mUs;kpF = Ju;fh y~;kp ru];tjp jpUf; Nfhtpy; (Ngh&u;)


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் = Ju;fh> = k`hy~;kp> = ru];tjp
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் Ngh&u;
கோயில் சிறப்பம்சம் அம்மன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Zone IX - Guindy Mambalam - Guindy Division
மாவட்டம் Chennai
மாநிலம் Tamil Nadu
திறக்கும் நேரம் fhiy 6.00 kzp Kjy; fhiy 10.30 kzp tiu khiy 5.00 kzp Kjy; ,uT 8.30 kzp tiu Nfhtpy; jpwe;jUf;Fk;
போன் Nfhtpe;juh[d; - 98416 46847 - epu;thfp. Mya njhlu;gpw;F: (044) 2482 6224

 • Myaj;Js; Eioe;jJk; = rf;jp fzgjpia juprpj;J Mrp ngw;W gpujhd re;epjpfSf;F nry;fpNwhk;.
  mLj;jLj;Js;s %d;W re;epjpfspy; = Ju;fh> = k`hy~;kp> = ru];tjp Mfpa %d;W NjtpfSk; vOe;jUspAs;sdu;. kpfg; ngupa mofhd jpUTUtq;fs;.
  tyr;Rw;wpy; jl;rpzh%u;j;jpiaAk; eu;j;j fzgjpiaAk; juprpf;fyhk;. moNf cUthf = nre;jpy; Mz;ltu; vOe;jUspAs;shu;. uh[ myq;fhuj;jpy; n[hypf;fpd;whu;. etfpufq;fs; Nfhtpy; nfhz;Ls;sdu;.
  etuhj;jpup jpdq;fspy; tpNr\ myq;fhu - Muhjidfs;> khu;fop khr g[idfs;> uhjh fy;ahz cj;]tq;fs;> epj;a G+i[fs; midj;Jk; rpwg;ghf nra;fpd;wdu;.
  nrt;tha; fpoikfspy; uh`{ fhy Neuq;fspy; uh`{ fhy G+i[ - khiy - 3.00 - 4.30 kzp Gjd; fpoikfspy; = ru];tjp r`];uehkk; khiy - 6.00 - 7.00 kzp nts;spf; fpoikfspy; = y~;kp r`];uehkk; khiy - 6.00 - 7.00 kzp

 • miktplk;:
  Fd;wj;J}u; Nuhl; - Kfpypthf;fk; Nuhl; top kjhde;jGuj;jpYs;s re;Njh\; efupy; uhkr;re;jpuh njUtpy; mike;Js;sJ


அம்மன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF fhQ;rdkhiy mk;kd; jpUf; Nfhtpy; (kJiu) சிறப்பு

gpujhd fUtiwapy; Re;jNu];tuu; ypq;f tbtpduhf vOe;jUspAs;shu;. [yfz;Nl];tuu; vd;W ngau;.  mtiu juprpf;Fk; Nfhyj;jpy; fhQ;rdkhiyapd; jpUTUtk; fhzg;gLfpwJ.  ...

mUs;kpF jP gha;e;j mk;kd; Nfhtpy; (jq;fr;rp klk;) சிறப்பு

NrJ ahj;jpiuapd;NghJ topapy; mike;Js;s fw;Gf;furpapd; epidtplk;. jz;lj; Njtupd; muz;kid  vjpupYs;s jPg;ghQ;rfhzp vDk; jP gha;e;j mk;kd; Nfhtpy;. ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Chennai
வாசகர் விமர்சனம்