jthp (,uT)>
G+rk; - nrz;gfkyj; jhahu; jpUkQ;rdk;> r;utzk; - cj;]tg; ngUkhs; jpUkQ;rdk;> nts;sp - cj;]tj; jhahu; jpUkQ;rdk;khjhe;jpu Gwg;ghL - cj;]tg; ngUkhs;> cj;]tj; jhahu; jspay;
போன் njhlu;gpw;F: Myak;: (04367) 222276> 94433 43363 .> k`hypq;fk; - NkNd[u; - (04367) 222276> 94423 99820
[af;Fkhu; jPf;~pju; - (04367) 225738 (uhft gl;lu; 90 taJ)
jpUkQ;rdk;/mu;r;rid/jspay; - Gf;fpq;: (04367) 225738 94423 99820


 • %ytu;: guthRNjtu;> cj;]tu;: uh[Nfhghyu;> jhahu;: nrz;gfy~;kp> cj;]tj; jhahu;: nrq;fkyj; jhahu;
  %y];jhdj;jpy; %ytuhf guthRNjtu; fpof;Nf jpUKf kz;lyk; nfhz;L> epd;w jpUf; Nfhyj;jpy; Nrit rhjpf;fpd;whu;. rq;F - rf;fuk; - fij ,tw;iw itj;Js;shu;. r`];uehkkhiy mzpe;J jq;f ftrj;Jld; fhl;rp jUfpd;whu;. ngUkhs; ifapy; nrz;L vd;w %d;W tisT nfhz;l nghw;Nfhy; itj;Js;shu;. ,jdhy; nrz;lyq;fhuu; vd;w jpUehkKk; ngw;whu;. uh[hjp uh[ tpz;zfug; ngUkhs; vd;w jpUehkKk; cz;L. nrk;gpyhyhd Jthughyf rpiyfs; ,UGwKk; fk;gPukhf epw;fpd;wd.
  cj;]tuhf vOe;jUspAs;s = uh[Nfhghyu; xU fhjpy; Fz;lyk;> xU fhjpy; Xiy> mzpe;J tyJ ifapy; Ntj;uk; vdg;gLk; Kk;kbg;G rhl;ilia itj;Jf; nfhz;L> gRTf;F Kd;ghf epd;w jpUf; Nfhyj;jpy; Nrit rhjpf;fpd;whu;. Uf;kzp - rj;aghkh Njtpau;;fs; cld; cs;sdu;.
  %ytuhd jhahu; nrz;gfy~;kp gb jhz;lh gj;jpdp. re;epjpf;F Kd;ghf Mapuq;fhy; kz;lgk;. Vfhjrpad;W ngUkhs; ,q;F vOe;jUSthu;. cj;]t jhahuhf nrq;fkyj; jhahu; Nrit rhjpf;fpd;whu;. N`khg;[ehapfh vdg;gLk; nghw;whkiu nry;tp jdpf; Nfhtpy; ehr;rpahu;.
  NjNuhLk; tPjp Ie;jhk; gpufhuj;jpy; cs;sJ.
  uhku; re;epjp> uhku; ghjk;> y~;kp ehuhazd;> mde;j gj;kehgd;> itFe;jthrd;> ntq;fNlrg; ngUkhs;> rf;fuj;jho;thu;> Mz;lhs;> Mo;thuhjpfs;> kzths khKdp MfpNahiu jdpj;jdp re;epjpfspy; Nrtpf;fyhk;.
  ntz;iz Flj;ij mizj;jgb jtOk; etePj fpU\;zd; vdg;gLk; Foe;ij uh[Nfhghyid ifapy; Ve;jp gpuhu;j;jpj;Jf; nfhz;lhy; Gj;u ghf;ak; epr;rak; fpl;Lk;.
  52 mb cauk; nfhz;l fUl];jk;gk; mjd; cauj;jpy; ngupa jpUtb mQ;ryp `];juha;> ngUkhis tzq;fpa epiyapy; fhzg;gLfpd;whu;.

  கோவில் கட்டிட அமைப்பு

  kd;dhu;Fbapy; cs;s VO rpthyaq;fs;:
  1. fhrp tp];tehju; Nfhtpy; - (filtPjp mUfhikapy; cs;sJ) .>
  2. ePyfz;Nl];tuu; Nfhtpy; - (uh[Nfhghy];thkp Nfhtpypd; Nkw;Nf)
  3. mz;zhkiyehju; Nfhtpy; - (ghkzp Mw;wpd; Nkw;F fiuapy;)
  4. kPdhl;rp nrhf;fehju; Nfhtpy; - (ghkzp Mw;wpd; tlfiuapy;)
  5. n[ak; nfhz;l ehju; Nfhtpy; .> 6. Vfhk;gNu];tuu; Nfhtpy;;; .> 7. ifyh]ehju; Nfhtpy;

