= fPu;j;jpkjp md;id rf;jp gPlk; (fUNtg;gk;G+z;b)


மூலவர் -
அம்மன்/தாயார் md;id fPu;j;jpkjp
கோயில் /ஊர் புராண பெயர் fUNtg;gk;G+z;b
கோயில் சிறப்பம்சம் அம்மன் கோயில்
ஊர்/வட்டம் Karuveppampoondi Uthiramerur
மாவட்டம் Kanchipuram
மாநிலம் Tamil Nadu
போன் njhiy Ngrp : (044) 2727 2322> 2729 2021

 • %y];jhdj;jpy; md;id fPu;j;jpkjp - jhkiu gPlj;jpy; mku;e;J mUs; ghypf;fpd;whs;. thrypy; khjtp> G+jfp Njhopfshf fhty;. 22 J}z;fisf; nfhz;l ‘Xk;” vd;w xspAld; $ba rf;jp gPlj;jpy;> Ntk;gpd; tlNkw;fpy; mike;Js;sJ fUtiw.
  gpd;gf;f Rtupy; = Njtp fUkhup md;idia juprpf;fyhk;. mUfpYs;s ngupa Gw;wpy; ru;t ru;g;g myq;fhup mUs; Gupfpwhs;.
  tpid jPu;j;j tpehafu;> Nfhghy fz;zd; kw;Wk; nrhf;fPru; vd;Dk; rptypq;f tbtk; Mfpa %u;j;jq;fs; cs;sdu;.
  MW J}z;fisf; nfhz;l Njtu; kz;lgj;jpy;> g;uk;kh> f[y\;kp> NtZNfhghyd;> eurpk;ku; Mfpa %u;j;jq;fSk;> 16 fuq;fSld; gj;u fhspAk;> 10 fuq;fSld; =y\;kp Ju;f;ifAk; vOe;jUspAs;sdu;.
  MjhugPlj;Jld; $ba Njtp xd;iw Gjpajhf mikj;Js;sdu;. 30 mb cau jpUNkdpAk;> 16 jpUf;fuq;fSk; nfhz;L tp];t&g Nfhyj;jpy; ‘Xk; rf;jp k`hgf;u`h fhsp Njtp” rpk;kj;Jld; mike;Js;sdu;.
  jpahd kz;lgk; xd;Wk; mikf;fg;gl;Ls;sJ. mkhthir kw;Wk; rpj;uh ngsu;zkp jpdq;fspy; rpwg;G ahfk; eilngWk;.

 • top : fhQ;rpGuk;-cj;jpuNk&u; ghij> fPo; NuhL


அம்மன் கோயில் - மேலும் படிக்க All Temples

mUs;kpF Gj;J thopak;kd; jpUf;Nfhtpy; (NfhypaD}u;) சிறப்பு

%y];jhdj;jpy; NuZfh Njtp %ytuhf vOe;jUsp mUs; ghypf;fpd;whs;. kpfg; ngupa jpUTUtk;.  Mapuq;fz;Zilahs;> Nfhytpopahs;>Ntg;gpiyf;fhup> ehf gilahs; vd;nwy;yhk; Nghw;wg;gLgts;. ...

இம்மாவட்டத்திலுள்ள பிற கோவில்கள் Temples in Kanchipuram
வாசகர் விமர்சனம்