 • g;uk;k Njtu; jk;ikNa gukhf vz;zpf; nfhz;L m`q;fhuk; nfhz;ljdhy;> gilg;Gj; njhopiy kwe;jhu;. ,r;nraYf;fhf tUe;jp> ,j;jyk; te;J ePz;l jtk; Nkw;Nfhz;lhu;. Jthjrhl;ruj;jhy; ngUkhis G+[pj;J topgl;lhu;.. gpuj;al;rkhd guthRNjtu; g;uk;khTf;F gilg;Gj; njhopiy Gupa mUs; Gupe;jhu;.
  thRNjt ke;jpuj;ij rpj;jp nra;J mtUila mUisg; ngw;w g;uk;kh> xU Rak;G tpkhdj;ij cz;lhf;fpdhu;. mjpy; Njtpau;fSld; vOe;jUsp Nrthu;j;jpfSf;F Nrit rhjpf;f Ntz;bdhu;. mjd;gb ngUkhSk; ,d;W tiu fhl;rp jUtjhf IjPfk;.
  Nfhgpyu; - Nfhgpusau; vDk; ,uz;L Kdptu;fs; fz;zgpuhid Nrtpf;f Jthuiff;F gazk; Nkw;nfhz;ldu;. topapy; Xuplj;jpy; ep\;ilapy; Mo;e;jtu;fs;> fypAfk; Jtq;Fk; tiu ep\;ilapy; ,Ue;jdu;. Jthgu Afj;jpNyNa fz;zd; gukgjk; nrd;W tpl;lij> gpd;du; ehuju; %ykhf mwpe;jdu;. Jthuif nry;Yk; vz;zj;ij iftpl;L> ehujupd; Nahridapd; Ngupy;> ,j;jyk; te;J ePz;l jtk; Gupe;jdu;.
  gpuj;al;rkhd fz;zdplk; mtuJ [y;f;uPilia fhz tpUk;Gtjhf njuptpj;jdu;. fz;zDk; gjpdhapuk; NfhgpiffSld; Nfhghydhf `upj;uh ejpapy; [yf;uPil nra;jhu;. Fspj;J Kbj;j gpd;du; fiu kPJ ,Ue;j t];jpuq;fisak; Mguzq;fisak; Nfhgpiffs;; mzpe;J nfhz;ldu;. vQ;rpapUe;j Xu; Xiy> xU Fz;lyk; ,tw;iw mzpe;J nfhz;L> Uf;kzp - rj;aghkhTld; fhl;rpje;j > mNj =tpj;ah uh[Nfhghydhf ,d;Wk; fhl;rp jUtjhf ];jy tuyhW.
  nrq;fkyj; jhahu; g;UF kfup\papd; kfshfg; gpwe;J gue;jhkidNa kze;jjhf tuyhW.
  xU ,uthtJ ,j;jyj;jpy; jq;Fgtu;fs;> 1000 gRf;fis jhdk; nra;j gyidg; ngWtu; vd k`hghujj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
  gq;Fdp khrj;jpy; 18 ehl;fs; g;uk;Nkhw;rtk; kw;Wk; ; tpilahw;wp cj;]tKk; rpwg;ghf nfhz;lhLfpd;wdu;.>
  Nrthu;j;jpfs; gpuhu;j;jpj;Jf; nfhz;L ngUkhs; kw;Wk; jhahu; jpUtbfSf;F jpUkQ;rdk; nra;fpd;wdu;.
  7 gpufhuk;> 16 NfhGuq;fs;> 18 tpkhdq;fs;> 24 re;epjpfis cs;slf;fp 33 Vf;;fu; epyg;gug;gstpy; fl;lg;gl;Ls;s Nfhtpy;. NfhtpYf;fUfpYs;s fpU\;z jPu;j;jk; mofpa ePuhop kz;lgj;NjhL tpsq;FfpwJ. \z;gf gpufhuj;jpy; n\z;gf kuq;fs; epiwe;Js;;sd.
  NfhtpypypUe;J 3 gu;yhq; J}uj;jpYs;s `upj;uh ejp Kf;a jPu;j;jk;.. NfhgpaUld; Nfhghyd; [yf;uPil nra;jNghJ G+rpf;nfhz;l kQ;rs>;ePupy; fiue;jjpdhy; `upj;uh ejp vdg; ngau; nfhz;lJ. jpUf;Fsk; 1158 mb ePsk;> 847 mb mfyk; nfhz;L 23 Vf;fu; epyg;gug;gstpy; mike;Js;sJ. ,ij Nfhghy rKj;uk; vd;Wk; $Wtu;. ,jpy; ];ehdk; nra;jhy; m];tNkj ahfg;gyd; vdf; $Wtu;.
  mgpkhd ];jyk;

 • g;uk;kh topgl;l ];jyk;.>Nfhgpyu; - Nfhgpusau; vDk; ,uz;LKdptu;fs; topgl;l ];jyk;.

 • ntz;iz Flj;ij mizj;jgb jtOk; etePj fpU\;zd; vdg;gLk; Foe;ij uh[Nfhghyid ifapy; Ve;jp gpuhu;j;jpj;Jf; nfhz;lhy; Gj;u ghf;ak; epr;rak; fpl;Lk;. xU ,uthtJ ,j;jyj;jpy; jq;Fgtu;fs;> 1000 gRf;fis jhdk; nra;j gyidg; ngWtu; vd k`hghujj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

 • top:
  jpUth&upd; njd;Nkw;Nf 29.4 fp.kp njhiytpYs;sJ - Kj;Jg;Ngl;il NghFk; ghijapy; gazpf;f Ntz;Lk;. Kj;Jg;Ngl;ilapypUe;J 13.7 fp.kp njhiytpYs;sJ . > jQ;rhT+upd;; njd;fpof;Nf 39.5 fp.kp njhiytpYs;sJ .
  kapyhLJiwapypUe;J 67.8 fp.kp njhiytpYs;sJ (v];.vr;.23> v];.vr;.202) .>
  Fk;gNfhzj;jpypUe;J 38.6 fp.kp njhiytpYs;sJ (v];.vr;.65 - v];.vr;.66) nrd;idapypUe;J 310 fp.kp njhiytpYs;sJ (vd;.vr;.45> vd;.vr;.45 rp> v];.vr;.65 - v];.vr;.66)
  miktplk;:
  mUNf cs;s uapy; epyak; ePlhkq;fyk;.

  ஊர் வரலாறு:

  kd;dhu;Fbapy; jq;Fkplq;fs;:
   b.vk;.v. ltu;];> fPo uh[ tPjp> kd;dhu;Fb . (04367) 221814> 222814> 223814 .  G+u;zh yhl;[; - fhkuh[u; njU> kd;dhu;Fb . (04367) 251695> 320044 . (NfhtpypypUe;J miu fp.kp J}uk;) .
   N`hl;ly; fhNtup> eNlrd; njU> kd;dhu;Fb . (04367) 221750> 98428 18181 .
   N`hl;ly; \z;Kfuh[h> Nky uh[ tPjp> kd;dhu;Fb . (04367) 254858> 99943 69800 . (uh[Nfhghy ];thkp Nfhtpy; mUNf) .
   kNdh ghu;k; `T];> G+f;nfhy;iy Nuhl;> Nfhgpuhsak;> kd;dhu;Fb . (N`hk; ];Nl) 96297 13100 .
   tp.vk;.Mu;. ltu;];> eNlrd; njU> kd;dhu;Fb . (04367) 227277 .
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  kd;dhu;Fbapy; rhg;gpLkplq;fs;:
   cLg;gp = fpU\;zh gtd;> nkapd; Nuhl;> kd;dhu;Fb . (04367) 252611 .
   N`hl;ly; = Mu;a gtd;> g]; ];lhz;l mUNf> kd;dhu;Fb . (04367) 222677> 94431 22471 .
   rutzh gtd; N`hl;ly;> ghyfpU\;zh efu;> kd;dhu;Fb . (04367) 252396 .
   N`hl;ly; rq;fPjh> fhe;jp Nuhl;> kd;dhu;Fb . 98406 78007 .
   N`hl;ly; = rh];jh> fpof;F njU> kd;dhu;Fb . 98426 46566 .
   Xk; rf;jp nk];> fPo;ghyk;> kd;dhu;Fb. 97866 99083 .
   cjak; nk];> eNlrd; njU> kd;dhu;Fb .
   ghyh cztfk;> ngUftho;e;jhd; g]; nlg;Ngh> 94860 47032 .(jpU. Kj;Jf;fz;Z) .


mgpkhd ];jyk; - மேலும் படிக்க All Temples
இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Tiruvarur

mUs;kpF #l;RkGuP];tuu; jpUf; Nfhtpy; (jpUr; rpWFb) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUsp mUs; Gupfpd;whu;; kq;fsehju; vdg;gLk; #l;RkGuP];tuu; ...

mUs;kpF khfhsehj];thkp jpUf; Nfhtpy; (nfhy;Ykhq;Fb) சிறப்பு

%ytu;: = khfhsehju;> mk;ghs;: = nrse;ju ehafp %y];jhdj;jpy; rptypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu; = khfhs ehju;. khfhsu; vd;w rpj;ju; ,tiu ...

வாசகர் விமர்சனம்